Gebiedsteams ggz (voorheen F-ACT)

Rehabilitatie, crisiszorg, behandeling en hulp bij herstel door één team

“Met behulp van EMDR, een erkende behandeling voor traumaverwerking, werden mijn trauma’s behandeld en doofden ze uit. Mijn rugzakje werd langzaam lichter. Al die trauma’s hadden de psychose veroorzaakt. Dankzij de behandeling ben ik sterker en assertiever geworden. Ik laat nu niet meer over me lopen en kom voor mezelf op. Geestelijk voel ik me een heel stuk beter, ik kan het maatschappelijke leven weer aan en ben weerbaarder geworden.”

F-ACT is voor mensen die kwetsbaar zijn vanwege psychoses of andere ernstige psychische aandoeningen. Zij hebben problemen en hulpvragen op (bijna) alle levensgebieden, zoals wonen, werken, dagbesteding, sociale contacten, financiën, zingeving en gezondheid, en daarmee ook flinke beperkingen in hun maatschappelijk functioneren. Ze zijn vaak langer durend in contact met de geestelijke gezondheidszorg.

Wat is F-ACT?

F-ACT staat voor Flexible Assertive Community Treatment. Het is een bewezen effectieve werkwijze, waarbij in multidisciplinair teamverband geestelijke gezondheidszorg wordt geboden. Het gaat hierbij om ambulante, wijkgerichte zorg: rehabilitatie, crisiszorg, behandeling en hulp bij herstel door verschillende mensen die in één team samenwerken, het F-ACT-team. De teams bieden, afhankelijk van de situatie van de patiënt, meer of minder intensieve zorg. Ook aan mensen die deze zorg mijden, maar wel nodig hebben. Hulpverleners sluiten zoveel mogelijk aan bij de vraag en mogelijkheden van patiënt, familie of belangrijke anderen. De contacten vinden plaats op de afdeling, maar indien nodig komt het F-ACT-team bij de patiënt thuis of elders.

Hoe werkt F-ACT?

Elke patiënt heeft een eerst aanspreekbare behandelaar en een vaste psychiater of psychiater in opleiding als hoofdbehandelaar. De hoofdbehandelaar is verantwoordelijk voor de uitvoering van het behandelplan en de eerst aanspreekbare behandelaar zorgt voor de coördinatie van de zorg. Als een patiënt in crisis is of dreigt te komen, wordt het hele team op de hoogte gebracht. Het hele team biedt dan samen de noodzakelijke zorg. Als de crisis voorbij is, kan de intensiteit van de zorg weer omlaag.

In de gebiedsteams werken:

 • sociaal psychiatrisch verpleegkundigen;
 • casemanagers;
 • psychiaters/psychiaters in opleiding;
 • psychologen;
 • maatschappelijk werkenden;
 • ervaringswerkers;
 • verslavingsdeskundigen;
 • IPS’ers (via WIJ 3.0).

Behandeling

In elke behandeling bij F-ACT is rehabilitatie belangrijk. Wat is dat: rehabilitatie? Rehabilitatie helpt patiënten bij hun herstel. Rehabilitatie gaat uit van de wensen van de patiënt. Doel is dat patiënten weer meedoen aan maatschappelijke activiteiten en passend bij hun mogelijkheden volwaardig burgerschap kunnen ervaren. Dat ze hun leven op de wijze waarop ze dat willen kunnen vorm geven.

Een voorbeeld

Een patiënt blijkt zelfstandig te kunnen wonen en is op zoek naar werk. De IPS’er helpt de patiënt bij het bepalen van zijn interesses en het maken van een keuze. Als de patiënt weet welk soort werk hij wil, gaat hij samen met de IPS’er kijken naar de eisen die dit werk met zich meebrengt. Soms helpt vrijwilligerswerk om te leren aan de eisen van een betaalde baan te voldoen.

Meer informatie over individuele rehabilitatie en praktijkvoorbeelden kunt u lezen in de folder IRB_brochure.

Verschillende therapieën

De behandeling bestaat vaak uit vormen van gesprekstherapie in combinatie met medicijnen, waarbij ook aandacht is voor leefstijl en hulpvragen op de andere levensgebieden.

Verder is er in veel behandelingen ook ruim aandacht voor:

 • het tijdig herkennen van een eventuele terugval, dit vastleggen in het crisispreventie-actieplan, zodat op tijd maatregelen kunnen worden genomen.
 • kennis van de ziekte helpt om beter met de klachten om te gaan. Daarom zit in vrijwel elke behandeling psycho-educatie.
 • psychologische behandeling, zoals cognitieve gedragstherapie en Mentaliseren Bevorderende Therapie.
 • creatieve therapie.
 • psychomotore therapie.
 • vaardigheidstrainingen (bijvoorbeeld leren omgaan met verslaving, psychotische symptomen en medicatie en het ontwikkelen van een gezonde(re) leefstijl).
 • IPS (individuele plaatsing en steun, begeleiding naar (vrijwilligers)werk).
 • lotgenoten ontmoeten en aan een groepenprogramma meedoen.
 • de cursus ‘Herstellen doe je zelf’, die door patiënten wordt verzorgd.
 • WRAP-training, die door ervaringsdeskundigen wordt verzorgd.

Behandelplan en -doelen

In het behandelplan staat overzichtelijk de hele behandeling beschreven. Het behandelplan bevat ook een rehabilitatieplan en een crisispreventie-actieplan. Patiënt en behandelaar kijken regelmatig naar de doelen en stellen deze bij als dat nodig is. Zo is duidelijk of de behandeling genoeg resultaat heeft.

We vinden het belangrijk om familie of andere naasten bij de behandeling te betrekken. Voor hen organiseren we onder meer voorlichtingsbijeenkomsten en psycho-educatie.

Ondersteuning op diverse levensgebieden

Misschien heeft de patiënt ook behoefte aan ondersteuning op het gebied van huisvesting, financiën, sociale contacten en/of dagbesteding. F-ACT werkt samen met andere instanties om de zorg en behandeling te bieden die dan nodig is.

F-ACT-centrum

Als patiënten gebaat zijn bij dagopvang, dagbehandeling of een kort verblijf, kunnen zij terecht in het F-ACT-centrum. Ook het F-ACT-centrum werkt samen met organisaties voor beschermd en begeleid wonen en met een organisatie als WIJ 3.0.

Certificering

Alle F-ACT-teams van Altrecht in Utrecht, Zeist en Woerden zijn FACT-gecertificeerd, de teams in Nieuwegein bereiden zich daar dit jaar op voor. Meer informatie over certificering van (F)ACT-teams vindt u op: http://www.ccaf.nl/.

Aanmelden

De verwijzer (huisarts, ambulante en klinische afdelingen van Altrecht of andere ggz-instelling) meldt een patiënt aan voor behandeling bij Altrecht Entree. Patiënten die al bij Altrecht in behandeling zijn, worden rechtstreeks aangemeld.

Als er binnen 24 uur een beoordeling van de situatie van een patiënt moet plaatsvinden, werken we nauw samen met de crisisdienst van de zorgeenheid Acute psychiatrie om dat mogelijk te maken.

Intake en behandelplan

Het eerste gesprek dat de patiënt (bij voorkeur samen met familie of andere naasten) bij F-ACT heeft, heet het intakegesprek. In het intakegesprek stelt de patiënt samen met de hulpverlener de hulpvragen vast. Daarna worden er samen doelen gesteld. Dan geeft F-ACT een behandeladvies dat met patiënt (en familie/naasten) besproken wordt. De afspraken worden vastgelegd in een behandelplan.

Wachttijden

Wachttijden in de zorg zijn altijd vervelend. Altrecht doet er alles aan om deze wachttijden zo kort mogelijk te houden. Voor meer informatie hoe Altrecht omgaat met wachttijden en de mogelijkheid tot zorgbemiddeling, zie de algemene pagina: Wachttijden, hier vindt u ook de gemiddelde wachttijden van heel Altrecht per locatie/per hoofddiagnose.

Hieronder vindt u de gemiddelde wachttijden van de zorgeenheid FACT.

 

Aanmeldingswachttijd*

Locatie  Aanmeldingswachttijd in weken
 FACT Nieuwegein 1
 FACT Zeist 3
 FACT Utrecht 8
 FACT Woerden 10

 

Behandelingswachttijd*

Diagnose  Behandelingswachttijd in weken
Schizofrenie en andere
psychotische stoornissen
 2

 

*De wachttijden zijn een indicatie. Verwijzers kunnen contact opnemen met de aanspreekpersonen (zie hieronder) als snellere intake of behandeling noodzakelijk is.

Deze informatie is voor het laatst bijgewerkt op 9 mei 2018.

 

Toelichting op de wachttijden

Aanmeldingswachttijd Dit is het aantal weken tussen het moment dat een patiënt of verwijzer een eerste afspraak maakt bij een zorgaanbieder voor een intakegesprek, tot het moment dat de patiënt hiervoor bij de zorgaanbieder terecht kan.

Behandelingswachttijd Dit is het aantal weken tussen de intake en de start van de behandeling.

Zorgbemiddeling Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u (eventueel bij een andere zorgaanbieder) binnen vier weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen tien weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Management en bereikbaarheid

Leiding Altrecht F-ACT

Telefoonnummer: 030 2308 820 (mevrouw L. Snoek, managementassistente)

De heer H. van Klaveren, algemeen leidinggevende
Mevrouw L. Beverloo, inhoudelijk leidinggevende

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de heer H. van Klaveren of u neemt contact op met de aanspreekpersonen uit de teams (zie hieronder).

Aanspreekpersonen F-ACT Utrecht

Telefoonnummer: 030 2308 848

 • F-ACT Utrecht Noordwest: de heer G. Schijven
 • F-ACT Utrecht Zuidwest: de heer G. Schijven
 • F-ACT Utrecht Noordoost: de heer A. van Keijzerswaard
 • F-ACT Utrecht Zuidoost: de heer A. van Keijzerswaard
 • F-ACT-centrum Utrecht: de heer M. Emmelot

Aanspreekpersonen F-ACT Zeist

Telefoonnummer: 030 6965 100

 • F-ACT-Zeist, team 1: mevrouw A. van Os en/of de heer E. Smid
 • F-ACT Zeist, team 2: mevrouw A. Soekhoe en/of mevrouw S. Meesters
 • F-ACT Zeist, team 3: mevrouw C. Knecht en/of mevrouw J. Veldhoen
 • F-ACT Centrum Zeist: de heer H. van Klaveren

Aanspreekpersonen F-ACT Nieuwegein

Telefoonnummer: 030 6020 987

 • F-ACT Nieuwegein team 1: de heer H. Streng
 • F-ACT Nieuwegein team 3: mevrouw C. van den Broek

Aanspreekpersoon F-ACT Woerden

Telefoonnummer: 030 310 3510

 • F-ACT Woerden: mevrouw R. Roorda

Contact

Locaties
 • F-ACT, Nieuwegein

Rembrandthage 77
3437 PD Nieuwegein
030-6020987

Route en 9292 Reisadvies

 • F-ACT, Utrecht

Lange Nieuwstraat 119
3512 PG Utrecht
tel. 030-2308848
fax. 030-2308829

Route en 9292 Reisadvies

 • F-ACT, Woerden

Blekerijlaan 3
3447 GR Woerden
tel. 030-3103510
fax. 030-3103424

Route en 9292 Reisadvies

 • F-ACT, Zeist

Levenspad 8
3705 WB Zeist
030-6965100

Route naar begin terrein en 9292 Reisadvies

Let op: nog niet alle navigatiesystemen herkennen de adressen op het Sanatoriumterrein van Altrecht in Zeist. Gebruik dan Oude Arnhemseweg 260 en volg de gemeenteborden naar Altrecht. Volg op het terrein van Altrecht de straatnaamborden naar Levenspad 8.

Routebeschrijving en plattegrond (PDF).