Psychiatrie en verslaving

Specialistische hulp voor mensen met een psychiatrische ziekte en verslaving

Mensen met een psychiatrische ziekte en verslaving hebben vaak te maken met ingewikkelde problemen op het gebied van wonen (o.a. dak- en thuisloosheid), financiën, contacten met anderen en hun gedrag. Zij kunnen of willen zelf geen hulp vragen, waardoor er maatschappelijke overlast en onrust ontstaat. Vaak vragen anderen dan ook om hulp, zoals politie en buren. Bij Altrecht Psychiatrie en verslaving (P&V) kunnen deze mensen terecht voor diagnostiek, behandeling, begeleiding en rehabilitatie.

De zorgeenheid biedt, in samenwerking met andere organisaties, zowel ambulante als klinisch specialistische zorg waarbij aandacht is voor alle gebieden van de problematiek.
De zorgeenheid streeft ernaar met name evidence-based en best-practice behandelinterventies aan te bieden. Binnen de hele zorgeenheid wordt volgens IDDT gewerkt, een evidence-based model voor de geïntegreerde behandeling van de psychiatrische en de verslavingsproblematiek.

Teams en units van de zorgeenheid P&V

De zorgeenheid bestaat uit het OGGZ CTI-team, het ACT 1-, ACT 2- en Forensisch ACT team en de klinische units P&V 1, 2, 3 en 4. Voor alle teams geldt dat er een nauwe samenwerking is met andere instanties en instellingen.

OGGZ CTI -team

Het OGGZ CTI-team (Openbare Geestelijke Gezondheidszorg) heeft de functie van een zogenaamde ‘voordeur’ voor mensen met ernstige problemen op het gebied van psychiatrie en/of verslaving, die zelf geen hulp willen of kunnen zoeken. Hierbij gaat het om patiënten die overlast veroorzaken, maar ook om mensen met ‘stille’ problematiek. Onder stille problematiek wordt verstaan: het vaak grote psychische en/of sociale leed achter gesloten deuren, waarbij geen sprake is van overlast.
Het team zoekt, legt en onderhoudt actief contact met de patiënt en probeert de hulpvraag en problematiek in kaart te brengen (bemoeizorg). De doelstelling is de patiënt naar passende zorg toe te leiden. Deze zorg kan binnen de zorgeenheid worden geboden, door andere zorgeenheden binnen Altrecht of door andere organisaties. De toeleiding duurt gemiddeld zo’n 9 maanden, maar is zo kort mogelijk.

ACT-teams

De zorgeenheid P&V heeft twee ACT teams en een Forensisch ACT team.

ACT staat voor Assertive Community Treatment. ACT is een model dat intensieve, ambulante hulpverlening biedt aan mensen die ernstige problemen ervaren als gevolg van een psychiatrische ziekte en/of verslaving. Vaak is er langdurige, intensieve zorg nodig op verschillende terreinen zoals financiën, wonen (o.a. dak- en thuisloosheid), werken, contacten met anderen en gedrag. Het herstelproces kan meerdere jaren in beslag nemen.

De hulpverlening heeft een outreachend karakter: de dienstverlening vindt bij voorkeur plaats in de onmiddellijke nabijheid van de woon- of verblijfplaats van de patiënt.

Het doel van de ACT zorg is het sociale functioneren en de kwaliteit van leven van patiënten te verbeteren. Aan de hand van een behandelplan, een crisispreventie-actieplan en een rehabilitatieplan bieden de teams ondersteuning waar nodig, waar mogelijk samen met de familie en in samenwerking met andere organisaties en instanties.

Het Forensisch ACT-team Altrecht is er voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen en (veel) sociaal-maatschappelijke problemen. Ze vertonen vaak grensoverschrijdend gedrag, zoals het plegen van delicten, waardoor velen van hen in aanraking komen met politie en justitie. Het team biedt intensieve hulp, behandeling en ondersteuning.

Unit P&V 1

De unit P&V 1 is een unit voor diagnostiek, kortdurende behandeling, begeleiding en rehabilitatie (herstel op meerdere levensgebieden) van patiënten die, meestal langdurig, lijden aan ernstige psychiatrische en verslavingsproblematiek. Op de unit kunnen 15 mensen opgenomen worden, vrijwillig of met een rechterlijke maatregel. Het doel van de opname is de behandeling van zowel de psychiatrische problematiek als de verslaving. Opname op de unit wordt gezien als een zo kort mogelijke, noodzakelijke onderbreking of voorloper van het ambulante traject. Crisisopname, detox en time-out behoren tot de mogelijkheden.

De unit P&V 1 is tijdelijk gehuisvest in Zeist:

Wenshoek 2
3705 WE Zeist
Tel. 030 – 230 8680

Units P&V 2, 3 en 4

De units P&V 2, 3 en 4 bieden de mogelijkheid tot langer durende klinische behandeling. De doelgroep bestaat uit patiënten die langere tijd een beschermende klinische omgeving nodig hebben. De mate van bescherming in de drie units verschilt. De doelstelling is rehabilitatie en herstel. De beschermende omgeving van de units biedt de mogelijkheid om te werken aan vaardigheden, gedrag, herstel, invulling van de dag en activiteiten.

Wie werken er?

Alle bovengenoemde teams zijn multidisciplinair samengesteld. Dit betekent dat de medewerkers verschillende achtergronden en opleidingen hebben. Er werken psychiaters, arts-assistenten, GZ-psychologen, een klinisch psycholoog, (sociaal-)psychiatrisch verpleegkundigen, ervaringsdeskundigen, maatschappelijk werkers en begeleiders.
De patiënt krijgt een persoonlijk begeleider toegewezen. Deze draagt, in samenwerking met de teamleden en andere betrokken organisaties, zorg voor de voortgang en afstemming van de behandeling en ondersteuning.

Aanmelding

Altrecht Entree is het centrale aanmeldloket voor verwijzers. Eén telefoonnummer, één adres met deskundige hulpverleners voor zorgtoewijzing, triage, consultatie en advies. Altijd bereikbaar tijdens kantoortijden op 030-230 85 55.
Verwijzen is snel en gemakkelijk. Dit kan digitaal via zorgdomein, als u daarop aangesloten bent of via het online verwijsformulier van Altrecht. Voor meer informatie zie: www.altrecht.nl/verwijzer.

Aanmelden voor het OGGZ CTI-team kan bij het Meld- en Actiepunt OGGZ, stad Utrecht, en het Regionaal Meldpunt Zorg en Overlast, regio Midden-Westelijk Utrecht. Voor telefoonnummers zie onder ‘Bereikbaarheid’. Alle patiënten met ernstige psychiatrische en verslavingsproblematiek, die om wat voor reden dan ook geen gebruik kunnen maken van minder intensieve hulpverlening, kunnen aangemeld worden. Dit is ongeacht de leeftijd. Er zijn geen contra-indicaties.

Kwaliteit

De zorgeenheid P&V streeft er naar uitstekende kwaliteit van zorg te leveren. Er wordt dan ook veel belang gehecht aan het regelmatig meten van de tevredenheid van de patiënt. Uw mening zal dus ook gevraagd worden. Daarnaast is de zorgeenheid HKZ gecertificeerd en werkt de zorgeenheid aan continue verbetering van de zorgverlening. Alle ACT-teams zijn gecertificeerd door het CCAF.

Wachttijd

Wachttijden in de zorg zijn altijd vervelend. Altrecht doet er alles aan om deze wachttijden zo kort mogelijk te houden. Voor meer informatie hoe Altrecht omgaat met wachttijden en de mogelijkheid tot zorgbemiddeling, zie de algemene pagina: Wachttijden, hier vindt u ook de gemiddelde wachttijden van heel Altrecht per locatie/per hoofddiagnose.

Hieronder vindt u de gemiddelde wachttijden van de zorgeenheid Psychiatrie en verslaving.

 

Aanmeldingswachttijd

Locatie  Aanmeldingswachttijd in weken
Kliniek 0

 

Behandelingswachttijd

Diagnose  Behandelingswachttijd in weken
Psychiatrie en verslaving  0

Deze informatie is voor het laatst bijgewerkt op 10 juli 2018. 

De wachttijden zijn een gemiddelde en kunnen dus anders zijn dan hierboven vermeld.

Toelichting wachttijden

Aanmeldwachttijd – gemiddelde wachttijd in weken, vanaf het moment van aanmelding door de verwijzer tot het 1e intakegesprek.

Behandelwachttijd – gemiddelde wachttijd in weken, vanaf het moment van het 1e intakegesprek tot start behandeling.

Is er sprake van een crisissituatie? Bij acute psychiatrie is er geen sprake van wachttijd! Lees hier wat u kan doen. (Vraag 6 bij de meest gestelde vragen).

Praktische gegevens

De zorgeenheid P&V is op werkdagen te bereiken tussen 8.30 en 17.00 uur.

 

Meld- en Actiepunt (stad Utrecht), Telefoonnummer: 030-2863302
Meldpunt Zorg en Overlast, Telefoonnummer: 030-6305480

Contact

Locaties
  • Psychiatrie en verslaving, Utrecht

Lange Nieuwstraat 119
3512 PG Utrecht
030-2308802
infopenv@altrecht.nl

Route en 9292 Reisadvies