Voortgezette klinische behandeling

'Het gewone leven ervaren' met Triple C, gericht op een duurzaam perspectief buiten de kliniek. Geïntegreerde behandeling, ondersteuning en activering vanuit een veilige omgeving.

Voortgezette Klinische Behandeling (VKB) ondersteunt de meest intensieve groep langdurige zorg patiënten (EPA, zonder beveiliging) die niet vanzelfsprekend deel kunnen nemen aan het gewone leven. Mensen die behoefte hebben aan 24 uur nabijheid, geplande en ongeplande zorg, binnen een veilige omgeving en voor wie zelfs de meest intensieve ambulante hulpverlening niet voldoende is gebleken. Deze groep mensen proberen we ondanks hun zeer complexe en soms gevaarlijke gedrag toch dit gewone leven weer te laten ervaren en een duurzaam perspectief te bieden buiten de kliniek.

Hiervoor maken we gebruik van orthopedagogische Triple C behandeling. Door het hervinden van de positieve spiraal kunnen patiënten weer betekenis aan hun leven geven en de negatieve spiraal die hen daar ernstig in belet, tot staan brengen. Door aan te sluiten op de behoeften van de patiënt en op grond daarvan een geïntegreerde behandeling, ondersteuning en activering binnen een veilige omgeving te bieden kunnen zij op vitale wijze weer meedoen in de samenleving.

De afdeling heeft 90 plaatsen, verdeeld over drie units: Meijboom en Reijnvaan in Den Dolder en Mariënburg in Utrecht.

Triple C en duurzaam perspectief

Triple C neemt als uitgangspunt dat ieder mens zich veilig wil voelen, erkenning en waardering wil krijgen, zonder angst invloed op het eigen leven wil hebben en dat ieder mens iets bij wil dragen.

VKB werkt vanaf het moment van aanmelding met de patiënt en diens (zorg)netwerk intensief vanuit dit fundament aan een duurzaam perspectief buiten de kliniek met behulp van een onvoorwaardelijke relatie- en competentieopbouw over de grenzen van de kliniek en de organisatie heen.

Met de patiënt en diens (zorg)netwerk wordt de benodigde kennis en expertise uitgewisseld en ingezet zodat deze stap tot succeservaringen leidt voor de patiënt en diens netwerk. Wij zien het als onze taak om het ‘onmogelijke voor elkaar te krijgen’.

Hoe geven we de behandeling vorm?

Onder stress vermindert het functioneren. Triple C probeert het stress- en overlevingspatroon te doorbreken door als team de vertrouwde en betrouwbare ander voor de patiënt te blijven (en het management voor het team). Daarbij proberen we vanuit het fundament van menselijke behoeften de patiënt te ondersteunen in het oppakken van de alledaagse betekenisvolle activiteiten als opstaan, je kamer schoon houden, naar je werk gaan, je vrije tijd invullen en je contacten onderhouden.

We gaan zo snel mogelijk over naar de orde van de dag, naar een zo normaal mogelijk leven met de vaardigheden die mensen hebben. Met meer zelfvertrouwen kunnen in het dagelijkse leven eigen initiatieven ontwikkeld worden en kan de patiënt zorgvuldig gericht zijn op een duurzaam perspectief tot wonen en meedoen in de samenleving. De C’s staan dan ook voor cliënt, coach en competentie (= vaardigheid). Dat geven wij met de patiënt en diens (zorg)netwerk vorm.

De betrouwbare omgeving (nabijheid en veiligheid) speelt een belangrijke rol bij onze focus op het gezonde gedrag en is alleen mogelijk door een andere betekenis te geven aan het probleemgedrag, namelijk door het probleemgedrag te zien als een uiting van een onderliggende behoefte. De houvast die deze begeleiding geeft, heeft een behandelend effect.

Samen met de patiënten willen we door Triple C meer zelfregie en kwaliteit van leven mogelijk maken.

Lees hier de missie en visie van VKB.

Herstel ondersteunende teams

Om de onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie te kunnen aangaan, werken we met kleine herstelondersteunende teams (HOT-teams) per unit. Deze HOT-teams bestaan gemiddeld uit twaalf 24-uurszorgmedewerkers. Zij geven vorm aan de dagelijkse zorg voor een kleine groep mensen die samen in een leefgroep verblijven. Een behandelcoördinator coördineert de zorg rond de patiënten in elk HOT-team. Verschillende disciplines werken nauw samen bij de behandeling. We voegen een orthopedagogische en psychiatrische behandeling samen. De basisprincipes van Triple C gelden in een parallelproces ook voor de samenwerking en vitaliteit in de herstelondersteunende teams om ‘het herstel van het gewone leven ervaren’ mogelijk te maken.

Ritme in de dag

Om de positieve spiraal te hervinden en de negatieve spiraal tot staan te brengen benadrukken we o.a. het ‘gewone’ levensritme: overdag werken en/of leren en ’s avonds en in het weekend je sociale contacten vormgeven, je hobby’s uitoefenen en sporten. Dit ritme bestaat uit:

 • zelfzorg;
 • zorg voor de woonomgeving;
 • werken/leren;
 • vrije tijd.

Met iedere patiënt en diens (zorg)netwerk zoeken we per onderdeel naar het perspectief, het passende ritme en de passende ondersteuning om de dag/de activiteit tot een succesvol einde te brengen.

Om dit doel te bereiken, passen de medewerkers de mate van ondersteuning aan de patiënt aan. Dat kan betekenen dat 80% van de activiteit door de patiënt wordt gedaan en 20% door de ondersteuner, maar andersom kan ook. We zorgen samen voor 100% en daarmee voor onvoorwaardelijke ondersteuning.

We maken gebruik van de werkplaatsen van WIJ 3.0. De medewerkers van WIJ 3.0 en de begeleiders van VKB bouwen samen met de patiënten aan het vormgeven van een betekenisvolle dag.

Er zijn verschillende werkplaatsen waar patiënten aan deelnemen: Werken in de groenvoorziening, werken met dieren, horeca en de winkel, recycling en ICT.

Doel van de werkplaatsen is aan te sluiten bij ‘het gewone leven’ en is een eerste stap om opnieuw te kunnen participeren in de samenleving. Er is aandacht en ondersteuning om patiënten hun eigen kracht te laten hervinden, vaardigheden te ontwikkelen en te onderzoeken wat bij hun ambities en talenten past.

Afdelingen

VKB bestaat uit drie afdelingen: Reijnvaan en Meijboom in Den Dolder en Mariënburg in Utrecht.

Er is standaard 24 uur per dag begeleiding aanwezig. De teams binnen VKB zijn multidisciplinair samengesteld.

 

Naastbetrokkenen

Bij VKB vinden we laagdrempelig contact belangrijk. Binnen de units zijn de eerstverantwoordelijk verpleegkundigen (EVV’ers) contactpersoon voor zowel de patiënt als de naastbetrokkenen als het gaat om vragen over de behandeling en begeleiding.

Daarnaast is er aandacht voor de ervaringen van familieleden en voor hun draagkracht en draaglast. Dit kan door middel van zogenaamde familiegesprekken of door middel van een huisbezoek. Ook organiseert VKB familieavonden, een jaarlijkse BBQ en nieuwjaarsborrel. En familie wordt uitgenodigd om mee te denken als klankbord, om samen concrete stappen uit te werken die bijdragen aan het herstel voor patiënten.

Binnen VKB werkt per team een familieambassadeur die het familiebeleid steeds onder de aandacht brengt.

Bezoektijden

Voor alle units geldt dat bezoek welkom is. Het kan zijn dat patiënten niet aanwezig zijn in verband met hun bezigheden als werk, vrije tijdsbesteding of vanwege behandelafspraken die zij hebben. Een telefoontje vooraf kan voorkomen dat bezoek voor niets komt.

Hier vindt u Altrechtbrede informatie voor familie en naastbetrokkenen.

Voor verwijzers: Aanmelden

Mensen komen voor opname bij VKB in aanmerking als het specifieke klinische milieu van VKB meer zal bijdragen aan herstel dan ambulante behandeling. Het gaat om mensen met een of meer ernstige psychiatrische aandoeningen met zeer complexe zorgsituaties, maar bij wie geen noodzaak is tot een beveiligde setting. Patiënten binnen VKB hebben een zorgzwaartepakket 7B.

Een patiënt kan behandeld worden binnen VKB wanneer:

 • de patiënt behoefte heeft aan een actief en intensief gestuurd milieu, waarin behandeling, activiteiten en participatie plaatsvinden, gericht op het hervinden van de positieve spiraal;
 • de patiënt baat heeft bij een helder, gestructureerd milieu of een milieu waarin een patiënt zich in de eerste plaats veilig voelt en geaccepteerd weet;
 • de patiënt baat heeft bij een hooggespecialiseerd milieu waarin intensieve milieu-interventies plaatsvinden met een hoge personele intensiteit en multidisciplinair management.

Een patiënt komt niet in aanmerking voor behandeling door VKB wanneer:

 • er sprake is van alles overheersende somatische problematiek;
 • een woonmilieu passend is;
 • zwakbegaafdheid op de voorgrond staat;
 • verslavingsproblematiek op de voorgrond staat;
 • een beveiligde setting nodig is.

Aanmeldprocedure

De behandelaar kan een patiënt aanmelden bij het maatschappelijk werk, dat de plaatsingen coördineert. Bij een aanmelding moeten altijd een behandeldoel en het gewenste milieu worden geformuleerd. Ook is het perspectief op minder intensieve behandel- en begeleidingsvormen in combinatie met een passende woonomgeving een onderdeel van de aanmeldprocedure.

Interne verwijzing

Interne verwijzers moeten het tabblad ‘Overplaatsing en Afsluiting’ in het EPD zo volledig mogelijk invullen. Aandachtspunten voor de aanvraag zijn: diagnose en co-morbiditeit; medicatie; drugsgebruik (aantal + frequentie), agressie, suïcidaliteit, juridische status (RM, curator, bewindvoering); leerbaarheid; omgang met anderen; activiteiten; CIZ-indicatie.

Externe verwijzers

Externe verwijzers verzoeken we het aanmeldingsformulier VKB in te vullen.

Als een patiënt in aanmerking komt voor behandeling bij VKB, dan volgt plaatsing op de wachtlijst. Al direct vanaf het moment van aanmelding werken we met de patiënt en diens (zorg)netwerk aan het begrijpen van het gedrag op basis van het eigen verhaal, het toekomstperspectief en het dagprogramma met bijpassende begeleidingsstijl. Hiermee kan vanaf het moment van opname snel gestart worden met de VKB-behandeling of is deze intensieve behandeling ondertussen mogelijk in een eigen woonomgeving met minder intensieve behandel- en begeleidingsvormen.

Het maatschappelijk werk onderhoudt contact met de behandelaar over de wachttijd en maakt afspraken over het moment van plaatsing, rekening houdend met het gestelde doel en milieu zoals bij de kennismaking is vastgelegd. Daarbij houden we ook rekening met de intensiteit van de huidige patiëntengroep en de belastbaarheid van het team.

Halfjaarlijks nemen we contact op met de verwijzer om vast te stellen of er wijzigingen zijn in de aanmelding.

Adres aanmeldingen

Maatschappelijk werk, Altrecht Voortgezette klinische behandeling
Gebouw Antonia
Eikenpage 4
3734 AC  Den Dolder

Waar nodig bieden wij advies en consultatie vanuit de Triple C-expertise

Wachttijden

Klik hier: alle informatie over wachttijden, zorgbemiddeling en de actuele wachttijden van alle zorgeenheden staan bij elkaar op één centrale pagina.

 

Locaties en bereikbaarheid

Voor informatie over de afdeling kunt u een email sturen naar: infovkb@altrecht.nl

Voortgezette Klinische Behandeling (VKB)
Eikenpage 4
3734 AC Den Dolder
Email: infovkb@altrecht.nl
https://twitter.com/AltrechtTripleC

Mariënburg
Altrecht, locatie Willem Arntsz Huis
Lange Nieuwstraat 119
3512 PG Utrecht
Tel. 030 – 230 8606

Reijnvaan
Altrecht, locatie Willem Arntsz Hoeve
Distelvlinder 9
3734 AA Den Dolder
Tel. 030 – 225 6470

Meijboom
Altrecht, locatie Willem Arntsz Hoeve
Distelvlinder 8
3734 AA Den Dolder
Tel. 030 – 225 6457

Leidinggevenden

Mevrouw S. Volkers, algemeen leidinggevende

Mevrouw M. van Boxtel, inhoudelijk leidinggevende

Teammanagers

Mariënburg: Saskia Marree

Reijnvaan: Marleen de Visser

Meijboom: Melanie Knoops

Contact

Locaties
 • Voortgezette klinische behandeling, Reijnvaan

Distelvlinder 9
3734 AA Den Dolder
tel. 030-2256470
infovkb@altrecht.nl

Route naar begin terrein en 9292 Reisadvies
Let op: soms verwijst Google u naar de Distelvlinder in Bilthoven. Dit is niet juist! U kunt dan beter Dolderseweg 164 in Den Dolder als adres invoeren.

 • Voortgezette klinische behandeling, Meijboom

Distelvlinder 8
3734 AA Den Dolder
tel. 030-2256457
infovkb@altrecht.nl
Route naar begin terrein en 9292 Reisadvies
Let op: soms verwijst Google u naar de Distelvlinder in Bilthoven. Dit is niet juist! U kunt dan beter Dolderseweg 164 in Den Dolder als adres invoeren.

 • Voortgezette klinische behandeling, Mariënburg

Lange Nieuwstraat 119
3512 PG Utrecht
tel. 030-2308606
infovkb@altrecht.nl

Route en 9292 Reisadvies