Spring naar content

Bel uw huisarts of huisartsenpost

Altrecht gestart met GIT-PD voor jeugd

Altrecht Jeugd biedt vanaf 2022 als een van de eersten ook een behandeling volgens het behandelkader GIT-PD aan kinderen, jongeren en hun ouders. We werken samen met het Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen, dat het behandelkader aangescherpt heeft aan de behoeften van de jongere doelgroep. 

Wat is GIT-PD Jeugd?

GIT-PD Jeugd biedt een behandelkader dat de gemeenschappelijke kenmerken van effectieve psychotherapeutische behandelingen integreert. Het biedt een gestructureerd kader waarbij episodisch en begrensd behandelen centraal staat. Hierdoor kunnen reguliere behandelingen een grotere effectiviteit halen. De samenwerking met de jongere, de ouders, gezinsleden, netwerk en ketenpartners staat centraal bij de behandeling. Ook biedt GIT-PD  behandelaren een steunende context met wekelijkse intervisiemomenten.

Waarom GIT-PD jeugd?

Bij jongeren is het belangrijk om kwetsbaarheden vroeg te signaleren. Problematiek tijdens de puberteit is namelijk een belangrijke voorspeller voor ernstige psychiatrische problematiek op volwassen leeftijd. Uit onderzoek blijkt dat reguliere behandelingen onvoldoende werken voor ¨at risk jongeren.¨ Dit leidt tot veel opeenvolgende behandeltrajecten,  tot wantrouwen ten opzichte van behandeling, drop out en moedeloosheid van behandelaren. GIT-PD jeugd heeft als doel vroegsignalering en betere afstemming op de kwetsbaarheden van de jongeren en ouders. 

Wat zijn de resultaten?

De hele afdeling Altrecht Jeugd is getraind in GIT-PD-jeugd waardoor er sprake is van een gemeenschappelijke visie, taal en een gemeenschappelijk kader. Het doel is om de tevredenheid van jongeren, ouders, professionals en het netwerk te vergroten. Ook hopen we minder uitval bij behandelingen te zien. Doordat er meer gestructureerd wordt behandeld binnen een netwerkaanpak, is de verwachting dat dit leidt tot efficiëntere (en kortere) behandeltrajecten. Dit heeft als doel een duurzame, integrale ondersteuning en behandeling voor jongeren en diens gezinnen, vormgegeven in nauwe samenwerking met hen en hun netwerk.

Voor professionals is het resultaat dat dat de samenwerking beter verloopt door de nieuwe structuur van de teamoverleggen. Hierdoor worden de GIT-PD Jeugd principes geborgd, stagnaties in de behandeling eerder gesignaleerd, en vlot getrokken.

Meer informatie

Altrecht Jeugd is, naast De Viersprong, De Opvoedpoli/Care Express, Karakter en Dimence, een van de koplopers om GIT-PD jeugd in Nederland in te gaan zetten. Het is een onderdeel van een landelijke samenwerking met het Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen.
Meer weten? Neem dan contact op met implementatiecoördinator Jacquelijne Schraven via j.schraven@altrecht.nl.