Spring naar content

Bel uw huisarts of huisartsenpost

Voortgezette klinische behandeling

De afdeling voortgezette klinische behandeling (VKB) biedt intensieve klinische behandeling aan mensen met een ernstige psychiatrische aandoening die niet vanzelfsprekend deel kunnen nemen aan het gewone leven en waarbij het herstelproces is vastgelopen. Deze doelgroep heeft vaak voor langere tijd behoefte aan 24 uur nabijheid van hulpverleners en een behandeling binnen een veilige omgeving. Voor deze groep mensen is zelfs de meest intensieve ambulante hulpverlening niet voldoende. Toch proberen we hen – ondanks hun zeer complexe en soms grensoverschrijdende gedrag – toch het gewone leven te laten ervaren en een goede alternatieve woonsituatie buiten de kliniek te zoeken en vinden. Wij doen dit samen met de cliënt en zijn naasten.

Hoe ziet de behandeling eruit?

Voortgezette klinische behandeling maakt in de behandeling gebruik van:

 • De uitgangspunten van ‘Active Recovery Triad’ (ART)
 • Het behandelmodel ‘Triple C’
 • Inzet van ervaringsdeskundigheid
 • Fasegerichte behandeling met herstel ondersteunende interventies en vormen van psychotherapie, gericht op zowel klinisch/functioneel herstel, als persoonlijk en maatschappelijk herstel.
 • Aandacht voor traumaherkenning en behandeling, LVB, leefstijl waaronder ook middelengebruik.

We geven behandeling vorm in nauwe samenwerking met onze netwerkpartners, zoals de beschermde woonvormen, WIJ3.0, de gebiedsteams en andere dagbesteding-aanbieders in de omgeving.

Active Recovery Triad (ART)

ART biedt nieuwe inzichten die goed te gebruiken zijn in de langer durende ggz-zorg en dus binnen VKB. Uitgangspunten van ART zijn:

 • Herstel in samenwerking tussen cliënt, naasten en hulpverleners.
 • De cliënt, naasten en hulpverleners zijn allen actief bezig met persoonlijke ontwikkeling, groei en herstel en leren van elkaar.
 • Dichtbij, gewoon doen, gewoon spreken en in contact blijven.
 • We richten ons op kracht en mogelijkheden.
 • Aansluiten bij wensen en tempo van de cliënt.
 • Samen een crisis voorkomen of opvangen.

VKB participeert in het landelijke ART (Active Recovery Triad) onderzoek, dat bij het VuMC wordt uitgevoerd.

Klik hier voor meer informatie over ART.

Triple C

VKB werkt met het orthopedagogische behandelmodel Triple C. Deze methode wordt ingezet om zorginhoudelijk verder vorm te geven aan de herstelgerichte werkwijze van ART. Triple C heeft als uitgangspunt dat ieder mens zich veilig wil voelen, erkenning en waardering wil krijgen, zonder angst invloed op het eigen leven wil hebben en dat ieder mens iets bij wil dragen. Daarbij werkt VKB vanaf het moment van aanmelding met de cliënt en diens (zorg)netwerk toe naar een zo goed mogelijke woonsituatie buiten de kliniek. Hoe doen we dit? Als iemand last van stress heeft, vermindert het functioneren. Met de behandeling volgens Triple C zijn we als team de betrouwbare ander voor de cliënt. We proberen vanuit de menselijke basisbehoeften de cliënt te ondersteunen in het oppakken van alledaagse activiteiten.

We gaan zo snel mogelijk over tot de orde van de dag, naar een zo normaal mogelijk leven met de vaardigheden die mensen hebben. Met meer zelfvertrouwen kan de cliënt eigen initiatieven ontwikkelen en weer meedoen in de samenleving. Er is hulp voor dat wat nog niet lukt en het motto is daarbij: Samen lukt het 100%. De C’s van Triple C staan dan ook voor cliënt, coach en competentie (= vaardigheid). Dat geven wij met de cliënt en diens (zorg)netwerk vorm.

Daarnaast speelt de betrouwbare omgeving (nabijheid en veiligheid) een belangrijke rol bij onze focus op het gezonde gedrag. Dit is alleen mogelijk door een andere betekenis te geven aan het probleemgedrag, namelijk door het probleemgedrag te zien als een uiting van een onderliggende behoefte. Triple C vraagt om anders denken, anders kijken en anders doen. Samen met de cliënten willen we door Triple C meer zelfregie en kwaliteit van leven mogelijk maken.

Herstelondersteunende teams

Voor een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie, werken we met kleine herstel ondersteunende teams (HOT-teams) per unit. Deze HOT-teams bestaan gemiddeld uit twaalf 24-uurszorg- medewerkers. Zij bieden dagelijkse zorg aan een kleine groep mensen die samen in een leefgroep verblijven. Een behandelcoördinator coördineert de zorg rond de cliënten in elk HOT-team. Verschillende disciplines werken nauw samen bij de behandeling. We voegen een orthopedagogische en psychiatrische behandeling samen. Verder hebben we een multidisciplinair behandelteam, bestaande uit verpleegkundig specialisten, gedragswetenschappers ((GZ-) psychologen en orthopedagoog generalist), maatschappelijk werkers en een psychiater. Bovendien biedt VKB opleidingsplaatsen voor de verschillende disciplines.

Locaties

Voortgezette klinische behandeling is op drie locaties beschikbaar: Reijnvaan en Meijboom in Den Dolder en Mariënburg in Utrecht. Binnen de afdelingen zijn er zowel open als gesloten opnameplekken, afhankelijk van de zorgvraag van de cliënt.

Naastbetrokkenen

Bij Voortgezette klinische behandeling vinden we laagdrempelig contact belangrijk. Binnen de afdelingen zijn de eerstverantwoordelijk verpleegkundigen of begeleiders contactpersoon voor zowel de cliënt als de naastbetrokkenen.

Daarnaast is er aandacht voor de ervaringen van familieleden en voor de cliënt belangrijke naasten voor hun draagkracht en draaglast. Dit kan door middel van zogenaamde familiegesprekken of door middel van een huisbezoek. We geven de behandeling samen met de naasten vorm, door zogenaamde ZAG’s (zorg-afstemmingsgesprekken) met hen te voeren. Binnen VKB werkt per team een familieambassadeur die het contact met familie en naasten steeds onder de aandacht brengt.