Spring naar content

Bel uw huisarts of huisartsenpost

Over Altrecht

Altrecht staat voor een samenleving waarin iedereen op zijn eigen unieke manier meedoet en meetelt. Wij zijn er voor mensen met een ernstige, complexe psychiatrische aandoening. Jong en oud, in alle fasen van het leven. Want iedereen heeft recht op een betekenisvol leven. 

De vraag van de cliënt staat centraal bij Altrecht. We willen weten wat zijn of haar wensen zijn en waar de beste mogelijkheden liggen voor een herstelgerichte behandeling. Net als elk eerste contact begint met een vraag, begint onze missie ook met een vraag: ‘Hoe neem jij meer regie over je leven?’

Specialist in mentale gezondheidszorg

Iedereen kan te maken krijgen met psychische klachten. Als die klachten niet overgaan en de hulp van de huisarts of de basis ggz niet voldoende is, kunnen mensen met ernstige of complexe psychiatrische problemen via een verwijzer bij Altrecht terecht. We bieden (hoog)specialistische behandeling volgens de laatste wetenschappelijke inzichten. Samen met de cliënt, familie en naasten, onze (ervaringskundige) professionals én onze netwerkpartners zoals het wijkteam en de huisarts, zoeken we waar de beste mogelijkheden liggen voor de juiste herstelondersteunende, transdiagnostische en integrale behandeling. Zonder schotten tussen afdelingen en tussen organisaties. Beslissingen nemen we altijd samen. We kijken samen wat werkt en wat iemand nodig heeft. Als het kan behandelen we thuis of dichtbij huis, of op een van onze locaties als dat nodig is. Afhankelijk wat iemand op dat moment nodig heeft, zien we elkaar soms een (paar) uur per week, soms is opname nodig. Alles op maat voor die unieke cliënt.

Organisatie

Raad van bestuur

S. (Stefan) de Kort, lid raad van bestuur

M.W.H. (Mariëlle) Ploumen, psychiater, lid raad van bestuur

Raad van toezicht

 • G.J. A.M. (Gert-Jan) van der Vossen – bestuursadviseur, commissaris en toezichthouder
 • S.D.T. (Ditri) Zandstra – MBA, COO bij Cofra Holding
 • H.J.B.M. (Hein) Abeln – bestuursadviseur
 • B.S. (Bram) Berkvens – directeur Algemene zaken bij Reinier van Arkel 
 • M.J.M. (Marc) van den Berg – bestuurslid Rabo PGGM Premiepensioeninstelling
 • T. (Tabo) Goudswaard – social designer

Directies

Altrecht is een netwerkorganisatie, onze behandelteams werken vanuit vier regio’s. Elke regio heeft een duaal directieteam dat bestaat uit een inhoudelijke en een bedrijfsvoerende directeur. Onze duale directieteams zijn:

 • Regio Utrecht – West: Nicole Blom, directeur Zorg en Marina Verwijs, interim directeur Bedrijfsvoering
 • Regio Utrecht – Lekstroom: Mary den Oudsten, directeur Zorg en Marleen Sluis, directeur Bedrijfsvoering
 • Regio Utrecht – Stad: Leonieke Beverloo, directeur Zorg en Eta Mulder, directeur Bedrijfsvoering
 • Regio Utrecht – Zuidoost: Helga Aalders, directeur Zorg en Hans van Klaveren, directeur Bedrijfsvoering
 • Acute Psychiatrie: Judith Vuyk, directeur Zorg en Harry Kwast, directeur Bedrijfsvoering

Geneesheer-directeur

 • Pieter Prins
 • Anouck Visscher
 • Steven Kuijl
 • Emiel van Lith

Kwaliteit

De kwaliteit van onze zorg moet goed zijn. Hieronder lees je hoe wij hiervoor zorgen.

ISO 9001

Altrecht heeft het ISO 9001-kwaliteitscertificaat. Jaarlijks toetst een onafhankelijke externe auditorganisatie of we voldoen aan de kwaliteitseisen en of het kwaliteitssysteem goed wordt onderhouden en continue wordt verbeterd. Deze toetsing vindt plaats aan de hand van de HKZ-norm voor de Geestelijke Gezondheidszorg waaraan de ISO 9001:2015 norm onderliggend is.

TOPGGz

Voor sommige mensen die in behandeling zijn in de ggz is een specialistische behandeling niet voldoende. Bijvoorbeeld omdat de psychische problematiek zeer complex, ernstig of zeldzaam is. Het TOPGGz-keurmerk laat zien waar patiënten voor deze hoogspecialistische diagnostiek en behandeling terecht kunnen.

Altrecht heeft voor vier behandelafdelingen het TOPGGz-keurmerk. Dit zijn Altrecht Eetstoornissen Rintveld, Altrecht Psychosomatiek Eikenboom, Altrecht Bipolair en het Altrecht Academisch Angstcentrum. Dit keurmerk geeft aan dat patiënten kunnen rekenen op topklinische behandeling op het gebied van eetstoornissen, psychosomatische klachten, angstklachten en de bipolaire stoornis. Afdelingen met een TOPGGz-keurmerk voldoen aan strenge eisen. Deze afdelingen moeten aantonen dat zij zeer gespecialiseerde patiëntenzorg combineren met het ontwikkelen van nieuwe behandelmethoden, wetenschappelijk onderzoek en structurele kennisoverdracht.

Kwaliteitsstatuut

In het Kwaliteitsstatuut van Altrecht lees je hoe wij de behandeling voor de cliënt hebben georganiseerd. De taken en verantwoordelijkheden van de betrokken behandelaren en de regiebehandelaar zijn daarin vastgelegd. Hiermee maken we inzichtelijk hoe de behandeling binnen Altrecht verloopt, hoe we de kwaliteit van de behandeling borgen, hoe we de patiënt en naasten betrekken in de besluitvorming over het individuele behandelproces en hoe we met elkaar samenwerken. Bekijk hier het kwaliteitsstatuut.

Bekijk hier het professioneel statuut.

Cliëntervaring- en tevredenheidsonderzoek

Altrecht meet de ervaringen van cliënten en de effecten van de behandelingen. Dit doen we onder andere door het afnemen van vragenlijsten van de Consumer Quality Index (CQ-i) voor de ambulante geestelijke gezondheidszorg (GGZ) of verslavingszorg (VZ). Deze gevalideerde vragenlijsten zijn ontwikkeld door AKWA GGZ en worden landelijk door alle ggz-instellingen ingezet ter verbetering van de kwaliteit van de hulpverlening.

Digitale toegankelijkheid

Digitale toegankelijkheid zorgt ervoor dat iedereen, met of zonder beperking, gebruik kan maken van digitale informatie en digitale dienstverlening. Altrecht vindt het belangrijk dat zorg toegankelijk is voor iedereen. We houden rekening met de toegankelijkheid bij het ontwerpen, bouwen en schrijven van onze websites, apps, e-healthmodules.

Lees hier onze toegankelijkheidsverklaring.

Team Zorgmonitor en Onderzoek: zorgbehoeften, herstel en cliënttevredenheid 

Als je in behandeling bent bij een Gebiedsteam GGZ, Vroege psychose ABC, een AMBIT-team voor persoonlijkheidsstoornissen of de afdeling Voortgezette Klinische Behandeling (VKB), dan word je jaarlijks uitgenodigd voor het Zorgmonitorgesprek. In het Zorgmonitorgesprek wordt je huidige situatie in kaart gebracht door een interview met vragenlijsten. Het interview gaat bijvoorbeeld over je functioneren, over je ervaren herstel, wat je zorgbehoeften zijn en over hoe je je kwaliteit van leven ervaart. Door regelmatig te vragen hoe je je herstelproces ervaart, wat jouw zorgbehoeften zijn en hoe tevreden je bent, kan je behandelaar de hulpverlening beter afstemmen op jouw behoeften.

Meer weten over het zorgmonitorgesprek? Bekijk dan de factsheet.

Milieu en duurzaamheid

Vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid nu én voor toekomstige generaties investeert Altrecht al jaren in het verduurzamen van haar bedrijfsvoering en vastgoed. We zijn ons er namelijk terdege van bewust dat ook zorgaanbieders, zoals Altrecht, grootverbruikers zijn van bijvoorbeeld energie, water, mobiliteit en voedsel. Daardoor is er veel ‘winst’ te behalen.

Sinds 2016 is Altrecht verbonden aan een duurzaamheidsprogramma met bijbehorende maatregelen. Het duurzaamheidsprogramma wordt uitgevoerd volgens de richtlijnen van de zogenaamde ‘Milieuthermometer Zorg’ van kennisinstituut ‘Milieu Platform Zorg’ en stichting Stimular. In die milieuthermometer staan duurzaamheidsmaatregelen die Altrecht moet uitvoeren om een keurmerk te behalen. De Milieuthermometer Zorg heeft 3 keurmerken: brons, zilver en goud. In 2018 haalde Altrecht het bronzen keurmerk; in 2019 als één van de eerste zorginstellingen het zilveren keurmerk. 

Altrecht MTZ-certificaten.

De duurzaamheidsmaatregelen worden in verband met de wetgeving afgestemd met ministeries, provincies en gemeenten. De overheden organiseren ‘green deals’ waar meerdere zorginstellingen vrijwillig aan deelnemen. Altrecht neemt hier vanaf 2016 aan deel in de regio Utrecht. In 2020 hebben we bijvoorbeeld in Zeist een werkbezoek georganiseerd voor de provincie Utrecht (zie het  videoverslag ) en ca 4x per jaar is er een overleg met gemeente, provincie en een aantal andere koplopers in de zorg.

In december 2022 heeft onze bestuurder Stefan de Kort de Green Deal 3.0 ondertekend. Daarmee verbindt Altrecht zich aan de afspraken die zorgorganisaties, zorgverzekeraars en brancheorganisaties samen maken voor versnelling van een ‘duurzame zorg’.

In de Green Deal 3.0 hebben zij afspraken gemaakt rondom vijf doelen:
1. Gezondheidsbevordering van cliënten en de eigen medewerkers;
2. Vergroten van de bewustwording en kennis over de impact van de zorg op het klimaat bij zorgprofessionals en cliënten;
3. 55% minder CO2-uitstoot in 2030 t.o.v. 1990 en klimaatneutraal in 2050 in lijn met de Klimaatwet;
4. 50% minder primair grondstoffenverbruik in 2030 en 100% circulaire zorg in 2050;
5. Verminderen van de milieubelasting door medicatie.

Zilveren certificaat
Vanuit de eerdere Green Deal 2.0 heeft Altrecht sinds 2019 het zilveren certificaat van Milieuthermometer Zorg (MTZ) voor de locaties Utrecht en Zeist. Hierbij lag de focus op gebouwen, faciliteiten en inkoop. In de Green Deal 3.0 zijn de thema’s verbreed naar het primaire zorgproces. Altrecht is gestart met een breed intern dialoog over onze impact op een duurzame zorg, waarbij we ook de kennis van medewerkers inzetten om samen stappen te zetten op de 5 thema’ s uit de Green Deal 3.0. Bovendien zijn er ‘Green teams’ binnen Altrecht om het initiatief binnen de organisatie te stimuleren.

Impact
Bestuurder Stefan de Kort: ‘Duurzaamheid past bij de toekomst van Altrecht. In gesprekken met onze (nieuwe) collega’s merk ik ook dat zij dit thema belangrijk vinden. Het is belangrijk dat wij ons meer bewust worden van onze impact en hier samen verantwoordelijkheid in nemen, Altrecht wil hier graag in voorop lopen.’

Regelmatig worden de maatregelen van de milieuthermometer aangescherpt en het duurzaamheidsprogramma herijkt en voor de (nabije) toekomst bijgesteld. 

In 2022 is meer nadruk komen te liggen op een CO₂-besparingsplan (CO₂-routekaart) en nieuw zijn de thema’s healing environment (een omgeving die herstel bevordert en waar mensen zich prettig voelen) en de groene zorgprofessional. Maatregelen worden ieder jaar ook steeds meer organisatiebreed uitgevoerd. 

Al geruime tijd heeft Altrecht de ambitie om alternatieven te onderzoeken voor alle gasaansluitingen. De actuele gasprijzen als gevolg van de situatie in Oekraïne zetten deze ambitie in een nieuw perspectief.

Toekomstige duurzaamheidsmaatregelen berusten op 3 pijlers, te weten:

 1. een verdere verduurzaming van de gebouwen en bedrijfsvoering van Altrecht volgens de Milieuthermometer Zorg.
 2. het opstellen van een toekomstvisie ‘Altrecht CO₂-neutraal’ voor een bedrijfsvoering zonder uitstoot van CO₂. 
 3. het naleven van de ‘CO₂-routekaart’ waarmee de CO₂-uitstoot ieder jaar minder wordt.

Met de uitvoering van het Programma Duurzaamheid opgesteld door de afdeling Vastgoed en Facilitair voldoet Altrecht aan de bestaande wetgeving en kunnen we weloverwogen besluiten nemen als het gaat om duurzaamheidsvraagstukken, zoals de energietransitie.

In de grafiek hieronder zie je de (ontwikkeling van de) CO₂-voetafdruk van Altrecht (Bron: Energierapportage Altrecht 2022 Q4 – door SPIE).

Grafiek Meerjarige ontwikkeling CO2 uitstoot Altrecht, waarbij gas en warmte zijn gecorrigeerd voor het aantal graaddagen ten opzichte van 2016.

Hieronder kun je het elektriciteitsverbruik van Altrecht en de ontwikkeling daarvan aflezen (Bron: Energierapportage Altrecht 2022 Q4 – door SPIE).

Grafiek meerjarige ontwikkeling elektriciteitsverbruik

In 2023 zijn of worden de volgende duurzaamheidsmaatregelen genomen:

 • actualiseren van beleid, inclusief opstellen van toekomstvisie ‘Altrecht CO₂-neutraal’.
 • businesscases actualiseren voor het plaatsen van LED-verlichting als gevolg van de verplichtingen uit de Erkende Maatregelen Lijst (EML).
 • bijstellen van de gebouwbeheersystemen (bijvoorbeeld het lager zetten van de verwarming en ventilatie in de avonden en het weekend).

Altrecht heeft een coördinator milieu en duurzaamheid in dienst om alle zaken rondom milieu en de certificering te coördineren en de voortgang van duurzaamheidsmaatregelen en -projecten te garanderen.

Contact: Gerard Spijker via g.spijker@altrecht.nl.

Niet tevreden? Wij luisteren en helpen je!

Altrecht streeft ernaar jou of je naaste zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het zijn dat je niet tevreden bent. Of dat je het ergens niet mee eens bent. We willen dat graag weten. Jouw wens, mening of klacht nemen we zeer serieus. Het helpt ons om ons werk te verbeteren.

Cliëntenraad

We hebben een zelfstandige en onafhankelijke cliëntenraad die de belangen van cliënten van Altrecht behartigt. De leden van de cliëntenraad zijn zelf cliënt bij Altrecht.

Familieraad

De familieraad is een medezeggenschapsraad die bestaat uit familieleden, vrienden en naast betrokkenen van cliënten van Altrecht. De raad zet zich in voor de gezamenlijke belangen van alle naasten. En als je als naaste informatie zoekt, behoefte hebt aan steun of vragen hebt over Altrecht, kun je bij de familieraad terecht.

Algemene informatie

Jaardocumenten

De gedeponeerde digitale jaardocumenten en jaarverslagen van Altrecht zijn te vinden op de website van het CIBG van het ministerie van VWS.

Bedrijfsgegevens Stichting Altrecht

RSIN/ANBI-nummer: 8085.26.595

KvK-nummer: 30161681

BTW-nummer: NL808526595B01

AGB-code: 06290618

Huisregels

Hier vindt u de algemene huisregels van Altrecht.

Factuuradres

Stichting Altrecht
Postbus 21
3720 AA Bilthoven
(o.v.v. afdeling en contactpersoon)

Inkoop- en leveringsvoorwaarden

Altrecht werkt volgens de algemene inkoopvoorwaarden gezondheidszorg 2022. Net als ieder product of dienst, moeten de diensten van Altrecht ook voldoen aan leveringsvoorwaarden. Lees de algemene leveringsvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2022.

Cliëntenraad

We hebben een zelfstandige en onafhankelijke cliëntenraad die de belangen van cliënten van Altrecht behartigt. De leden van de cliëntenraad zijn zelf cliënt bij Altrecht.

Familieraad

De familieraad is een medezeggenschapsraad die bestaat uit familieleden, vrienden en naast betrokkenen van cliënten van Altrecht. De raad zet zich in voor de gezamenlijke belangen van alle naasten. En als je als naaste informatie zoekt, behoefte hebt aan steun of vragen hebt over Altrecht, kun je bij de familieraad terecht.

Algemene informatie

Jaardocumenten

De gedeponeerde digitale jaardocumenten en jaarverslagen van Altrecht zijn te vinden op de website van het CIBG van het ministerie van VWS.

Bedrijfsgegevens Stichting Altrecht

RSIN/ANBI-nummer: 8085.26.595

KvK-nummer: 30161681

BTW-nummer: NL808526595B01

AGB-code: 06290618

Huisregels

Hier vindt u de algemene huisregels van Altrecht.

Factuuradres

Stichting Altrecht
Postbus 21
3720 AA Bilthoven
(o.v.v. afdeling en contactpersoon)

Inkoop- en leveringsvoorwaarden

Altrecht werkt volgens de algemene inkoopvoorwaarden gezondheidszorg 2022. Net als ieder product of dienst, moeten de diensten van Altrecht ook voldoen aan leveringsvoorwaarden. Lees de algemene leveringsvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2022.