Neuropsychiatrie Vesalius

Voor mensen met niet aangeboren hersenletsel en bijkomende psychiatrische stoornissen

Hoe neem jij meer regie over je leven? Samen maken we de zorg passend voor jou.

Neuropsychiatrie Vesalius heeft een holistische kijk en aanpak op beperkingen, klachten en psychiatrische symptomen volgend op hersenletsel. Dit doen wij door het aanbieden van hoog specialistische zorg. Samen met jou zetten wij de klacht om in een vraag. Wij helpen je in je herstel en we leren je zo zelfstandig mogelijk te leven met de gevolgen van een aandoening, beperking of chronische ziekte. Daarnaast proberen wij naasten en andere zorgverleners zo goed mogelijk te betrekken voor de juiste afstemming.

Wat is niet aangeboren (verworven) hersenletsel?

Met ‘hersenletsel’ bedoelen we een groot aantal aandoeningen van de hersenen. Letterlijk betekent het ‘beschadiging van de hersenen’. Hersenletsel kan verschillende oorzaken hebben, maar leidt altijd tot een breuk in de levenslijn. Door deze breuk is er sprake van een veranderd leven. Er is een tijd van vóór en een tijd na het hersenletsel. We gebruiken ook wel de term ‘niet-aangeboren hersenletsel’, vaak afgekort tot NAH; hersenletsel dat later in het leven ontstaat.

Oorzaken van hersenletsel
Verworven hersenletsel kan onder andere veroorzaakt worden door:

 • Een beroerte
 • Een zware hersenschudding of –kneuzing (neuro-trauma)
 • Een hersentumor;
 • Gebrek aan zuurstof in de hersenen;
 • Ontsteking van het hersenvlies of hersenweefsel.
 • Epilepsie

Mensen die hersenletsel hebben opgelopen (we noemen dit ‘verworven hersenletsel’ of ‘niet aangeboren’) kunnen hiervan gevolgen ondervinden.

Gevolgen zoals:

 • Stemmingsproblemen, bijvoorbeeld somberheid of angst
 • Veranderingen in gedrag, zoals ernstige lusteloosheid, snel gefrustreerd zijn, prikkelbaarheid, een kort lontje hebben, impulsief zijn of juist vlakker in emoties
 • Veranderingen in de persoonlijkheid, karakterverandering
 • Vermoeidheid, bijvoorbeeld mentale vermoeidheid
 • Veranderingen in het denken, zoals problemen met het geheugen, aandacht en overzichtsproblemen.
 • Als er bij jou sprake is van 1 of een combinatie van bovenstaande problemen, dan kan je terecht bij Altrecht Neuropsychiatrie Vesalius. Wij onderzoeken eerst waar de klachten die je hebt door worden veroorzaakt en bieden waar mogelijk behandeling. Deze behandeling is multidisciplinair. Dit betekent dat er verschillende soorten therapieën bijdragen aan het doel van de behandeling. Wij bieden behandeling voor mensen vanaf 18 jaar met de bovengenoemde aandoeningen en symptomen. In overleg bieden we ook diagnostiek bij jongeren. Deze trajecten biedt Neuropsychiatrie Vesalius op de locaties in Woerden en Amstelveen of in overleg op locatie bij collega instellingen.
Milou

"Ik begreep steeds beter waar mijn lage belastbaarheid, angstaanvallen en snelle overprikkeling vandaan kwamen.

Lees meer

Diagnostiek en behandeling

Diagnostiek
De eerste stap is het stellen van een goede diagnose: wat is er precies aan de hand? Een goede diagnose is heel belangrijk, omdat hiermee de juiste behandeling gekozen kan worden. De diagnostiek vindt plaats in de zogenaamde Diagnostiek- & Adviestrajecten. Deze trajecten biedt Neuropsychiatrie Vesalius zowel op diverse locaties als ook bij andere zorginstellingen.

De Diagnostiek & Adviestrajecten van Neuropsychiatrie Vesalius bestaan uit delen of een combinatie van de volgende onderzoeken:

 • Beeldvormend onderzoek (MRI) op indicatie
 • Psychiatrisch onderzoek
 • Neuropsychologisch en/of intelligentie-onderzoek
 • Persoonlijkheidsonderzoek
 • Ergotherapeutisch onderzoek
 • Psychomotorisch onderzoek
 • Sociaal maatschappelijk onderzoek

De patiënt en zijn naasten ontvangen de resultaten van de onderzoeken in een mondeling adviesgesprek. Tevens sturen wij de resultaten schriftelijk toe.

Behandeling en begeleiding
Bij Neuropsychiatrie Vesalius staan wij ervoor om mensen met problematieken goede behandeling te bieden, zodat zij de rollen die zijzelf van belang vinden weer kunnen oppakken. Onze behandeling richt zich op herstel en het weer optimaal gaan functioneren ondanks bestaande beperkingen.  Dat doen wij samen met de patiënt, naastbetrokkenen, netwerkpartners en ervaringsdeskundigen. Wij hebben de ambitie om vernieuwend te zijn en ons aandeel in de herstelondersteunende behandeling steeds te verbeteren.

Neuropsychiatrie Vesalius biedt individuele behandeling waarbij naasten van de patiënt, zoals familie (ouders, partners, kinderen, broers, zussen), vrienden, buren en andere belangrijke personen voor de patiënt betrokken worden. Ook bestaat er sinds kort
de mogelijkheid om systeemtherapie als behandeling te krijgen. De multidisciplinaire behandeling (dus combinaties van therapieën) wordt aan de hand van de hulpvraag van de patiënt en de resultaten van de diagnostiek samengesteld.

De verschillende behandelingen, zowel individueel als in groepsverband, zijn gericht op:

 • Het vergroten van de zelfredzaamheid van de patiënt in zijn eigen omgeving
 • Leren omgaan met de cognitieve beperkingen, gericht op herstel van rollen in het eigen leefsysteem.
 • Het veranderen van gedachten en gevoelens die in de weg staan van herstel
 • Het leren omgaan met verminderde belastbaarheid, zoals (sensorische) overprikkeling of vermoeidheid

Het aanbod groepsbehandelingen bestaat onder andere uit:

 • behandeling gericht vergroten van de belastbaarheid;
 • behandeling gericht op vermindering van prikkelbaarheid (korter lontje);
 • oriënterende groepsbehandeling;
 • Acceptance- and commitment therapy
 • Jongerengroep
 • Schematherapiegroep
 • Lotgenotengroep
 • Systeemtherapie
Michelle

"Mijn ervaringsgedicht

Lees meer

 

Voor naasten en betrokkenen

Neuropsychiatrie Vesalius organiseert regelmatig bijeenkomsten voor naasten.

Neuropsychiatrisch onderzoek bij psychiatrische ziektebeelden

Neuropsychiatrie Vesalius is deskundig in het uitvoeren van cognitieve neuropsychiatrische diagnostiek bij bestaande psychiatrische ziektebeelden. Diagnostisch onderzoek brengt de sterke en minder sterke kanten van het cognitief functioneren van de psychiatrische patiënt in kaart. Afhankelijk van de vraag kunnen er meer onderzoeken gedaan worden. Dit vormt de basis voor een advies over behandeling en begeleiding van de patiënt, in samenwerking met verwijzende instanties.

Forensische neuropsychologie en neuropsychiatrie

Begrijpen en voorkomen van criminaliteit staat onverminderd hoog op de maatschappelijke agenda. Hoe crimineel gedrag een halt kan worden toegeroepen, is daarbij een belangrijke vraag. Vesalius werkt daarom intensief samen in het forensische veld, met verschillende partijen, Hier onderzoeken we de neuropsychologische functies bij forensische patiënten met het vermoeden van neurologische aandoeningen. Het betreft hier vooralsnog patiënten in het forensische veld met neuropsychiatrische gevolgen van verworven hersenletsel.

Wetenschappelijk onderzoek

Neuropsychiatrie Vesalius voert ook wetenschappelijk onderzoek uit. Doel hiervan is om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Voor wetenschappelijk onderzoek doen wij een beroep op onze patiënten. Wanneer wij u vragen mee te werken aan wetenschappelijk onderzoek helpt u mee aan het bouwen aan kennis over hersenletsel en zorg. Meewerken aan wetenschappelijk onderzoek is altijd vrijwillig.

De gegevens die we verzamelen in de diagnostische fase zijn al onderdeel van de standaardprocedure van het onderzoek. Uw gegevens worden volledig anoniem gemaakt, voordat ze gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek.

Wilt u zich aanmelden voor of meer weten over bovenstaand onderzoek? Neem dan contact op met Frank Jonker, inhoudelijk leidinggevende / klinisch neuropsycholoog of Haike van Stralen, klinisch neuropsycholoog, tel. 030 – 310 3215.

Meer informatie over wetenschappelijk onderzoek binnen Altrecht.

Voor verwijzers

Neuropsychiatrie Vesalius heeft zowel een regionale als een landelijke rol in de diagnostiek en behandeling van patiënten met neuropsychiatrische gevolgen van verworven hersenletsel en bij het beantwoorden van vragen hierover. Vesalius streeft ernaar om, als gespecialiseerde zorgeenheid, de diagnostiek en behandeling te laten aansluiten bij bestaande collega instellingen. Tevens geven wij advies over wat wij kunnen betekenen in de hulpverlening. Neuropsychiatrische gevolgen zijn psychiatrische stoornissen of symptomen als gevolg van hersenweefselbeschadiging of stoornissen in de cognitieve functies. Neuropsychiatrische diagnostiek omvat altijd een psychiatrische diagnose (DSM-5) naast multidisciplinaire diagnostiek gericht op alle aspecten van hersenletsel, zowel beschrijvend als functioneel. Neuropsychiatrische gevolgen van hersenletsel kunnen divers zijn en onderverdeeld worden in:

 • psychiatrische stoornissen (bijvoorbeeld depressie, angst, wanen);
 • gedragsproblemen (bijvoorbeeld verminderde frustratietolerantie, agressie, apathie);
 • persoonlijkheidsveranderingen (bijvoorbeeld egocentrisme);
 • cognitieve stoornissen (bijvoorbeeld ernstige geheugenproblemen, planningsproblemen);
 • mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen die problemen ondervinden met cognitie.

Voor wie is Neuropsychiatrie Vesalius?

 • Voor mensen van 18 jaar en ouder met neurologische en psychiatrische gevolgen van hersenletsel (neurologische aandoeningen of structurele veranderingen van de hersenen)
 • Voor mensen bij wie:
  • Eerdere behandeling van neuropsychiatrische problematiek onvoldoende herstel gaf of waarin ze zich niet konden handhaven (revalidatie, POH, voorgaande specialistische GGZ enz.).
  • Mensen die lijden onder de klachten en er op meerdere levensgebieden problemen zijn ontstaan (sociaal, maatschappelijk, gezin).
  • Een of meerdere onderstaande kenmerken hebben:
   • Morbiditeit of problematiek op psychiatrisch somatisch of sociaal en/of maatschappelijk gebied, wat vraagt om een multidisciplinaire behandeling
   • Een grote wissel getrokken wordt op belangrijke naasten maar ook op netwerkpartner(s).
   • Langdurig uitvallen uit het arbeidsproces of niet meer in staat zijn om te werken.

Licht Traumatisch Hersenletsel & Psychiatrie

Momenteel ontwikkelt Vesalius een behandelproduct voor patiënten met licht traumatisch hersenletsel met een duidelijke knik in functioneren en bijkomende psychische klachten. Dit behandelproduct is voor patiënten die eerder een traject in de ggz en revalidatiecentrum hebben doorlopen, maar met onvoldoende resultaat. Begin 2021 zullen wij behandeling voor deze groep patiënten gaan bieden.

Meer informatie

Wie was Andreas Vesalius?

Hersenstichting.nl

Hersenletsel.nl

Aanmelden

Om voor diagnostiek en/of behandeling bij Vesalius in aanmerking te komen, is een verwijsbrief van de huisarts of medisch specialist/regiebehandelaar nodig met – indien mogelijk – een beschrijving van de ziektegeschiedenis. Ons streven is om op korte termijn na de ontvangst van de verwijsbrief een eerste gesprek te hebben.

Voor meer informatie kunnen zowel verwijzers als patiënten contact opnemen met de aanmeldfunctionaris Hans Schriever, tel. 030 – 310 3215 of e-mail: h.schriever@altrecht.nl.

Wachttijd

Klik hier: alle informatie over wachttijden, zorgbemiddeling en de actuele wachttijden van alle zorgeenheden staan bij elkaar op één centrale pagina.

Ziektebeelden bij deze zorgeenheid

  alcohol, geheugenstoornis, hersenbloeding, herseninfarct, hersenletsel, hersentumor, korsakov

  Niet aangeboren hersenletsel is een schade aan de hersenen die ontstaan is na de geboorte op jonge of latere leeftijd. Door de hersenbeschadiging zijn bepaalde hersenfuncties slechter geworden of zelfs helemaal weggevallen. Niet aangeboren hersenletsel kan verschillende oorzaken hebben. De meest voorkomende zijn:

  • Hersenschudding (Commotio Cerebri): een kortdurende stoornis van de hersenfuncties door letsel aan het hoofd.
  • Hersenkneuzing (Contusio Cerebri): Het hersenweefsel is beschadigd als gevolg van een trauma.
  • Herseninfarct (Cerebrovasculair accident (CVA)): het afsterven van hersencellen ten gevolge van een verstoorde bloedvoorziening.
  • Hersenbloeding (Cerebrovasculair accident (CVA)): een hersenbeschadiging ten gevolge van een bloeding in het hersenweefsel, tussen de hersenvliezen of tussen de schedel en de hersenvliezen.
  • Hersentumor: Een goed- of kwaadaardig gezwel in de hersenen of van de hersenvliezen.
  • Meningitis/encephalitis: Ontsteking van het hersenweefsel of de hersenvliezen door het binnendringen van bacteriën of virussen.
  • Hersenbeschadiging door alcoholmisbruik (syndroom van Korsakov)

  Hersenstichting

Medewerkers

Hans Schriever

Aanmeldfunctionaris

Miriam van Reenen

Ergotherapeut

Milou Schrijver

Ervaringsdeskundige

Maud Grouls

GZ-psycholoog

Sarah Hage

GZ-psycholoog

Nienke Versteeg

GZ-psycholoog

Contact

Locaties
 • Neuropsychiatrie Vesalius, Amstelveen

Laan van de Helende Meesters 433
1186 DL  Amstelveen

secretariaatvesalius@altrecht.nl
030 310 3215

Route     9292_Reisadvies

 • Neuropsychiatrie Vesalius, Woerden

Houttuinlaan 4
3447 GM Woerden
tel. 030-3103215
fax. 030-3103217
secretariaatvesalius@altrecht.nl

Route en 9292 Reisadvies

Gerelateerd

Mijn therapeuten prikten, tot mijn frustratie, al snel door mijn vrolijke toneelstuk heen

Categorie: Ervaringsverhaal

Milou: “Toen ik vastliep in de revalidatie van mijn traumatisch hersenletsel, werd ik doorverwezen naar Vesalius, Altrecht.” “Ik kwam binnen bij Vesalius als een vrolijk ogende vrouw, maar van binnen voelde ik me een leeg wrak. Mijn therapeuten prikten, tot mijn frustratie, al snel door mijn vrolijke toneelstuk heen. Met…