Autisme

Autisme begint op jonge leeftijd en speelt het hele verdere leven een rol. We leren van jongs af aan hoe we ons leven vorm kunnen geven in de wereld om ons heen. We leren om te gaan en te communiceren met anderen. We leren om te gaan met veranderingen. Bij mensen met autisme verlopen deze ontwikkelingen niet vanzelfsprekend.

Wie kunnen bij Altrecht Autisme terecht?

Iedereen van 0 – 100 jaar met (een vermoeden van) autisme kan bij Altrecht Autisme terecht voor diagnostiek en behandeling. Het gaat om problemen door autisme die de huisarts, medisch specialist of vrijgevestigde psycholoog niet (meer) kan behandelen.

We bekijken per kind, jongere, volwassene en gezin welke hulpvraag er is en stemmen ons behandelaanbod daar zo goed mogelijk op af. 

Wat is autisme?

Iemand met autisme verwerkt alles wat hij of zij hoort, ziet, ruikt en voelt, op een andere manier dan iemand zonder autisme. Er komt veel ’losse’ informatie binnen en het is moeilijk om er een logisch of samenhangend geheel van te maken. Dat maakt het lastiger om de wereld om je heen te begrijpen.

Autisme kan het functioneren van iemand negatief beïnvloeden op alle levensgebieden, zoals in relaties, vrije tijd, werk of opleiding. Maar er zijn ook mensen met autisme die op al deze levensgebieden redelijk tot goed functioneren of alleen problemen ervaren op één of enkele gebieden.

Meer weten over autisme? (tekst en video's)

 

(Zeer) jonge kinderen (0 tot 6 jaar)

Alle zorg in Altrecht  voor 0 tot 6 jarigen is samengebracht in de Poli Het jonge kind.

Voor wie zij we er?

Karima, 3 jaar

"Karima heeft geen taal nodig

Lees meer

Soms verloopt de ontwikkeling van je kind niet vanzelfsprekend. Er kunnen zorgen bestaan over de relatie met je (nog ongeboren) kind, bijvoorbeeld als gevolg van stressvolle gebeurtenissen of omdat je als ouder bijvoorbeeld last heb van somberheid.
Het kan ook zijn dat je je zorgen maakt, omdat je kind zich anders lijkt te ontwikkelen dan andere kinderen om je heen. Je zoon of dochter huilt bijvoorbeeld heel veel, is moeilijk te troosten, is snel van slag, is vaak lang boos of heel druk, heeft weinig belangstelling voor andere mensen, kan niet goed spelen of houdt te veel vast aan vaste patronen en rituelen. In die gevallen kun je terecht bij Poli Het jonge kind. Ook als je zwanger bent en behandeld wordt bij Altrecht, ben je welkom.

In deze folder lees je meer over hoe een behandeling eruit ziet en welke vormen van behandeling er zijn.

Algemene folders Autisme, Jeugd

Informatie voor verwijzers

Poli Het jonge kind biedt naast behandeling en diagnostiek ook consultatie en scholing binnen en buiten Altrecht aan bijvoorbeeld consultatiebureaus en buurt- of wijkteams.

Voor advies en consultatie over zwangeren (die in behandeling zijn bij Altrecht) of over jonge kinderen kunt u bellen tijdens kantoortijden bellen met Altrecht Entree: 030-230 8555 of een mail sturen naar entree@altrecht.nl.

Poli Het jonge kind is een samenwerking tussen Altrecht Autisme en Altrecht Kinder- en Jeugdpsychiatrie. De poli is ontstaan uit het voormalige IMH Centrum Altrecht.

Werkt u met heel jonge kinderen, waarbij u soms twijfelt of u ‘afwijkend’ gedrag goed interpreteert? Kijk dan eens naar aanbod bij Karakter: E-learning vroegsignalering Autisme.

Kinderen en jongeren (6 tot 18 jaar)

De opvoeding van een kind met autisme is niet vanzelfsprekend. Om u als ouder zo goed mogelijk te ondersteunen bij de opvoeding van uw kind, bieden we diagnostiek en verschillende vormen van behandeling voor kinderen en jongeren van 6 – 18 jaar.

Intake & diagnostiek

Voor we beginnen met de behandeling is het nodig om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van het functioneren van uw kind. Dat doen we door middel van gesprekken met ouders en kinderen en in observaties. We onderzoeken bijvoorbeeld de sociale vaardigheden van uw kind, de manier van communiceren, hoe het kind omgaat met veranderingen en welke vaste routines hij of zij heeft. Als uw kind de diagnose autisme heeft gekregen doen wij op basis van de resultaten van deze onderzoeken een voorstel voor de behandeling. U heeft daarvoor een adviesgesprek met de behandelaar. Uw zoon of dochter kan daar natuurlijk bij aanwezig zijn.

Job, 12 jaar

"Niemand begrijpt mijn grapjes!

Lees meer

Behandeling

Het doel van de behandeling is zorgen voor ontwikkeling en persoonlijke groei van uw kind en uw gezin. Daarbij gaan we uit van uw en zijn/haar hulpvraag. In individuele- en groepsbehandeling werken we samen met u en uw zoon of dochter aan:

 • een zo groot mogelijke zelfstandigheid en persoonlijke groei van uw kind
 • u voelt zich als ouder beter in staat om met uw kind met ASS om te gaan

Het resultaat van de behandeling kan voor iedereen verschillend zijn. Voor het ene kind betekent het een zelfstandiger en minder hulpbehoevend leven. Het andere kind heeft in de behandeling geleerd hoe hij of zij beter contact kan maken met mensen uit de directe omgeving, zoals ouders, klasgenoten, vrienden en docenten.

Behandelprogramma

Het behandelprogramma is afhankelijk van de hulpvraag, de behandeldoelen en de mogelijkheden en beperkingen van uw kind en uw gezin. Er zijn verschillende behandelmogelijkheden: 

Individueel

Groepsbehandeling

 • SoVa 9-12 jaar (sociale vaardigheidstraining)
 • SoVa 12-18 jaar (behandelgroep Plezier in contact)
 • Training Agressieregulatie (ART) (kinderen en jongeren van 8 -14 jaar)
 • Cursus Psycho-educatie (kinderen en jongeren van 8 – 18 jaar)
 • Deeltijdbehandeling voor jongeren van 12 – 18 in verschillende groepen

Gezinsbehandeling & ouderbegeleiding

Algemene folders Autisme, Jeugd

Volwassenen (vanaf 18 jaar)

Altrecht Autisme, Volwassenen is een ambulant werkend team voor mensen vanaf 18 jaar met (een (vermoeden van) een autismespectrumstoornis hebben en daarvoor hulp nodig hebben.

Intake & diagnostiek

Als er sprake is van vermoeden van autisme vindt eerst diagnostisch onderzoek plaats. Het kan zijn dat bij de intake de diagnose al is gesteld. U bespreekt dan samen met uw behandelaar welke behandelvorm past bij uw hulpvraag.

Diagnostisch onderzoek bestaat deels uit gesprekken met de patiënt zelf en (eventueel) met partner, ouder(s) of andere naast betrokkenen. In deze gesprekken gaan we onder meer in op het functioneren in het werk, binnen relaties en in vrijetijdsbesteding. Ook wordt over de kindertijd gesproken en gekeken of autisme in de familie voorkomt.

Daarnaast kan er een psychologisch onderzoek worden afgenomen om na te gaan op welke manier u informatie verwerkt. Als er na deze onderzoeksfase een diagnose in het autismespectrum wordt gesteld, geven wij een advies voor een behandeling.

Soms wordt er geen of een andere diagnose gesteld of wordt met alleen het vaststellen van de diagnose het traject bij Autisme Volwassenen afgesloten.

Behandeling

Als er een indicatie is voor behandeling stelt de behandelaar samen met u een behandelplan op. Hierin wordt vastgelegd hoe de gevolgen van de stoornis zoveel mogelijk teruggedrongen kunnen worden. En hoe de problemen die de patiënt tegenkomt het best kunnen worden aangepakt.

Tijdens de behandeling staat het leren omgaan met de beperkingen van autisme centraal. We leggen het accent op:

 • het geven van informatie;
 • het aanleren en versterken van vaardigheden;
 • het vergroten van zelfvertrouwen
 • het leren gebruiken van hulpmiddelen;
 • het doen van aanpassingen in de omgeving;
 • het realiseren van taakverlichting.

De behandeling is gericht op begeleiding en ondersteuning van u en eventueel uw familieleden en naasten. We werken veel samen met zorgverleners op andere levensterreinen (wonen, arbeid). Het aanbod van behandeling is afhankelijk van uw hulpvraag van en uw situatie. Naast het autisme kan er sprake zijn van bijkomende problematiek (comorbiditeit) zoals: angst, depressie, psychose en eetproblematiek. Tijdens de behandeling daarvan houden we rekening met het autisme.

Behandelaanbod

 • Cognitieve gedragstherapie
 • ACT (Acceptatie Commitment Therapie)
 • Psychotherapie
 • Psycho-educatie
 • Training sociale vaardigheden
 • Medicatie
 • Relatie- of gezinstherapie
 • Rehabilitatie, outreachende behandeling
 • Oudergroep
 • Mindfulness
 • Assertiviteitstraining

Doel van de behandeling

Het doel van de behandeling is het verbeteren van uw functioneren op psychologisch, sociaal en maatschappelijk gebied. Daarbij gaan we uit van uw beperkingen die er zijn vanwege autisme.

Duur van de behandeling

De duur van de behandeling hangt samen met de ernst van de problematiek. Ons uitgangspunt is: kort waar dat kan en langer als dat nodig is. Aan het begin van de behandeling stellen wij met u behandeldoelen vast. We maken ook een inschatting hoe lang de behandeling duurt.

Aanmelden

 • Aanmeldingen verlopen via Altrecht Entree, het centrale aanmeldloket van Altrecht. Voor advies en/of consultatie kunnen verwijzers u contact opnemen met specialisten van Altrecht via 030-230 85 55.
 • Voor specifieke vragen en advies over een aanmelding bij Altrecht Autisme kunnen verwijzers tijdens kantoortijden contact opnemen met de aanmeldcoördinator via 030 – 2809 311 (tot 18 jaar) en 030 – 6020 987 (vanaf 18 jaar).

Met wie werken wij samen?

Vaak werken wij samen tijdens de behandeling nauw samen met andere hulpverleners binnen en buiten Altrecht, huisartsen en kinderartsen. Maar ook met kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, wijk- en buurtteams, Samen Veilig, scholen of wooninstellingen.

Leo Kannerhuis Nederland

Altrecht Autisme en Lister werken samen met Leo Kannerhuis Nederland om de autismehulpverlening in onze regio (Midden West Utrecht) steeds verder te verbeteren.

Het Leo Kannerhuis Nederland is een landelijk samenwerkingsverband van GGZ instellingen die gespecialiseerde behandeling en begeleiding bieden aan kinderen, jongeren en volwassenen met een autismespectrumstoornis (ASS).

Onderzoek

Wij zien het als onze taak om een actieve bijdrage te leveren aan de verdere uitbouw van het behandelaanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen met autisme in Nederland.

Dat doen we door aangepaste behandelstructuren, behandelprogramma’s en behandelmethoden te ontwikkelen. Dit doen we samen met onze partners. We gaan niet alleen af op ervaring. Door onderzoek en effectmetingen (ROM) maken we de resultaten van onze behandeling zichtbaar. Zo worden zoveel mogelijk methodieken gebruikt die gebaseerd zijn op wetenschappelijk bewijs (= evidence based).

Wachttijden

Wachttijden in de zorg zijn altijd vervelend. Altrecht doet er alles aan om deze wachttijden zo kort mogelijk te houden. Voor meer informatie hoe Altrecht omgaat met wachttijden en de mogelijkheid tot zorgbemiddeling, zie de algemene pagina: Wachttijden, hier vindt u ook de gemiddelde wachttijden van heel Altrecht per locatie/per hoofddiagnose.

Hieronder vindt u de gemiddelde wachttijden van de zorgeenheid Autisme.

Locatie/team

Aanmeldwachttijd

Behandelingswachttijd

Autisme volwassenen 18+ 40 5

De wachttijden zijn een gemiddelde en kunnen dus anders zijn dan hierboven vermeld.

Toelichting wachttijden

Aanmeldwachttijd – gemiddelde wachttijd in weken, vanaf het moment van aanmelding door de verwijzer tot het 1e intakegesprek.

Behandelwachttijd – gemiddelde wachttijd in weken, vanaf het moment van het 1e intakegesprek tot start behandeling.

Is er sprake van een crisissituatie? Bij acute psychiatrie is er geen sprake van wachttijd! Lees hier wat u kan doen. (Vraag 6 bij de meest gestelde vragen).

Deze informatie is voor het laatst bijgewerkt op 6 juni 2018.

 

Medewerkers

Susan Remijn

Behandelmedewerker

Dana Kasteleijn

Behandelmedewerker

Lucet van Loveren

Behandelmedewerker

Karlijn Mulders

Behandelmedewerker

Lieke Boeve-van Sleeuwen

GZ-psycholoog

Claudia Paulus

GZ-psycholoog

Contact

Locaties
 • Autisme Volwassenen, Nieuwegein

Rembrandthage 77
3437 PD Nieuwegein
030-6020987
zarembrandthage@altrecht.nl

Route en 9292 Reisadvies

 • Autisme Jeugd, Utrecht

Nieuwe Houtenseweg 2
3524 SH Utrecht
030-2809311
zorgdomeinsecretariaatASS@altrecht.nl

Route en 9292 Reisadvies

Gerelateerd

Persoonlijk

Categorie: Blog

Ik weet niet wanneer het begonnen is, maar persoonlijke aangelegenheden zoals verjaardagen ben ik gaan afschermen van de buitenwereld. De hobbyclub waar ik kom, heeft een zogenaamde lief-en-leed-pot waaruit kaartjes of bloemen worden betaald bij ziekte en verjaardagen van de leden. Ik ben een keer ziek geweest, en kreeg toen […]

Donker

Categorie: Blog

Het is al bijna 07:00 uur. Waar maak ik me druk om? Het was na enen eer ik in slaap viel, tussendoor lag ik nog wakker; maar daar moet ik gewoon niet aan denken. Er is zoveel waar ik niet aan zou moeten denken. Een mindfulness training bleek voor mij […]

Niet helemaal niks

Categorie: Blog

Ik ben autistisch. Dus dacht ik dat menselijk contact voor mij niet zo zwaar woog als voor ‘normale’ mensen. Dat lijkt toch niet helemaal waar. Omgaan met mensen die ik nauwelijks ken, valt me vaak zwaar. Dan kan ik er naar verlangen om thuis te zijn. Maar afgelopen zomer ging […]