Persoonlijkheidsstoornissen

Specialistische hulp voor mensen met een ernstige persoonlijkheidsstoornis

“Al vanaf mijn kindertijd heb ik het gevoel dat ik anders ben dan anderen en er niet echt bij hoor. Ik zet in contact met anderen dan ook meestal een masker op, laat mezelf niet echt zien. Als kind noemden ze me vaak de clown of de pias. Ze moesten eens weten. Van binnen voel ik me helemaal niet grappig. De laatste jaren lukt het me steeds minder goed mijn masker op te houden. Ik heb last van depressies, heb de neiging te veel te drinken en voel me er vaak alleen voor staan. Ik heb al veel baantjes versleten en ook op het gebied van relaties maak ik er een puinhoop van. Ik zou heel graag een normaal leven willen met een partner, werk en vrienden. 
Ik heb al veel behandelingen gehad. Soms had ik er wel even baat bij, maar na verloop van tijd verviel ik toch vaak weer in mijn oude patronen. Ook haakte ik zelf vaak af in behandelingen. Dan voelde ik me niet echt begrepen of vond ik dat het wel weer klaar moest zijn.”

Mensen met een ernstige persoonlijkheidsstoornis kunnen voor specialistische hulpverlening terecht bij Altrecht persoonlijkheidsstoornissen. Het doel van de hulpverlening is mensen te helpen hun rol in de samenleving te (her)pakken.

Wat is een persoonlijkheidsstoornis?

Mensen met een persoonlijkheidsstoornis hebben vaak hardnekkige, steeds terugkerende patronen in denken, voelen en doen die veel impact hebben op de wijze waarop ze naar zichzelf kijken en op de relaties die ze met anderen onderhouden. Voorbeelden van dergelijke hardnekkige patronen zijn bijvoorbeeld de beleving minder te zijn dan anderen,
niet te worden gezien, het gevoel dat anderen het niet goed met je voorhebben of je alleen accepteren als je doet wat de ander wil. Dergelijke belevingen kunnen leiden tot heftige emotionele reacties waardoor er bijvoorbeeld conflicten ontstaan met anderen, je je zelf pijn gaat doen of je terugtrekt en zoveel mogelijk afstand houdt.

De aard en ernst van een persoonlijkheidsstoornis kunnen sterk verschillen en de diagnose is lang niet altijd makkelijk te stellen. De meeste mensen met een persoonlijkheidsstoornis vragen hulp vanwege de verschijnselen die zij hebben, zoals depressies, angst, relatieproblemen of moeite met het maken van keuzes. Ook aanhoudende lichamelijke klachten kunnen de reden zijn dat iemand hulp vraagt. Het is soms zo dat de familie aangeeft dat er hulp nodig is, omdat de persoon zelf juist door de persoonlijkheidsstoornis aarzeling en weerstand voelt om hulp te vragen.

Er zijn verschillende typen persoonlijkheidsstoornissen met elk hun eigen kenmerken en problemen. Het meest bekend is de Borderlinestoornis. Uit het diagnostisch onderzoek zal blijken met welke stoornis iemand te maken heeft.

Het filmpje hieronder geeft een beeld van hoe het is om een Borderline-persoonlijkheidsstoornis te hebben:

Voor wie is Altrecht Persoonlijkheidsstoornissen?

Wout

"En nu, 9 maanden later, voel ik mij zo ongelooflijk veel beter

Lees meer

De zorgeenheid Persoonlijkheidsstoornissen is er voor mensen van 18 jaar en ouder met ernstige en complexe persoonlijkheidsstoornissen, bij wie:

 • eerdere behandeling voor een persoonlijkheidsstoornis binnen de basis ggz of specialistische ggz niet genoeg heeft geholpen;
 • een hoge lijdensdruk bestaat, bij henzelf en/of de omgeving;
 • één of meerdere van de onderstaande kenmerken aanwezig zijn:
  • de patiënt heeft behandeling nodig van meerdere disciplines met flexibele en op maat geboden zorg
  • er is een substantieel gevaar voor ontsporing (decompensatie), (zelf)verwaarlozing, automutilatie, suïcide, (huiselijk) geweld of kindermishandeling
  • de patiënt is met regelmaat in crisis
  • er is meestal sprake van een ‘gebroken’ hulpverleningsgeschiedenis door ernstige hechtingsproblemen of problemen om een behandelrelatie aan te gaan
  • de patiënt heeft moeite met het nakomen van afspraken
  • er is sprake van langdurige uitval uit het arbeidsproces.

Uitgangspunten voor de behandeling

De behandeling bij Altrecht Persoonlijkheidsstoornissen is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

 • We voorkomen onnodig doorverwijzen.
 • We bieden herstelondersteunende zorg.
 • We zetten ervaringsdeskundigheid in.
 • We maken gebruik van blended e-health.
 • We wisselen actief kennis uit.
 • SCM (Structured Clinical Management, een nieuwe behandelvorm waarbij de kenmerken van verschillende bewezen effectieve behandelingen worden gecombineerd) wordt zoveel mogelijk als eerste behandeling ingezet.

De hechtingstheorie vormt de basis van ons werken binnen de gehele zorgeenheid, ook bij kort(er)durende behandeling.

De behandeling

Altrecht Persoonlijkheidsstoornissen streeft ernaar zoveel mogelijk patiënten een passende behandeling te geven. Dit doet de zorgeenheid onder andere door SCM zoveel mogelijk als eerste behandeling in te zetten. SCM is een relatief nieuwe methode die ondersteund wordt door het Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen Nederland. Altrecht Persoonlijkheidsstoornissen hoort, als het om de toepassing gaat, hierin bij de koplopers in Nederland. Het is de bedoeling deze vorm van hulpverlening verder door te ontwikkelen. Hierin wordt samengewerkt met het Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen.

Als SCM alleen niet voldoende is om een patiënt goed te kunnen helpen, zijn andere behandelingen beschikbaar, zoals:

Als dat nodig is, bieden FACT-teams extra hulpverlening.

De meeste patiënten volgen een ambulante behandeling, maar de zorgeenheid heeft ook intensievere vormen van behandeling (kliniek of deeltijd) beschikbaar voor mensen die AFT- en SFT-therapie volgen. Ook zijn er ‘time out’-bedden beschikbaar op de locatie Zeist. De bedoeling is ook een aantal (BOR)bedden binnen de wijk te realiseren in samenwerking met de reguliere FACT-teams.

Hieronder een overzicht van al onze behandelteams. Klik op het team voor meer informatie.

Leidinggevenden Zorgeenheid Persoonlijkheidsstoornissen

Algemeen: Geert-Jan Bongers

Inhoudelijk: Helga Aalders en Saskia Knapen

 

Team Leidinggevende Locatie Tel. receptie
Structured Clinical Management (SCM), een poliklinische behandelvorm waarbij de kenmerken van verschillende bewezen effectieve behandelingen worden gecombineerd. Bij de behandeling kan ook SFT (schematherapie) en AFT (affectfobietherapie) ingezet worden.
SCM Utrecht Michel van Beek Lunetten, Utrecht 030-2308790
SCM Zeist Helen Cramers Schaerweijde, Zeist 030-6965100
SCM Nieuwegein Michel van Beek Nieuwegein 030-6020987
SCM Woerden Erica Hensbergen Woerden 0348-427111
AMBIT PS
AMBIT is een op mentaliseren gebaseerde werkwijze die ontwikkeld is voor mensen met complexe problemen op meerdere levensgebieden. De methodiek richt zich behalve op de patiënt en diens problemen ook uitdrukkelijk op het netwerk rondom deze patiënt.
 Utrecht  Erica Hensbergen  WA Huis, Utrecht  030-2308640
 Zeist Helen Cramers Schaerweijde, Zeist 030-6965100
Nieuwegein Michel van Beek Nieuwegein 030-6020987
Woerden Erica Hensbergen Woerden 0348-427111
Pitstop Helen Cramers De Brink, Zeist 030-6965959
Psychotherapeutische crisisbehandeling. Bedoeld voor mensen die een ambulante behandeling ondergaan, die een crisis doormaken en tijdelijk vaardigheden tekort komen om met die crisis om te gaan. Dit team biedt een kortdurende klinische behandeling 5 dagen in de week.
Kliniek AFT (KKP) Helen Cramers De Brink, Zeist 030-6965959
AFT (affect-fobie-therapie) is een specialistische behandeling voor patiënten met een persoonlijkheidsstoornis van het cluster C. Het gaat dan om vermijdende, afhankelijke en obsessief-compulsieve persoonlijkheidsstoornissen. Angst en vermijding, geremdheid, sociale angst en een negatief zelfbeeld staan op de voorgrond. Dit team biedt een klinische behandeling 5 dagen in de week.
Deeltijd AFT 1-daags Helen Cramers Hoofdgebouw, Zeist 030-6965959
AFT (affect-fobie-therapie) is een specialistische behandeling voor patiënten met een persoonlijkheidsstoornis van het cluster C. Het gaat dan om vermijdende, afhankelijke en obsessief-compulsieve persoonlijkheidsstoornissen. Angst en vermijding, geremdheid, sociale angst en een negatief zelfbeeld staan op de voorgrond. Dit team biedt een 1-daagse deeltijdbehandeling.
Kliniek SFT Michel van Beek De Brink, Zeist 030-6965959
Schematherapie is gericht op bewustwording en doorbreken van hardnekkige en belemmerende patronen in denken, voelen en doen die het waarnemen van en omgaan met jezelf, anderen en de wereld beïnvloeden. Dit team biedt een klinische behandeling 5 dagen in de week.
Deeltijd SFT 2daags Michel van Beek De Brink, Zeist 030-6965959
Schematherapie is gericht op bewustwording en doorbreken van hardnekkige en belemmerende patronen in denken, voelen en doen die het waarnemen van en omgaan met jezelf, anderen en de wereld beïnvloeden. Dit team biedt een 2-daagse deeltijdbehandeling die volgt op de klinische behandeling.
Deeltijd SFT 3daags Helen Cramers Hoofdgebouw, Zeist 030-6965959
Schematherapie is gericht op bewustwording en doorbreken van hardnekkige en belemmerende patronen in denken, voelen en doen die het waarnemen van en omgaan met jezelf, anderen en de wereld beïnvloeden. Dit team biedt een 3-daagse deeltijdbehandeling.

 

Patiëntenraad

De Patiëntenraad van Altrecht vindt het belangrijk dat u goede zorg krijgt van Altrecht en dat u hierover tevreden bent. Klik hier voor meer informatie over de Patiëntenraad.

Omgeving en naastbetrokkenen

Onder ‘omgeving’ verstaan we mensen uit de naaste omgeving van de patiënt. De naaste omgeving hoeft niet noodzakelijk beperkt te blijven tot de familie van de patiënt, maar ook vrienden, buren of collega’s kunnen zo intensief bij het wel en wee van de patiënt betrokken zijn, dat het betrekken van hen bij de behandeling voor de hand ligt. Daarnaast wordt ook de samenwerking met ketenpartners uit de omgeving van de patiënt bedoeld, zoals woningbouwvereniging, politie, Bureau Jeugdzorg, enzovoort. Het aan tafel krijgen van al deze partijen, geeft de gelegenheid om de omgeving te steunen in de omgang met de patiënt. Het vooruitzicht voor patiënten is beter wanneer hun familie betrokken, geïnformeerd en gemotiveerd is. De kwaliteit van leven van de patiënt én van diens omgeving wordt zo beter.

Meer informatie voor naasten.

Zorg dichtbij

Om de zorg laagdrempelig en dichtbij te brengen, werkt Altrecht Persoonlijkheidsstoornissen vanuit 4 locaties: Zeist, Nieuwegein, Utrecht (Lunetten en WA huis) en Woerden. Iedere locatie heeft zoveel mogelijk hetzelfde ambulante behandelaanbod.

ZEPS Academy

Bent u werkzaam als professional in de specialistische ggz, basis ggz of eerste lijn? Komt u regelmatig in contact met mensen met een persoonlijkheidsstoornis en heeft u behoefte uw kennis en vaardigheden op dat vlak snel en adequaat uit te breiden? Dan biedt de ZEPS* Academy wellicht uitkomst.

 *ZorgEenheid PersoonlijkheidsStoornissen

Wat is de ZEPS Academy?
De Altrecht ZEPS Academy is een samenwerking tussen zorgprofessionals van de zorgeenheid Persoonlijkheidsstoornissen met een brede kennis en ervaring op het gebied van scholing, onderzoek, diagnostiek en behandeling van persoonlijkheidsstoornissen.

Hoogwaardige trainingen
Vanuit het in Nederland vooroplopend state of the art-behandelprogramma van Altrecht Persoonlijkheidsstoornissen, biedt de ZEPS Academy kwalitatief uitstekende trainingen. De trainingen worden verzorgd door hoogopgeleide professionals met een ruime ervaring in de behandeling en bejegening van deze groep patiënten. Onze kennis is altijd up to date, onder meer vanwege een actieve participatie in het Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen. De ZEPS Academy staat onder leiding van Helga Aalders en Saskia Knapen.

 

Helga Aalders is klinisch psycholoog/psychotherapeut en inhoudelijk leidinggevende van de zorgeenheid Persoonlijkheidsstoornissen. Helga houdt zich al jaren bezig met schematherapie en groepstherapie. Ze geeft daarin trainingen en supervisies. In 2012 publiceerde zij samen met Janie van Dijk het boek Schemagerichte therapie in de praktijk. Vanuit haar rol als inhoudelijk leidinggevende geeft ze sturing aan de ontwikkeling en implementatie van Structured Clinical Management binnen de polikliniekteams. Daarnaast is Helga Hoofddocent Behandeling van de KP-opleiding van de RINOgroep Utrecht en zit ze in de Raad van Toezicht van het Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen.

 

Saskia Knapen is psychiater en inhoudelijk leidinggevende van de zorgeenheid Persoonlijkheidsstoornissen. Saskia is tevens MBT-therapeut. Zij heeft F-ACT persoonlijkheidsstoornissen ontwikkeld en geeft al jaren trainingen en supervisie op het gebied van persoonlijkheidsstoornissen, F-ACT PS, MBT en suïcidaliteit.

Onder de vlag van de ZEPS Academy wordt een verscheidenheid aan cursussen en trainingen aangeboden die alle ingezet kunnen worden ten behoeve van de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen.

Wat zijn de doelstellingen van de ZEPS Academy?

 • De ZEPS Academy is opgericht om de ruime hoeveelheid kennis die aanwezig is bij de professionals van de zorgeenheid Altrecht Persoonlijkheidsstoornissen breed te kunnen delen met professionals die patiënten met een persoonlijkheidsstoornis behandelen, om zo de kwaliteit van zorg te verbeteren.
 • Uitwisseling van kennis en ervaring tot stand brengen.

Welke cursussen/trainingen biedt de ZEPS Academy?

 
Chronische suïcidaliteit   MBT-training  MBT/FACT-training
Basiscursus schematherapie

Informatie over de trainingen wordt de komende tijd toegevoegd.

Wie zijn de trainers?
De trainers zijn hoogopgeleide medewerkers van de zorgeenheid persoonlijkheidsstoornissen met een ruime ervaring in de behandeling van patiënten met een persoonlijkheidsstoornis. ZEPS Academy beschikt over trainers in alle disciplines.

Waar worden de cursussen/trainingen gegeven?
In principe worden de cursussen en trainingen incompany aangeboden, maar op een Altrecht-locatie is ook mogelijk.

Accreditatie
Op verzoek kan accreditatie verzorgd worden.

Meer informatie en aanmelden
Voor meer informatie en aanvragen kunt u terecht bij Petra Biesot, managementassistente zorgeenheid Altrecht Persoonlijkheidsstoornissen. Tel. 06-50124464 of e-mail: p.biesot@altrecht.nl.

AMBIT-congres 8 september 2017 – verslag
Altrecht persoonlijkheidsstoornissen heeft op vrijdag 8 september 2017 het AMBIT congress gehouden in het Leerklooster te Amersfoort. Tijdens dit congres maakten de deelnemers kennis met de nieuwste inzichten op het gebied van behandelen van patiënten met ernstige persoonlijkheidsstoornissen: de AMBIT-methodiek. Sprekers waren  Peter Fonagy, grondlegger MBT  en mentaliseren, Dickon Bevington, grondlegger AMBIT methodiek en Saskia Knapen, psychiater en inhoudelijk leidinggevende Altrecht Persoonlijkheidsstoornissen.

Benieuwd naar de presentaties van de hoofdsprekers? Hieronder vindt u de dia’s:

Ambit Conference Peter Fonagy

AMBIT congres plenair Saskia Knapen

Presentatie Dickon Bevington

 

AIM-kaartspel verkrijgbaar

Vaak zien patiënten door de bomen het bos niet meer, vanwege een grote hoeveelheid klachten op diverse levensgebieden. Het AIM-kaartspel kan hier duidelijkheid in scheppen. De functie van het spel is binnen één of twee zittingen helder te krijgen wat nu de 3 of 4 belangrijkste hoofdproblemen zijn voor een patiënt. Ook voor de behandelaar kan het een handige tool zijn om hetzelfde doel te bereiken. Zo kun je op een speelse manier komen tot prioritering van behandeldoelen. Een foto van de legging kan helpen bij het verder uitwerken van de doelen, maar kan ook gebruikt worden bij evaluaties.

Het AIM-kaartspel is nu verkrijgbaar bij Altrecht Persoonlijkheidsstoornissen. Het gaat om een bewerking van de Adolescent Integrative Measure door Dickon Bevington en Peter Fuggle, vertaald door Haiko Jessurun en bewerkt voor volwassenen door Saskia Knapen, Sander Haijma en Michiel Mansfeld.
Grafisch ontwerp: Haiko Jessurun, TweeMC
Gepubliceerd door GGZ Altrecht
© 2017

Het spel kost 15 euro per stuk. Per verzending (max. 5 stuks) komt er 3,50 verzendkosten bij. Er kunnen dus wel meer spellen besteld worden, maar er passen er maximaal 5 in 1 pakketje.
Het kaartspel kan besteld worden bij Petra Biesot: p.biesot@altrecht.nl.  Als de betaling binnen is worden de kaarten opgestuurd.

Artikelen

Epistemic trust door Joost Hutsebaut

Over AMBIT door Saskia Knapen

‘Oordeel ook met je onderbuik’

‘De hel in haar hoofd is verdwenen’

Hoe voelt een conversiestoornis?

De TedTalk over emoties hieronder (18:29) geeft min of meer aan waar het bij de psychotherapie van Persoonlijkheidsstoornissen over gaat:

 

Wetenschappelijk onderzoek

Binnen Altrecht Persoonlijkheidsstoornissen wordt wetenschappelijk onderzoek verricht. De zorgeenheid zal een speciale onderzoekslijn Persoonlijkheidsstoornissen ontwikkelen en/of meer aansluiten bij bestaande onderzoekslijnen buiten Altrecht.

Lees hier meer over wetenschappelijk onderzoek bij Altrecht.

Wachttijden

Wachttijden in de zorg zijn altijd vervelend. Altrecht doet er alles aan om deze wachttijden zo kort mogelijk te houden. Op veel plekken lukt dat, op andere plekken zijn wachttijden helaas langer dan we graag zouden willen.

De wachttijd is niet afhankelijk van de zorgverzekeraar waar u verzekerd bent.

Verwijzers van patiënten die op onze wachtlijst staan, kunnen voor advies en/of consultatie contact opnemen met specialisten van Altrecht via het centrale aanmeldloket: 030 – 230 8555.

Natuurlijk is er bij acute psychiatrie geen sprake van wachttijd!

 

Aanmeldingswachttijd

Locatie Aanmeldingswachttijd in weken
AMBIT PS Utrecht, Ambulatorium 34
AMBIT PS Nieuwegein 10
AMBIT PS Zeist 9
Poli Persoonlijkheid Nieuwegein 22
Poli Persoonlijkheid Utrecht 26
Poli Persoonlijkheid Woerden 9
Poli Persoonlijkheid Zeist 15
(Dag)klinische Affect Fobie Therapie (KKP) 27
(Dag)klinische Schematherapie (SFT) 24

Voor de 1-daagse Affect Fobie Therapie (AFT) is er tot januari 2018 een aanmeldstop, vanwege het grote aantal aanmeldingen. 

 

Behandelingswachttijd

Diagnose  Behandelingswachttijd in weken
Persoonlijkheidsstoornissen  6


Toelichting op de behandelingswachttijd:
De behandelingswachttijd is het aantal weken tussen de intake en de start van de behandeling. Deze wachttijd is afhankelijk van afdeling en soort behandeling. Dit varieert van 6 weken tot mogelijk meer dan 1 jaar. De behandelaar die uw intake heeft gedaan kan u meer vertellen over de wachttijd tot behandeling.

De wachttijd tot de intake is een indicatie en deze is veelal langer.

Deze informatie is voor het laatst bijgewerkt op 9 maart 2018. 

Toelichting op de wachttijden

Aanmeldingswachttijd Dit is het aantal weken tussen het moment dat een patiënt of verwijzer een eerste afspraak maakt bij een zorgaanbieder voor een intakegesprek, tot het moment dat de patiënt hiervoor bij de zorgaanbieder terecht kan.

Behandelingswachttijd Dit is het aantal weken tussen de intake en de start van de behandeling.

Zorgbemiddeling Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u (eventueel bij een andere zorgaanbieder) binnen vier weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen tien weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Medewerkers

Klik hier voor overzicht medewerkers Persoonlijkheidsstoornissen. Indeling per team.

 

 

Ziektebeelden bij deze zorgeenheid

  borderline, persoonlijkheid, persoonlijkheidsstoornis

  We spreken van een persoonlijkheidsstoornis als iemands gedrag of persoonlijkheidskenmerken herhaaldelijk tot onoplosbare problemen leiden in relaties, op het werk of met familieleden.

  Iedere persoonlijkheidsstoornis is anders en de diagnose is niet altijd makkelijk te stellen. De meeste mensen bij wie een persoonlijkheidsstoornis vermoed wordt, vragen hulp vanwege de klachten die het gevolg zijn van hun problematiek. Die klachten zijn bijvoorbeeld depressies, angstklachten, relatieproblemen of identiteitsproblematiek.

  Ook aanhoudende lichamelijke klachten kunnen de reden zijn dat iemand hulp vraagt. Het is echter vaak de familie die aangeeft dat er hulp nodig is, omdat de persoon zelf juist op grond van de persoonlijkheidsproblematiek aarzeling en weerstand voelt om hulp te vragen.

  Er zijn verschillende typen persoonlijkheidsstoornissen met elk specifieke kenmerken en problemen. Het meest bekend is de borderlinepersoonlijkheidsstoornis. Uit het diagnostisch onderzoek zal blijken met welke problematiek iemand te maken heeft.

  Persoonlijkheidsstoornissen komen vaak in combinatie met andere psychische problemen voor als depressie, angststoornissen of verslavingsproblematiek.

  Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen

  Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie

   

Contact

Locaties
 • Persoonlijkheidsstoornissen, Nieuwegein

Rembrandthage 77
3437 PD Nieuwegein
030-6020987

Route en 9292 Reisadvies

 • Persoonlijkheidsstoornissen AMBIT, Utrecht

Lange Nieuwstraat 119
3512 PG Utrecht
030-2308640

Route en 9292 Reisadvies

 • Persoonlijkheidsstoornissen polikliniek, Utrecht

Nieuwe Houtenseweg 2
3524 SH Utrecht
030-2308790

Route en 9292 Reisadvies

 • Persoonlijkheidsstoornissen, Woerden

Blekerijlaan 3
3447 GR Woerden
030 – 3103510

Route en 9292 Reisadvies

 • Persoonlijkheidsstoornissen Hoofdgebouw, Zeist

Vrijbaan 2
3705 WC Zeist
030-6965959

Route naar begin terrein en 9292 Reisadvies

Let op: nog niet alle navigatiesystemen kennen de adressen op het Sanatoriumterrein in Zeist. Gebruik dan Oude Arnhemseweg 260 en volg de borden naar Altrecht. Volg vervolgens de borden op het terrein naar Vrijbaan 2.

Routebeschrijving en plattegrond (PDF).

 • Persoonlijkheidsstoornissen AMBIT, Zeist

Levenspad 8
3705 WB Zeist
030-6965100

Route naar begin terrein en 9292 Reisadvies
Let op: nog niet alle navigatiesystemen kennen de adressen op het Sanatoriumterrein in Zeist. Gebruik dan Oude Arnhemseweg 260 en volg daar de borden naar Altrecht.
Volg vervolgens de borden op het terrein naar Levenspad 8.

Routebeschrijving en plattegrond (PDF).

 • Persoonlijkheidsstoornissen De Brink, Zeist

Gedachtengang 4
3705 WH Zeist
030-6965959

Route naar begin terrein en 9292 Reisadvies
Let op: nog niet alle navigatiesystemen kennen de adressen op het Sanatoriumterrein in Zeist. Gebruik dan Oude Arnhemseweg 260 en volg daar de borden naar Altrecht.
Volg vervolgens de borden op het terrein naar Gedachtengang 4.

Routebeschrijving en plattegrond (PDF).