Autisme

Autisme begint op jonge leeftijd en speelt het hele verdere leven een rol. We leren van jongs af aan hoe we ons leven vorm kunnen geven in de wereld om ons heen. We leren om te gaan en te communiceren met anderen. We leren om te gaan met veranderingen. Bij mensen met autisme verlopen deze ontwikkelingen niet vanzelfsprekend.

Wat is autisme?

Iemand met autisme verwerkt alles wat hij of zij hoort, ziet, ruikt en voelt, op een andere manier dan iemand zonder autisme. Er komt veel ’losse’ informatie binnen en het is moeilijk om er een logisch of samenhangend geheel van te maken. Dat maakt het lastiger om de wereld om je heen te begrijpen.

Autisme kan het functioneren van iemand negatief beïnvloeden op alle levensgebieden, zoals in relaties, vrije tijd, werk of opleiding. Maar er zijn ook mensen met autisme die op al deze levensgebieden redelijk tot goed functioneren of alleen problemen ervaren op één of enkele gebieden.

Meer weten over autisme? (tekst en video's)

 

Voor wie?

Iedereen vanaf 18 jaar met een (vermoeden van) autismespectrumstoornis  en daarvoor hulp nodig hebben.

Intake & diagnostiek

Als er sprake is van vermoeden van autisme vindt eerst diagnostisch onderzoek plaats. Het kan zijn dat bij de intake de diagnose al is gesteld. U bespreekt dan samen met uw behandelaar welke behandelvorm past bij uw hulpvraag.

Diagnostisch onderzoek bestaat deels uit gesprekken met de patiënt zelf en (eventueel) met partner, ouder(s) of andere naast betrokkenen. In deze gesprekken gaan we onder meer in op het functioneren in het werk, binnen relaties en in vrijetijdsbesteding. Ook wordt over de kindertijd gesproken en gekeken of autisme in de familie voorkomt.

Daarnaast kan er een psychologisch onderzoek worden afgenomen om na te gaan op welke manier u informatie verwerkt. Als er na deze onderzoeksfase een diagnose in het autismespectrum wordt gesteld, geven wij een advies voor een behandeling.

Soms wordt er geen of een andere diagnose gesteld of wordt met alleen het vaststellen van de diagnose het traject bij Autisme Volwassenen afgesloten.

Behandeling

Als er een indicatie is voor behandeling stelt de behandelaar samen met u een behandelplan op. Hierin wordt vastgelegd hoe de gevolgen van de stoornis zoveel mogelijk teruggedrongen kunnen worden. En hoe de problemen die de patiënt tegenkomt het best kunnen worden aangepakt.

Tijdens de behandeling staat het leren omgaan met de beperkingen van autisme centraal. We leggen het accent op:

 • het geven van informatie;
 • het aanleren en versterken van vaardigheden;
 • het vergroten van zelfvertrouwen
 • het leren gebruiken van hulpmiddelen;
 • het doen van aanpassingen in de omgeving;
 • het realiseren van taakverlichting.

De behandeling is gericht op begeleiding en ondersteuning van u en eventueel uw familieleden en naasten. We werken veel samen met zorgverleners op andere levensterreinen (wonen, arbeid). Het aanbod van behandeling is afhankelijk van uw hulpvraag van en uw situatie. Naast het autisme kan er sprake zijn van bijkomende problematiek (comorbiditeit) zoals: angst, depressie, psychose en eetproblematiek. Tijdens de behandeling daarvan houden we rekening met het autisme.

Behandelaanbod

 • Cognitieve gedragstherapie
 • ACT (Acceptatie Commitment Therapie)
 • Psychotherapie
 • Psycho-educatie
 • Training sociale vaardigheden
 • Medicatie
 • Relatie- of gezinstherapie
 • Rehabilitatie, outreachende behandeling
 • Oudergroep
 • Mindfulness
 • Assertiviteitstraining

Doel van de behandeling

Het doel van de behandeling is het verbeteren van uw functioneren op psychologisch, sociaal en maatschappelijk gebied. Daarbij gaan we uit van uw beperkingen die er zijn vanwege autisme.

Duur van de behandeling

De duur van de behandeling hangt samen met de ernst van de problematiek. Ons uitgangspunt is: kort waar dat kan en langer als dat nodig is. Aan het begin van de behandeling stellen wij met u behandeldoelen vast. We maken ook een inschatting hoe lang de behandeling duurt.

Aanmelden

 • Op dit moment kunnen er geen patiënten aangemeld worden bij het team Autisme Volwassenen.
 • Aanmeldingen verlopen via Altrecht Entree, het centrale aanmeldloket van Altrecht. Voor advies en/of consultatie kunnen verwijzers u contact opnemen met specialisten van Altrecht via 030-230 85 55.
 • Voor specifieke vragen en advies over een aanmelding bij Altrecht Autisme kunnen verwijzers tijdens kantoortijden contact opnemen met de aanmeldcoördinator via 030 – 2809 311 (tot 18 jaar) en 030 – 6020 987 (vanaf 18 jaar).

Met wie werken wij samen?

Vaak werken wij samen tijdens de behandeling nauw samen met andere hulpverleners binnen en buiten Altrecht, huisartsen en kinderartsen. Maar ook met kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, wijk- en buurtteams, Samen Veilig, scholen of wooninstellingen.

Leo Kannerhuis Nederland

Altrecht Autisme en Lister werken samen met Leo Kannerhuis Nederland om de autismehulpverlening in onze regio (Midden West Utrecht) steeds verder te verbeteren.

Het Leo Kannerhuis Nederland is een landelijk samenwerkingsverband van GGZ instellingen die gespecialiseerde behandeling en begeleiding bieden aan kinderen, jongeren en volwassenen met een autismespectrumstoornis (ASS).

Onderzoek

Wij zien het als onze taak om een actieve bijdrage te leveren aan de verdere uitbouw van het behandelaanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen met autisme in Nederland.

Dat doen we door aangepaste behandelstructuren, behandelprogramma’s en behandelmethoden te ontwikkelen. Dit doen we samen met onze partners. We gaan niet alleen af op ervaring. Door onderzoek en effectmetingen (ROM) maken we de resultaten van onze behandeling zichtbaar. Zo worden zoveel mogelijk methodieken gebruikt die gebaseerd zijn op wetenschappelijk bewijs (= evidence based).

Wachttijden

Wachttijden in de zorg zijn altijd vervelend. Altrecht doet er alles aan om deze wachttijden zo kort mogelijk te houden. Voor meer informatie hoe Altrecht omgaat met wachttijden en de mogelijkheid tot zorgbemiddeling, zie de algemene pagina: Wachttijden.

Hieronder vindt u de gemiddelde wachttijden van de zorgeenheid Autisme.

Locatie/team

Aanmeldwachttijd

Behandelingswachttijd

Autisme volwassenen 18+ Tijdelijke patientenstop

De wachttijden zijn een gemiddelde en kunnen dus anders zijn dan hierboven vermeld.

Toelichting wachttijden

Aanmeldwachttijd – gemiddelde wachttijd in weken, vanaf het moment van aanmelding door de verwijzer tot het 1e intakegesprek.

Behandelwachttijd – gemiddelde wachttijd in weken, vanaf het moment van het 1e intakegesprek tot start behandeling.

Is er sprake van een crisissituatie? Bij acute psychiatrie is er geen sprake van wachttijd! Lees hier wat u kan doen. (Vraag 3 bij de meest gestelde vragen).

Deze informatie is voor het laatst bijgewerkt op 14 december 2018.

 

Medewerkers

Sofie Stokman

GZ-psycholoog

Patricia de Weerd

Managementassistente

Irene Esajas

Psycholoog

Edith Visser

Psycholoog

Anne Geuze

Psychotherapeut

Gerelateerd

Persoonlijk

Categorie: Blog

Ik weet niet wanneer het begonnen is, maar persoonlijke aangelegenheden zoals verjaardagen ben ik gaan afschermen van de buitenwereld. De hobbyclub waar ik kom, heeft een zogenaamde lief-en-leed-pot waaruit kaartjes of bloemen worden betaald bij ziekte en verjaardagen van de leden. Ik ben een keer ziek geweest, en kreeg toen […]

Donker

Categorie: Blog

Het is al bijna 07:00 uur. Waar maak ik me druk om? Het was na enen eer ik in slaap viel, tussendoor lag ik nog wakker; maar daar moet ik gewoon niet aan denken. Er is zoveel waar ik niet aan zou moeten denken. Een mindfulness training bleek voor mij […]

Niet helemaal niks

Categorie: Blog

Ik ben autistisch. Dus dacht ik dat menselijk contact voor mij niet zo zwaar woog als voor ‘normale’ mensen. Dat lijkt toch niet helemaal waar. Omgaan met mensen die ik nauwelijks ken, valt me vaak zwaar. Dan kan ik er naar verlangen om thuis te zijn. Maar afgelopen zomer ging […]