Eetstoornissen Rintveld

Voor de meeste mensen is eten iets, waarover je nauwelijks nadenkt. Maar als je een eetstoornis hebt, ben je vaak de hele dag met eten bezig: wat moet ik eten, hoe laat en hoeveel mag (of moet) ik? Als eten je zó in beslag neemt, komen allerlei andere zaken in het leven in het gedrang. Een eetstoornis is een psychiatrische ziekte die op veel vlakken gevolgen heeft, ook op het lichamelijke en sociale vlak.

Wie kunnen er bij ons terecht?

Kinderen, jongeren en volwassenen met eetstoornissen, waaronder anorexia en boulimia nervosa én jeugdigen met vermijdende en restrictieve voedselinnamestoornissen, kunnen bij ons terecht voor diagnostiek en behandeling. Rintveld biedt geen behandeling voor obesitas en een eetbuistoornis.
Als er ook andere psychiatrische ziektebeelden (bijvoorbeeld angst, depressie of persoonlijkheidsstoornis) een belangrijke rol spelen,  is het van belang dat er  een samenwerking plaatsvindt om de behandeling een betere kans van slagen te geven.

Wat kan je van ons verwachten?

We weten bij Rintveld als geen ander dat eetstoornissen ernstige en hardnekkige aandoeningen zijn met een grote impact. We weten dus ook dat er geen kant-en-klare oplossingen bestaan.
Je kunt van ons verwachten dat we samen met jou en je familie op zoek gaan naar een passende manier om het gevecht tegen de eetproblematiek aan te gaan. Voor ons is een behandeling geslaagd als jij, en je omgeving, vinden dat je de afgesproken doelen hebt gehaald.
Wat voor jou de herstelkansen zijn, is moeilijk te voorspellen. We werken evidence based, dat betekent dat in de praktijk bewezen is dat de gekozen methodes bij veel patiënten een goed effect hebben. Dat kan op individueel niveau anders liggen als je bijvoorbeeld grote angst hebt om te eten, de emotie die de eetstoornis uitlokt erg hoog is of wanneer je eindeloos uitstelgedrag als gevolg van je eetstoornis vertoont.

Waarin is Rintveld anders dan andere eetstoornissen centra?

TOPGGz_keurmerkRintveld is een TOPGGz afdeling. Dat betekent dat we gespecialiseerd zijn op het gebied van (diagnostiek en behandeling van) eetstoornissen. Soms kunnen we dus behandelvormen aanbieden die andere centra niet in huis hebben. Daarbij vinden we samenwerken in het netwerk heel belangrijk: we willen er zijn als onze specialistische zorg nodig is en ondersteunen graag andere behandelaren als dat niet per sé bij ons hoeft. Zo kunnen we zoveel mogelijk patiënten helpen.

Dat we zo hoog gespecialiseerd zijn, betekent dat we ook patiënten kunnen helpen met een laag BMI en veel somatische klachten.  We hebben een goed somatisch team,  deinzen hiervoor niet terug en zoeken de samenwerking met een ziekenhuis indien er sprake is van ernstige lichamelijke problemen.
Rintveld  hanteert geen leeftijdsgrens.
Wanneer de problematiek en zorg erg complex zijn bespreken we dit met een medisch ethicus.

Hoe ziet de behandeling eruit?

We proberen zoveel mogelijk te werken met een poliklinische behandeling: dat betekent dat je thuis blijft wonen en naar ons toekomt. We stellen samen met jou een behandelprogramma op, dat bij jou en je doelen past. Niet meer en niet minder. Dat betekent dat wij ons aanbod aanpassen op wat jij nodig hebt. Dat kan dus ook betekenen dat tijdens je behandeling overstapt tussen poliklinische behandeling, dagbehandeling, deeltijdbehandeling en klinische opname. De behandeling die we met je afspreken is gebaseerd op de zorgstandaard eetstoornissen.

Margo

"Ze blééf maar afvallen, je voelt je zo machteloos..

Lees meer

Onze aandacht is natuurlijk gericht op de symptomen van de eetstoornis, maar juist ook achterliggende zaken die je eetstoornis hebben veroorzaakt (of in stand houden) zijn natuurlijk erg belangrijk. Daarbij kan je programma uit individuele- en groepstherapieën bestaan, maar ook bijvoorbeeld ouderbegeleiding, psychomotore therapie en creatieve therapie zitten in het aanbod. Daarnaast werken we met e-health modules, waarbij je achter de computer, op de tijd en plaats dat het jou uitkomt, onderdelen van je behandeling doet.

Bekijk hieronder informatieve filmpjes en folders over onze behandeling:

Keuzehulp individuele behandeling Anorexia Nervosa

Behandelvormen bij Anorexia Nervosa voor (jong)volwassenen

 


Duur van de behandeling

We behandelen zo lang als nodig is en zo kort als voor jou mogelijk is.
De behandelduur bij jeugdigen patiënten met anorexia is gemiddeld een jaar. Omdat de  samenwerking met het gezin hierbij een  grote rol speelt, hoort daar, gedurende vier weken en twee dagen per week, de gezinsdagbehandeling in een groep bij.
Volwassen patiënten met anorexia werken aan eigen behandeldoelen, de duur van de behandeling hangt hiervan af. We werken met behandelperiodes van ongeveer acht weken, en kijken per periode wat er nodig is.
De behandeling van Boulimia Nervosa is vaak korter dan een jaar. Cognitieve gedragstherapie (dat kan zowel individueel als in een groep) neemt hierbij een belangrijke plaats in, in bijeenkomsten van  1,5 à 2 uur, één keer in de week.
Patiënten die problemen ondervinden met het eten van bepaalde voedingsmiddelen gaan middels gedragstherapeutische begeleiding oefenen om hun eetgedrag te verbeteren.

En als de behandeling klaar is?

We zeiden het al eerder: eetstoornissen zijn hardnekkig. Dat betekent ook, dat wanneer je stopt bij Rintveld, er een risico op terugval bestaat. We kennen daarom de APK, de Anorexia Periodieke Keuring. Dat komt erop neer, dat je in het laatste deel van je behandeling samen met je behandelaar een terugvalpreventieplan maakt en dat we je oproepen voor de APK-gesprekken die je daarin hebt vastgelegd. Je kunt tot maximaal vijf jaar na ontslag langskomen voor een APK.

Sophie (22)

"Ik wilde echt wel beter worden, maar ik wilde niet zoveel eten!

Lees meer

Je meldt je aan, en dan?

Als wij je aanmelding hebben ontvangen van de verwijzer, krijg je van ons een bevestiging en zetten we je op de aanmeldwachtlijst (de eerste wachtlijst: gemiddelde wachttijd in weken, vanaf het moment van aanmelding door de verwijzer tot het eerste intakegesprek). De actuele lengte daarvan vind je op onze site. Daarbij wegen we uiteraard ook de urgentie van je aanmelding mee. Vervolgens krijg je ongeveer twee weken voorafgaand aan de intake een schriftelijke uitnodiging van ons. De intake bestaat uit enkele gesprekken, meestal achter elkaar op één dagdeel, waarin we samen met jou en je familie een goed beeld proberen te krijgen van je ziekte. Daar hoort ook een lichamelijk onderzoek en meestal een bloedonderzoek bij. We sluiten de intake af met een adviesgesprek: vaak zal dit advies een behandeling bij Rintveld zijn. Nadat er een advies voor behandeling is gegeven, zetten we je op de behandelwachtlijst (de tweede wachtlijst: gemiddelde wachttijd in weken, vanaf het moment van het 1e intakegesprek tot start behandeling). Op basis daarvan zal je op volgorde van deze behandelwachtlijst een uitnodiging ontvangen van een behandelaar waarbij jij de behandeling zult gaan volgen. De actuele lengte daarvan vind je op onze site.

Voor meer informatie over onze wachttijd hebben we een telefonisch spreekuur op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, telefoonnummer 030-696 5477.

Uw kind staat bij ons op de wachtlijst. Enkele tips.

Rintveld is een TOPGGz afdeling. Wat betekent dat?

Rintveld Eetstoornissen voldoet aan de criteria van de Stichting TOPGGz, waarop we in 2013 getoetst zijn. Dit geeft aan dat we hoog specialistische patiëntenzorg bieden, in combinatie met wetenschappelijk onderzoek, innovatieve behandelingen en kennisverspreiding.
Sommige van onze patiënten hebben dus in de specialistische (2e lijns) geestelijke gezondheidszorg onvoldoende resultaat geboekt, omdat hun aandoening ernstig of complex is.

Voor jou als patiënt betekent dit, dat

 • We medewerkers die zich in dit ziektebeeld specialiseren opleiden. Zij kunnen dus aanwezig zijn bij behandelgesprekken.
 • Jou ook kunnen vragen om mee te werken aan wetenschappelijk onderzoek om verder te komen in de wetenschap rond eetstoornissen.

Lees meer over TOPGGz

Lees meer over Wetenschappelijk onderzoek

TOPGGz over Altrecht Eetstoornissen Rintveld

 

Cursussen en trainingen

Altrecht Eetstoornissen Rintveld geeft cursussen en trainingen voor professionals. Klik hier voor meer informatie.

Consultatie en second opinion

Medici of klinisch psychologen die graag inhoudelijk willen overleggen over hun patiënt, verbinden we graag, na contact met het secretariaat, door met één van onze psychiaters.

Je kunt naar Rintveld verwezen worden voor een second opinion; dan wordt de behandeling in principe niet overgenomen door Rintveld. Een second opinion of tweede mening is de mogelijkheid om een andere specialist (dus niet je eigen psychiater, psycholoog of arts) een diagnose te laten stellen (vaststellen van het ziektebeeld) of een oordeel te laten geven over je behandeling. Een second opinion bestaat uit een diagnostische afspraak, waarna Rintveld een advies uitbrengt aan patiënt en aanvrager.

Belangrijk voor verwijzers

Altrecht Eetstoornissen Rintveld heeft een landelijke functie. Dat betekent, dat we met name patiënten behandelen die in de eigen regio onvoldoende resultaat hebben gehaald met hun behandeling.

Verwijzen van patienten onder de 18 jaar

Verwijzen van patienten vanaf 18 jaar

U kunt uw patiënt op verschillende manieren bij ons aanmelden:

 • Digitaal via het Huisarten Informatie Systeem (HIS) ZorgDomein.
 • Via Altrecht Entree.
 • Via Fax: 030 – 8080396.
 • Schriftelijk (voor adresgegevens zie: Contact).
  In het somatisch protocol hebben we de somatische kenmerken voor u op een rijtje gezet waarop u kunt letten en de controles die van belang zijn. Hierin staan ook de contactgegevens van onze huisarts, mocht u graag overleg of advies van ons willen.

Handleiding Wilsbekwaamheid
Altrecht-psychiaters Isis Elzakkers en Annemarie van Elburg schreven de handleiding over Wilsbekwaamheid bij Anorexia, voor medisch professionals die met Anorexia-patiënten te maken hebben. Op onze afdeling Rintveld hebben Isis en Annemarie regelmatig patiënten bij wie weerstand tegen behandeling zeer groot is. Zeker als behandeling van levensbelang is, stelt dit de behandelend arts voor grote dilemma’s.  Gebaseerd op hun onderzoek en jarenlange ervaring hebben beide Altrecht-psychiaters deze handleiding voor het veld geschreven.
Geïnteresseerden kunnen een exemplaar aanvragen bij Roselyne van der Zeijst, r.van.der.zeijst@altrecht.nl.
>> de PDF van de handleiding
>> de PDF van de beslisboom

 

Wachttijden

Klik hier: alle informatie over wachttijden, zorgbemiddeling en de actuele wachttijden van alle zorgeenheden staan bij elkaar op één centrale pagina.

Spreekuur

Voor informatie over aanmelding en intake heeft Altrecht Eetstoornissen Rintveld een telefonisch spreekuur op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.
Tijdens dit spreekuur staat één van onze psychologen of sociaal psychiatrisch verpleegkundigen je graag te woord.
Ons telefoonnummer is: 030-696 54 77.

Lotgenotengroep

Om de woensdag organiseert Rintveld een lotgenotengroep met als doel elkaar te steunen en motiveren in het leven met een eetstoornis ten behoeve van het zelf zetten van mogelijke herstelstappen. Meer informatie vind je hieronder:

Lotgenotengroep

 

Ervaringsdeskundigheid

We werken binnen Rintveld veel met ervaringsdeskundigen:  patiënten die hersteld zijn van een eetstoornis en met hun ervaring willen helpen, en met ervaringsdeskundige ouders.
Omdat wij merken dat dit een toegevoegde waarde heeft werken we op dit gebied samen met Ixta Noa, een innovatieve zorgorganisatie die werkt voor mensen met een psychische stoornis en hun omgeving. Ixta Noa is gespecialiseerd in het inzetten van ervaringsdeskundigheid en het trainen van ervaringsdeskundigen. Binnen Rintveld is er voor patiënten en hun naasten twee dagen in de week een ervaringsdeskundige vanuit Ixta Noa aanwezig.

Lees hier meer over de activiteiten met en door ervaringsdeskundigen

Lees hier meer over Ixta Noa

Ervaringsdeskundigen aan het woord

Meer info en lotgenotencontact

Nederlandse Academie voor Eetstoornissen

Brainwiki

Proud to be me

Ixta Noa

Vereniging rond eetstoornissen

Kunstwerk 'in de hand'

Beeldend kunstenares Anne Dronkers kijkt met veel voldoening terug op haar behandeling bij Rintveld van een aantal jaren geleden, en heeft om die reden het kunstwerk ‘in de hand’ ontworpen.

Bekijk hier het filmpje over het kunstwerk

Ziektebeelden bij deze zorgeenheid

  anorexia nervosa, boulimia nervosa, eetstoornis

  In grote lijnen zijn er drie eetstoornissen te onderscheiden: anorexia nervosa, boulimia nervosa en de eetbuistoornis (Binge Eating Disorder).

  Ongeveer de helft van alle jonge vrouwen begint met lijnen. Lijnen is het (tijdelijk) heel bewust omgaan met wat je wel en niet van jezelf mag eten. Voor een kleine groep (veelal vrouwen, ongeveer 5% is man), verandert het lijnen in een ziekte of eetstoornis.

  De hele dag staat in het teken van eten en gewicht. Het lijnen kan worden afgewisseld met eetbuien. Om de calorie-inname van eetbuien te compenseren of nog meer te willen afvallen gaan mensen met een eetstoornis vaak extreem veel sporten. Bij bepaalde vormen van eetstoornissen proberen mensen de eetbuien te compenseren door braken of gebruik van laxeermiddelen.

  De gevolgen van een eetstoornis zijn aanzienlijk. Sociaal functioneren, zoals naar school gaan, studeren of het onderhouden van sociale contacten is vaak niet meer mogelijk. Het extreem lijnen en eetbuien hebben psychologische gevolgen in gedrag, gedachten en gevoelens. Dat leidt soms tot een depressie of angststoornis. Ook lichamelijke gevolgen zijn mogelijk zoals hartritmestoornissen door ondervoeding of aantasting van het gebit door braken.

  Schaamte, ontkenning en het proberen te verbergen van het eetgedrag zorgen ervoor dat mensen vaak laat hulp zoeken voor hun probleem. Terwijl de kans op herstel juist groter lijkt te zijn bij vroege signalering.

  Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie

  Brainwiki

  Ixta Noa

  Weet: Vereniging rond eetstoornissen

   

Contact

Locaties
 • Eetstoornissen Rintveld

Wenshoek 4
3705 WE Zeist
030-6965477
Rintveld@altrecht.nl

Route en 9292 Reisadvies

Plattegrond_en_Route_Sanatorium_Zeist_2018

Parkeren: het Sanatoriumterrein van Altrecht heeft een beperkt aantal parkeerplaatsen. Dit levert regelmatig gevaarlijke situaties op. Wij raden u aan zoveel als mogelijk met openbaar vervoer te komen. De bushalte Sanatoriumlaan aan de Utrechtseweg in Zeist en de bushalte Winkelcentrum Vollenhove aan De Dreef in Zeist zijn ongeveer op 10 minuten loopafstand.

Gerelateerd

Altrecht Eetstoornissen Rintveld geeft cursus MANTRA

Categorie: Actueel

Op 17 mei a.s. geven collega’s van Altrecht Eetstoornissen Rintveld de eerste cursus over de MANTRA. Op 5 juli start de cyclus van een 2e groep. Wat is de MANTRA De MANTRA is een bewezen effectieve methodiek voor patiënten met een langdurige eetstoornis (AN). De MANTRA is een cognitief-interpersoonlijke methodiek…

Informatiebijeenkomst Eetstoornissen Rintveld voor stagiaires psychologie en stagiaires van aanverwante studies

Categorie: Actueel

Altrecht eetstoornissen Rintveld heeft elk jaar 6 stageplekken (volwassenen en jeugd) beschikbaar voor masterstudenten (klinische psychologie, ontwikkelingspsychologie/orthopedagogiek of aanverwante studie). Een klinische stage wordt daarbij gecombineerd met onderzoek (het doen van wetenschappelijk onderzoek en het schrijven van een masterthesis). De gecombineerde stage is 28 uur per week gedurende een jaar.…

Voorlichtingsbijeenkomst Rintveld over stages voor masterstudenten

Categorie: Actueel

Op dinsdag 2 mei organiseert Altrecht eetstoornissen Rintveld een voorlichtingsbijeenkomst voor masterstudenten. Altrecht eetstoornissen Rintveld heeft elk jaar 6 stageplekken (volwassenen en jeugd) beschikbaar voor masterstudenten (klinische psychologie, ontwikkelingspsychologie/orthopedagogiek of aanverwante studie). Een klinische stage wordt daarbij gecombineerd met onderzoek (het doen van wetenschappelijk onderzoek en het schrijven van een…