Voortgezette klinische behandeling

'Het gewone leven ervaren' met Triple C, gericht op een duurzaam perspectief buiten de kliniek. Geïntegreerde behandeling, ondersteuning en activering vanuit een veilige omgeving.

De zorgeenheid Voortgezette klinische behandeling (VKB) biedt intensieve klinische behandeling aan mensen met een ernstige psychiatrische aandoening die niet vanzelfsprekend deel kunnen nemen aan het gewone leven. Mensen die behoefte hebben aan 24 uur nabijheid van hulpverleners en zorg binnen een veilige omgeving. Voor deze groep mensen is zelfs de meest intensieve ambulante hulpverlening niet voldoende. Toch proberen we hen – ondanks hun zeer complexe en soms grensoverschrijdende gedrag – toch het gewone leven te laten ervaren en een goede alternatieve woonsituatie buiten de kliniek te zoeken en vinden. Wij doen dit samen met de patiënt en zijn naasten.

Hoe geven we de behandeling vorm?

Voortgezette klinische behandeling maakt in de behandeling gebruik van:

 • de uitgangspunten van ‘Active Recovery Triad’ (ART)
 • het behandelmodel ‘Triple C’


Active Recovery Triad (ART)

ART biedt nieuwe inzichten die goed te gebruiken zijn in de langer durende ggz-zorg en dus binnen VKB. Uitgangspunten van ART zijn:

 • herstel in samenwerking tussen patiënt, naasten en hulpverleners.
 • de patiënt, naasten en hulpverleners zijn allen actief bezig met persoonlijke ontwikkeling, groei en herstel en leren van elkaar.
 • dichtbij, gewoon doen, gewoon spreken en in contact blijven.
 • we richten ons op kracht en mogelijkheden.
 • aansluiten bij wensen en tempo van de patiënt.
 • samen een crisis voorkomen of opvangen. Klik hier voor meer informatie over ART.


Triple C

VKB werkt met het orthopedagogische behandelmodel Triple C. Triple C heeft als uitgangspunt dat ieder mens zich veilig wil voelen, erkenning en waardering wil krijgen, zonder angst invloed op het eigen leven wil hebben en dat ieder mens iets bij wil dragen. Daarbij werkt VKB vanaf het moment van aanmelding met de patiënt en diens (zorg)netwerk toe naar een zo goed mogelijke woonsituatie buiten de kliniek. Hoe doen we dit?

Als iemand last van stress heeft, vermindert het functioneren. Met de behandeling volgens Triple C zijn we als team de betrouwbare ander voor de patiënt. We proberen vanuit de menselijke basis behoeften de patiënt te ondersteunen in het oppakken van alledaagse activiteiten.
We gaan zo snel mogelijk over tot de orde van de dag, naar een zo normaal mogelijk leven met de vaardigheden die mensen hebben. Met meer zelfvertrouwen kan de patiënt eigen initiatieven ontwikkelen en weer meedoen in de samenleving. Er is hulp voor dat wat nog niet lukt en het motto is daarbij: Samen lukt het 100%. De C’s van Triple C staan dan ook voor cliënt, coach en competentie (= vaardigheid). Dat geven wij met de patiënt en diens (zorg)netwerk vorm.

Daarnaast speelt de betrouwbare omgeving (nabijheid en veiligheid) een belangrijke rol bij onze focus op het gezonde gedrag. Dit is alleen mogelijk door een andere betekenis te geven aan het probleemgedrag, namelijk door het probleemgedrag te zien als een uiting van een onderliggende behoefte. Triple C vraagt om anders denken, anders kijken en anders doen. Samen met de patiënten willen we door Triple C meer zelfregie en kwaliteit van leven mogelijk maken.


Ritme in de dag

Om vooruitgang te boeken, benadrukken we onder andere het ‘gewone’ levensritme: overdag werken en/of leren en ’s avonds en in het weekend je sociale contacten vormgeven, je hobby’s uitoefenen en sporten. Dit ritme bestaat uit:

 • zelfzorg;
 • zorg voor de woonomgeving;
 • werken/leren;
 • vrije tijd.

Met iedere patiënt en diens (zorg)netwerk zoeken we per onderdeel naar het perspectief, het passende ritme en de passende ondersteuning om de dag/de activiteit tot een succesvol einde te brengen. We maken gebruik van de werkplaatsen van WIJ 3.0. De medewerkers van WIJ 3.0 en de begeleiders van VKB bouwen samen met de patiënten aan het vormgeven van een betekenisvolle dag. Er zijn verschillende werkplaatsen waar patiënten aan deelnemen: Werken in de groenvoorziening, werken met dieren, horeca, de winkel, recycling en ICT. Doel van de werkplaatsen is aan te sluiten bij ‘het gewone leven’ en is een eerste stap om opnieuw te kunnen meedoen in de samenleving.

Herstelondersteunende teams

Voor een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie, werken we met kleine herstelondersteunende teams (HOT-teams) per unit. Deze HOT-teams bestaan gemiddeld uit twaalf 24-uurszorgmedewerkers. Zij bieden dagelijkse zorg aan een kleine groep mensen die samen in een leefgroep verblijven. Een behandelcoördinator coördineert de zorg rond de patiënten in elk HOT-team. Verschillende disciplines werken nauw samen bij de behandeling. We voegen een orthopedagogische en psychiatrische behandeling samen.

Afdelingen

Voortgezette klinische behandeling bestaat uit drie afdelingen: Reijnvaan en Meijboom in Den Dolder en Mariënburg in Utrecht.
Binnen de afdelingen zijn er zowel open als gesloten opnameplekken, afhankelijk van de zorgvraag van de patiënt. Er is standaard 24 uur per dag begeleiding aanwezig.

Naastbetrokkenen

Bij Voortgezette klinische behandeling vinden we laagdrempelig contact belangrijk. Binnen de afdelingen zijn de eerstverantwoordelijk verpleegkundigen (EVV’ers) contactpersoon voor zowel de patiënt als de naastbetrokkenen.
Daarnaast is er aandacht voor de ervaringen van familieleden en voor hun draagkracht en draaglast. Dit kan door middel van zogenaamde familiegesprekken of door middel van een huisbezoek. Ook organiseert VKB familieavonden, een jaarlijkse BBQ en nieuwjaarsborrel. Familie wordt uitgenodigd om samen concrete stappen uit te werken die bijdragen aan het herstel van patiënten.
Binnen VKB werkt per team een familieambassadeur die het contact met familie (en eventuele andere naasten) steeds onder de aandacht brengt.

Bezoektijden

Voor alle afdelingen geldt dat bezoek welkom is. Het kan zijn dat patiënten niet aanwezig zijn in verband met hun bezigheden als werk, vrije tijdsbesteding of vanwege behandelafspraken die zij hebben. Een telefoontje vooraf kan voorkomen dat bezoek voor niets komt.
Hier vindt u Altrechtbrede informatie voor familie en naastbetrokkenen.

Voor verwijzers: Aanmelden

Mensen komen voor opname bij VKB in aanmerking als het specifieke klinische milieu van VKB meer zal bijdragen aan herstel dan ambulante behandeling. Het gaat om mensen met één of meer ernstige psychiatrische aandoeningen met zeer complexe zorgsituaties, maar bij wie geen noodzaak is tot een beveiligde setting.
Patiënten binnen VKB hebben een zorgzwaartepakket 5B t/m 7B.

Een patiënt kan behandeld worden bij VKB wanneer:

 • de patiënt behoefte heeft aan een actief en intensief gestuurd milieu, waarin behandeling, activiteiten en participatie plaatsvinden, gericht op het hervinden van de positieve spiraal;
 • de patiënt baat heeft bij een helder, gestructureerd milieu of een milieu waarin een patiënt zich in de eerste plaats veilig voelt en geaccepteerd weet;
 • de patiënt baat heeft bij een hooggespecialiseerd milieu waarin intensieve milieu-interventies plaatsvinden met een hoge personele intensiteit en multidisciplinair management.

Een patiënt komt niet in aanmerking voor behandeling bij VKB wanneer:

 • er sprake is van alles overheersende somatische problematiek;
 • een woonmilieu passend is;
 • zwakbegaafdheid op de voorgrond staat;
 • verslavingsproblematiek op de voorgrond staat;
 • een beveiligde setting nodig is.

Aanmeldprocedure
De behandelaar kan een patiënt aanmelden bij het maatschappelijk werk, dat de plaatsingen coördineert. Bij een aanmelding moeten altijd een behandeldoel en het gewenste milieu worden geformuleerd. Ook is het perspectief op minder intensieve behandel- en begeleidingsvormen in combinatie met een passende woonomgeving een onderdeel van de aanmeldprocedure.

Interne verwijzing
Interne verwijzers moeten het tabblad ‘Overplaatsing en Afsluiting’ in het EPD zo volledig mogelijk invullen. Aandachtspunten voor de aanvraag zijn: diagnose en co-morbiditeit; medicatie; drugsgebruik (aantal + frequentie), agressie, suïcidaliteit, juridische status (ZM, curator, bewindvoering); leerbaarheid; omgang met anderen; activiteiten; CIZ-indicatie.

Externe verwijzers
Externe verwijzers verzoeken we het aanmeldingsformulier VKB volledig in te vullen.

Als een patiënt in aanmerking komt voor behandeling bij VKB, dan volgt plaatsing op de wachtlijst. Al direct vanaf het moment van aanmelding werken we met de patiënt en diens (zorg)netwerk aan het begrijpen van het gedrag op basis van het eigen verhaal, het toekomstperspectief en het dagprogramma met bijpassende begeleidingsstijl. Hiermee kan vanaf het moment van opname snel gestart worden met de VKB-behandeling of is deze intensieve behandeling ondertussen mogelijk in een eigen woonomgeving met minder intensieve behandel- en begeleidingsvormen.
Het maatschappelijk werk onderhoudt contact met de behandelaar over de wachttijd en maakt afspraken over het moment van plaatsing, rekening houdend met het gestelde doel en milieu zoals bij de kennismaking is vastgelegd. Daarbij houden we ook rekening met de intensiteit van de huidige patiëntengroep en de belastbaarheid van het team.
Regelmatig nemen we contact op met de verwijzer om vast te stellen of er wijzigingen zijn in de aanmelding.

Adres aanmeldingen
Maatschappelijk werk, Altrecht Voortgezette klinische behandeling
Gebouw Antonia
Eikenpage 4
3734 AC Den Dolder
aanmeldenvkb@altrecht.nl.
Waar nodig bieden wij advies en consultatie vanuit de Triple C-expertise.

Wachttijden

Klik hier: alle informatie over wachttijden, zorgbemiddeling en de actuele wachttijden van alle zorgeenheden staan bij elkaar op één centrale pagina.

Locaties en bereikbaarheid

Voor informatie over de afdeling kunt u een email sturen naar: infovkb@altrecht.nl.

Voortgezette Klinische Behandeling (VKB)
Eikenpage 4
3734 AC Den Dolder
Email: infovkb@altrecht.nl

locatie Mariënburg (tijdelijk tot september 2021)
Voortgezette Klinische Behandeling Mariënburg
Altrecht WA-hoeve, gebouw Korenveld
Distelvlinder 3
3734 AA Den Dolder

Lange Nieuwstraat 119
3512 PG Utrecht
Tel. 030 – 230 8606

Reijnvaan
Altrecht, locatie Willem Arntsz Hoeve
Distelvlinder 9
3734 AA Den Dolder
Tel. 030 – 225 6470

Meijboom
Altrecht, locatie Willem Arntsz Hoeve
Distelvlinder 8
3734 AA Den Dolder
Tel. 030 – 225 6457

Leidinggevenden
Mevrouw S. Volkers, algemeen leidinggevende
Mevrouw M. van Boxtel, inhoudelijk leidinggevende

Teammanagers
Mariënburg: Peter Hopman
Reijnvaan: Marleen de Visser
Meijboom: Melanie Knoops

Contact

Locaties
 • Voortgezette klinische behandeling, Reijnvaan

Distelvlinder 9
3734 AA Den Dolder
tel. 030-2256470
infovkb@altrecht.nl

Route naar begin terrein en 9292 Reisadvies
Let op: soms verwijst Google u naar de Distelvlinder in Bilthoven. Dit is niet juist! U kunt dan beter Dolderseweg 164 in Den Dolder als adres invoeren.

 • Voortgezette klinische behandeling, Meijboom

Distelvlinder 8
3734 AA Den Dolder
tel. 030-2256457
infovkb@altrecht.nl
Route naar begin terrein en 9292 Reisadvies
Let op: soms verwijst Google u naar de Distelvlinder in Bilthoven. Dit is niet juist! U kunt dan beter Dolderseweg 164 in Den Dolder als adres invoeren.

 • Voortgezette klinische behandeling, Mariënburg

Lange Nieuwstraat 119
3512 PG Utrecht
tel. 030-2308606
infovkb@altrecht.nl

Route en 9292 Reisadvies