Neuropsychiatrie Vesalius

Voor mensen met psychiatrische problemen door niet aangeboren hersenletsel

Neuropsychiatrie Vesalius biedt hoogwaardige specialistische poliklinische diagnostiek en behandeling aan patiënten die als gevolg van verworven hersenletsel te maken hebben met (ernstige) -neuropsychiatrische symptomen.

Wat is neuropsychiatrie?

Neuropsychiatrische gevolgen worden gedefinieerd als psychiatrische stoornissen of symptomen als gevolg van hersenweefselbeschadiging of stoornissen in de cognitieve functies. Neuropsychiatrische diagnostiek omvat altijd een psychiatrische diagnose (DSM) naast multidisciplinaire diagnostiek gericht op alle aspecten van hersenletsel, zowel beschrijvend als functioneel. (Neuro)psychiatrische diagnostiek en behandeling is gericht op cognitieve, emotionele en gedragsmatige stoornissen, van zowel externe verwijzers als van patiënten van elders binnen Altrecht

Neuropsychiatrische gevolgen van hersenletsel kunnen velerlei zijn en onderverdeeld worden in:

 • Psychiatrische stoornissen (bijv. depressie, angst, wanen)
 • Gedragsproblemen (bijv. verminderde frustratietolerantie, agressie, apathie)
 • Persoonlijkheidsveranderingen (bijv. egocentrisme)
 • Cognitieve stoornissen (bijv. ernstige geheugenproblemen, planningsproblemen)

Oorzaken van verworven hersenletsel

Niet-aangeboren hersenletsel kan o.a. de volgende oorzaken hebben:

 • Commotio Cerebri (hersenschudding): een kortdurende verstoring van de hersenfuncties door letsel aan het hoofd.
 • Contusio Cerebri (hersenkneuzing): het hersenweefsel is beschadigd als gevolg van een trauma.
 • Diffuus axonaal letsel: een verspreide beschadiging in het brein als gevolg van een hersentrauma, waarbij op verschillende plaatsen zenuwbanen verscheurd zijn.
 • Cerebrovasculair accident (CVA):
 • herseninfarct: het afsterven van hersencellen ten gevolge van een verstoorde bloedvoorziening.
 • hersenbloeding: een hersenbeschadiging als gevolg van een bloeding in het hersenweefsel.
 • Hypoxie/Anoxie: sterfte van hersencellen door zuurstofgebrek (hypoxie) of geen zuurstof (anoxie).
 • Hersentumor: een goed- of kwaadaardig gezwel in de hersenen.
 • Meningitis/Encephalitis: ontsteking van de hersenvliezen of het hersenweefsel door het binnendringen van bacteriën of virussen.
 • Intoxicatie: hersenbeschadiging door giftige stoffen.
 • Voedingsdeficiëntie: hersenbeschadiging door tekort aan voedingsstoffen.\

Voor wie is Neuropsychiatrie Vesalius?

 • voor mensen van 18 jaar en ouder met ernstige en complexe neuropsychiatrische gevolgen van hersenletsel, neurologische aandoeningen of structurele veranderingen van de hersenen
 • voor mensen met structurele cognitieve tekorten bij functionele psychiatrische beelden, zoals schizofrenie, ontwikkelingsstoornissen en ernstige persoonlijkheidsstoornissen.
 • voor mensen bij wie:
 • eerdere behandeling voor neuropsychiatrische problematiek binnen de Basis GGZ of specialistische GGZ onvoldoende herstel gaf of waarin ze zich niet konden handhaven
 • een hoge lijdensdruk bij henzelf en/of de omgeving en/of ketenpartners bestaat en die 1 of meerdere van de onderstaande kenmerken hebben:
 • comorbiditeit of problematiek op psychiatrisch (As I en/of As II), somatisch (As III) of sociaal en/of maatschappelijk (As IV op meerdere levensgebieden) vlak, die vraagt om een multidisciplinaire behandeling
 • substantieel gevaar voor ontsporing (decompensatie), (zelf)verwaarlozing, suïcide,(huiselijk) geweld of kindermishandeling
 • veelvuldig in crisis zijn. Indien er vaak acuut gevaar is of suïcidaliteit is zal er bovenregionaal gewerkt worden.
 • een gebroken of lange hulpverleningsgeschiedenis bestaat, samenhangend met problemen om een behandelrelatie aan te gaan
 • een grote wissel getrokken wordt op belangrijke naasten maar ook op ketenpartner(s)
 • langdurig uitvallen uit het arbeidsproces of niet meer in staat zijn om te werken

Bovenregionaal zal de zorgeenheid Neuropsychiatrie ‘diagnostiek & advies’ bieden en waar mogelijk de zorg in de eigen regio adviseren. De comorbiditeit, overlap of ontwikkeling naar een andere stoornis maakt dat de patiënt mogelijk moet worden overgedragen aan een andere zorgeenheid en samenwerking en goede afstemming met andere zorgeenheden van groot belang is.

Wat doet Neuropsychiatrie Vesalius?

Neuropsychiatrie Vesalius stelt diagnoses, behandelt, adviseert en voert wetenschappelijk onderzoek uit.

Diagnostiek

Eén van de kernactiviteiten van Neuropsychiatrie Vesalius is het stellen van een neuropsychiatrische diagnose. Het gaat hierbij om complexe problematiek. De diagnostiek vindt plaats in de zogenaamde Diagnostiek- & Adviestrajecten. Deze trajecten biedt Vesalius zowel op diverse locaties en ook bij andere zorginstellingen.

De Diagnostiek & Adviestrajecten van Vesalius bestaan uit de volgende onderzoeken:

 • beeldvormend onderzoek (MRI)
 • psychiatrisch onderzoek
 • neuropsychologisch en/of intelligentie-onderzoek
 • persoonlijkheidsonderzoek
 • ergotherapeutisch onderzoek
 • logopedisch onderzoek
 • psychomotorisch onderzoek

Patiënt en familie/begeleiding ontvangen de resultaten van de onderzoeken in een kort en begrijpelijk overzicht dat de sterke en zwakke kanten van het functioneren van de patiënt weergeeft.

Behandeling en begeleiding

Bij Neuropsychiatrie Vesalius staan wij ervoor om mensen met ernstige en complexe cognitieve/neuropsychiatrische symptomen excellente specialistische diagnostiek en behandeling te bieden zodat zij hun rol in de samenleving kunnen (her)pakken. Hierbij blijven wij kijken naar mogelijkheden, ondanks de vaak forse beperkingen die mensen ervaren. Dat doen wij samen met de patiënt, naastbetrokkenen, ketenpartners en ervaringsdeskundigen. Wij hebben de ambitie om onderscheidend te zijn en in de ketenzorg ons aandeel in herstelondersteunende behandeling steeds te verbeteren.

Uitgangspunten behandelvisie

 • We werken zoveel mogelijk evidence based en sluiten aan bij de laatste inzichten in de zorg voor Neuropsychiatrie. We hebben de ambitie om vernieuwend te zijn. Dit leidt tot een duidelijk en samenhangend aanbod voor onze doelgroep.
 • Er wordt gewerkt volgens het zorgprogramma. Indicatiestelling voor behandeling vindt plaats op basis van goede neuropsychiatrische diagnostiek.
 • We zijn kostenbewust en kiezen bij gelijke evidence en effectiviteit voor de meest kostenefficiënte behandelvorm.
 • Eenduidig beleid met afgewogen risico’s t.a.v. suïcidaliteit en destructief gedrag wordt gehanteerd.
 • We maken gebruik van blended e-health en wisselen expertise uit.

Vooraf

Het succes van elke behandeling hangt af van de uitkomst van de diagnostiek. Hoe worden sterke en zwakke punten uit de diagnostiek ingezet in de behandeling? Bij hersenletsel is er bijna altijd sprake van een ingewikkelde mix van cognitieve stoornissen, gedragsproblemen, psychiatrische stoornissen en sociaal maatschappelijke problemen. Voordat de behandeling start gaan we samen met de patiënt zorgvuldig na hoe het probleemgedrag (o.a. agressie, apathie) verklaard kan worden. En welke factoren (neurologische, neuropsychologische en omgevingsfactoren) een rol spelen in het probleemgedrag.

Doelen en uitgangspunten van de behandeling

 • reductie van symptomen en klachten en daar waar dit niet mogelijk blijkt acceptatie.
 • om de patiënt zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren, zoeken we naar samenwerking met ketenpartners. Denk hierbij aan medewerkers binnen het professionele hersenletsel-netwerk en/of Altrecht- afdelingen.
 • we streven naar een evenwicht tussen draagkracht en draaglast bij patiënt en zorgsysteem. We anticiperen tijdig op verstoring van het evenwicht, waarbij we ons realiseren dat niet elke doelstelling haalbaar is.
 • vermijden van risico’s en gevaarlijke situaties.

Behandelproducten

Neuropsychiatrie Vesalius biedt zowel individuele als systeemtrajecten gericht op:

 • bijsturing van gedrag middels psychofarmaca
 • psychologische verwerking (o.a. door middel van cognitieve gedragstherapie, ACT, EMDR);
 • systeemproblematiek;
 • praktische hulp/trainingen;
 • communicatie;
 • spanning en ontspanning.

Het aanbod groepsbehandelingen bestaat uit:

 • belastbaarheidstraining;
 • prikkelbaarheidstraining;
 • oriënterende groepsbehandeling;
 • steungroep voor mantelzorgers

Advies

Vesalius heeft zowel een regionale als een landelijke rol bij het beantwoorden van vragen op het gebied van diagnostiek en behandeling bij patiënten met neuropsychiatrische gevolgen van verworven hersenletsel. Vesalius streeft ernaar om, als gespecialiseerde zorgeenheid, de diagnostiek en behandeling te laten aansluiten bij bestaande zorgproducten (bijvoorbeeld ambulante begeleiding en woonvormen).

Wetenschappelijk onderzoek

Vesalius voert ook wetenschappelijk onderzoek uit. Doel hiervan is om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Werkt u mee?

Voor wetenschappelijk onderzoek doen wij een beroep op onze patiënten. Wanneer u meewerkt aan wetenschappelijk onderzoek zal er voor u geen extra belasting zijn. De gegevens die we verzamelen in de diagnostische fase zijn al onderdeel van de standaardprocedure. Uw gegevens worden volledig anoniem gemaakt, voordat ze gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek.

Wilt u zich aanmelden voor of meer weten over bovenstaand onderzoek? Neem dan contact op met Frank Jonker, tel. 030 – 310 3215.

Meer informatie over wetenschappelijk onderzoek binnen Altrecht.

Cognitieve neuropsychiatrie

Neuropsychiatrie Vesalius is ook deskundig in het uitvoeren van cognitieve neuropsychiatrische diagnostiek bij bestaande psychiatrische ziektebeelden

Hersenprocessen

De cognitieve neuropsychiatrie richt zich voornamelijk op hersenprocessen. Dit zijn alle processen rond het opnemen en verwerken van informatie, zoals begrijpen, concentreren, onthouden, probleem oplossen en emotie herkennen.

Diagnostiek

Vesalius biedt specialistische en multidisciplinaire diagnostiek die zowel poliklinisch als op locatie kan worden aangeboden aan patiënten vanaf 18 jaar. Op indicatie kan in samenwerking met het Centrum Psychodiagnostiek van Altrecht aanvullende persoonlijkheidsdiagnostiek worden uitgevoerd.

Voorbeelden

U kunt denken aan het cognitief in kaart brengen van een patiënt met schizofrenie die in het dagelijks leven tegen grote problemen aanloopt in de uitvoering van verschillende taken. Of aan iemand met een Borderline persoonlijkheidsstoornis die impulsief gedrag laat zien. Of aan een depressieve persoon die met forse concentratie- en geheugenklachten kampt.

Advies

Diagnostisch onderzoek brengt de sterke en minder sterke kanten van het cognitief functioneren van de patiënt in kaart. Neuropsychologisch onderzoek wordt gecombineerd met een ergotherapeutisch onderzoek. Afhankelijk van de vraag kunnen er meer onderzoeken gedaan worden. Dit vormt de basis voor een advies over behandeling en begeleiding van de patiënt.

Meer informatie

Voor meer informatie over cognitieve neuropsychiatrische diagnostiek, kunt u contact opnemen met Frank Jonker, tel. 030 – 310 3215.

Vesalius en forensische psychiatrie

Begrijpen en voorkomen van criminaliteit staat onverminderd hoog op de maatschappelijke agenda. Hoe crimineel gedrag een halt kan worden toegeroepen, is daarbij een belangrijke vraag. Vesalius werkt daarom intensief samen met Roosenburg, de forensisch psychiatrische afdeling van Altrecht. Hier onderzoeken we de betekenis van neuropsychologische mechanismen en functies bij forensische patiënten. Het betreft hier vooralsnog patiënten met neuropsychiatrische gevolgen van verworven hersenletsel die binnen justitie zitten.

Diagnostiek

Op indicatie kunnen de volgende onderzoeken worden gedaan;:

 • beeldvormend onderzoek (MRI)
 • neurologisch onderzoek
 • neuropsychologisch onderzoek en/of intelligentie-onderzoek
 • persoonlijkheidsonderzoek
 • ergotherapeutisch onderzoek

Werken bij Neuropsychiatrie Vesalius

Neuropsychiatrie Vesalius richt zich op de behandeling van patiënten tussen 18 en 60 jaar met niet-aangeboren hersenletsel.

Bekijk alle vacatures van Altrecht.

Links naar meer informatie

Aanmelden

Om voor diagnostiek en/of behandeling op Vesalius in aanmerking te komen, is een verwijsbrief van de huisarts of medisch specialist nodig met – indien mogelijk – een beschrijving van de ziektegeschiedenis. Ons streven is om binnen een week na de ontvangst van de verwijsbrief een eerste gesprek te hebben.

Voor meer informatie kunnen zowel verwijzers als patiënten contact opnemen met de intakecoördinator Hans Schriever, tel. 030 – 310 3215 of e-mail: h.schriever@altrecht.nl.

Ga naar de verwijzerspagina voor (digitaal) aanmelden.

Wachttijd

Wachttijden in de zorg zijn altijd vervelend. Altrecht doet er alles aan om deze wachttijden zo kort mogelijk te houden. Op veel plekken lukt dat, op andere plekken zijn wachttijden helaas langer dan we graag zouden willen.

De wachttijd is niet afhankelijk van de zorgverzekeraar waar u verzekerd bent.

Verwijzers van patiënten die op onze wachtlijst staan, kunnen voor advies en/of consultatie contact opnemen met specialisten van Altrecht via het centrale aanmeldloket: 030 – 230 8555.

Natuurlijk is er bij acute psychiatrie geen sprake van wachttijd!

 

Aanmeldingswachttijd

Locatie  Aanmeldingswachttijd in weken
Neuropsychiatrie Vesalius Woerden 6

 

Behandelingswachttijd

Diagnose  Behandelingswachttijd in weken
Delirium, dementie, amnestische
en andere cognitieve stoornissen
 8

Deze informatie is voor het laatst bijgewerkt op 9 januari 2018.

 

 

Toelichting op de wachttijden

Aanmeldingswachttijd Dit is het aantal weken tussen het moment dat een patiënt of verwijzer een eerste afspraak maakt bij een zorgaanbieder voor een intakegesprek, tot het moment dat de patiënt hiervoor bij de zorgaanbieder terecht kan.

Behandelingswachttijd Dit is het aantal weken tussen de intake en de start van de behandeling.

Zorgbemiddeling Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u (eventueel bij een andere zorgaanbieder) binnen vier weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen tien weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

 

Ziektebeelden bij deze zorgeenheid

  alcohol, geheugenstoornis, hersenbloeding, herseninfarct, hersenletsel, hersentumor, korsakov

  Niet aangeboren hersenletsel is een schade aan de hersenen die ontstaan is na de geboorte op jonge of latere leeftijd. Door de hersenbeschadiging zijn bepaalde hersenfuncties slechter geworden of zelfs helemaal weggevallen. Niet aangeboren hersenletsel kan verschillende oorzaken hebben. De meest voorkomende zijn:

  • Hersenschudding (Commotio Cerebri): een kortdurende stoornis van de hersenfuncties door letsel aan het hoofd.
  • Hersenkneuzing (Contusio Cerebri): Het hersenweefsel is beschadigd als gevolg van een trauma.
  • Herseninfarct (Cerebrovasculair accident (CVA)): het afsterven van hersencellen ten gevolge van een verstoorde bloedvoorziening. Hersenbloeding (Cerebrovasculair accident (CVA)): een hersenbeschadiging ten gevolge van een bloeding in het hersenweefsel, tussen de hersenvliezen of tussen de schedel en de hersenvliezen.
  • Hersentumor. Een goed- of kwaadaardig gezwel in de hersenen of van de hersenvliezen.
  • Meningitis/encephalitis. Ontsteking van het hersenweefsel of de hersenvliezen door het binnendringen van bacteriën of virussen.
  • Hersenbeschadiging door alcoholmisbruik (syndroom van Korsakov)

  Hersenstichting

Contact

Locaties
 • Neuropsychiatrie Vesalius, Amsterdam

Overtoom 283
1054 HW  Amsterdam

secretariaatvesalius@altrecht.nl
030 310 3215

Route en 9292 Reisadvies

 • Neuropsychiatrie Vesalius, Woerden

Houttuinlaan 4
3447 GM Woerden
tel. 030-3103215
fax. 030-3103217
secretariaatvesalius@altrecht.nl

Route en 9292 Reisadvies