Aventurijn Wier (SGLVG)

Milthos: “ Je ziet het niet aan mij, maar ik heb een licht verstandelijke beperking. Mensen moeten heel vaak dingen aan mij uitleggen. Ik heb fouten gemaakt waardoor ik flink onderuit ben gegaan en dakloos raakte. Ik heb hier geleerd dat ik door mijn gedrag vooral mijzelf bedonderde.”

Voor wie zijn we er?

Als je een licht verstandelijke beperking hebt (IQ tussen de 50 en 85) gecombineerd met psychiatrische- of gedragsproblematiek, dan vindt je omgeving het vaak lastig om goed met je om te gaan. Mogelijk ben je daardoor zelfs in contact gekomen met politie of justitie.
Misschien kunnen wij dan helpen, onze kennis en ervaring ligt bij deze groep patiënten die vaak tussen wal en schip valt in de zorg.  Mensen als Milthos dus, die de grip op hun leven zijn kwijtgeraakt, iets dat tot uiting komt in ernstige gedragsproblemen, ontwrichting van het gezin en problemen op het gebied van wonen, werken en vrije tijd.

Brenno

"Ik heb de hulp van woonbegeleiders gewoon nodig

Lees meer

Wat doen we dan?

Als duidelijk is, dat onze zorg passend is, dan kunnen we de behandeling starten in onze kliniek, en als dat kan ambulant of in deeltijd.  Soms ook met behulp van onze (F)ACT-teams die naar de patiënten toegaan. Klinische opname is altijd tijdelijk. Voor de inhoud van de behandeling maakt dat niet uit, onze behandeling krijgt vorm door één van de teams, met als eindverantwoordelijke een psycholoog of psychiater.

Hoe ziet de behandeling eruit?

‘Wat denk je zelf dat er aan de hand is en wat denken anderen dat er met je aan de hand is?’ Dat zijn de vragen waarmee we onze behandeling starten. Samen stellen we de behandeldoelen vast, die we vastleggen in het behandelplan. In dat plan staat ook hoe de behandeling vorm krijgt ( klinisch, ambulant of in deeltijd). Daarbij proberen we te focussen op het anders omgaan met problemen. Hoe kan je beter met je licht verstandelijke beperking omgaan én je sterke kanten optimaal benutten?
Natuurlijk: niet alle problemen zijn op te lossen; de licht verstandelijke beperking verdwijnt niet en niet alle psychische stoornissen zijn te genezen. Maar ons doel is, dat je als patiënt je mogelijkheden en beperkingen leert accepteren en hierin een balans weet te vinden zodat je zo goed mogelijk kan meedoen in de maatschappij. In het behandelplan staat hoe we dat denken te bereiken en welke activiteiten, therapieën en trainingen daar het best bij passen.

Patrick

"Moeilijk hoor, of ik hierna zelfstandig wil wonen of in een groep!

Lees meer

Klinisch of ambulant?

Patiënten met een licht verstandelijke beperking die intensieve en/of forensische zorg nodig hebben, zijn het best op hun plek bij Wier, de zorglijn SGLVG. Zij hebben daarnaast psychiatrische stoornissen en/of gedragsproblemen en de samenhang tussen deze problemen is complex. Daardoor hebben zij onze hooggespecialiseerde (derdelijns) zorg nodig, of dat nu klinisch of ambulant is.

Lees meer over het ambulante aanbod van Wier

lees meer over het klinische aanbod van Wier

Wier Patientenfolder

Poli Wier Patientenfolder

Wier folder seksualiteit en relaties

Onze locaties

Klinische opname:

 • Wier Kliniek Gesloten, op het terrein van de Willem Arntsz Hoeve in Den Dolder.
 • Wier Kliniek Open, gericht op vergroten van zelfstandigheid: in het centrum van Den Dolder (12), op het terrein van de Willem Arntsz Hoeve (9) en in Rhenen (6).
 • Utrecht, de Kei, centrum (22 plaatsen) voor langzaam lerende dak- en thuislozen
 • Wier +. Forensische kliniek, patiënten met een strafrechtelijke maatregel op het terrein van de Willem Arntsz Hoeve in Den Dolder.

Ambulant

 • Poli Wier, twee teams, één gericht op Volwassenen en één gericht op kinderen en jongeren. (Centrum Utrecht)
 • ACT Wier, team vanuit locatie Wier de Kei
 • FACT LVB en het forensisch FACT-team LVB. Deze teams werken outreachend, assertief en multi-disciplinair, zij komen daar waar de patiënt woont of werkt.

Bent u verwijzer?

Dan is het goed te weten dat er verschillende kanalen bestaan, waarlangs patiënten bij ons terechtkomen. In alle gevallen is een indicatie, hetzij via het CIZ hetzij via het NIFP noodzakelijk.
U kunt altijd contact opnemen met onze opname-coördinatoren via
OpnamecoördinatorenWier@altrecht.nl

 

Folders voor verwijzers:

Wier

Wier plus

Wier plus, verslavingsproblematiek

Ambulant Centrum Aventurijn

Poli Wier

Aanmelden

Aanmeldformulier Wier kliniek

Aanmeldformulier Wier Deeltijd

 

Wachttijden

Wier Ambulante Teams

Onze aanmeld-coördinatoren komen iedere dinsdagmiddag bij elkaar voor het aanmeldoverleg. Hier bespreken zij inhoudelijk alle ambulante aanmeldingen voor Wier. Zij zijn per mail bereikbaar voor de actuele situatie en overleg. Het e-mailadres waarop zij zijn te bereiken is: acaa-aanmeldingen@altrecht.nl.

Aanmeldingswachttijd

Locatie  Aanmeldingswachttijd in weken
ACT Wier  5 tot 6 maanden
Poli Wier 14
FACT Wier geen termijn te noemen, graag contact.

Deze informatie is voor het laatst bijgewerkt op 5 september 2017.

Wier Kliniek

De actuele wachttijd voor opnames fluctueert sterk en doen we graag met u als verwijzer in overleg. Neemt u om die reden contact op met één van de opname-coördinatoren? Uiteraard zijn zij ook voor u aanspreekbaar als u – voorafgaand aan een aanmelding- wilt overleggen.

WLZ Laurenz Lokhorst (06-46597737)
Justitie Marina Spijkerman (06-15838907)
Deeltijd Tjarda Tijsma (06-30881654)

 

 

Ziektebeelden bij deze zorgeenheid

  dissociatieve stoornissen, extreme stress

  Iedereen kent wel momenten van vergeetachtigheid, verstrooidheid of even dagdromen. Dit zijn normale verschijnselen. Pas als iemand door deze verschijnselen niet meer goed functioneert in het dagelijks leven, spreken we van een dissociatieve stoornis. Dissociatie betekent letterlijk ‘uiteenvallen’. Bij een dissociatieve stoornis lukt het iemand een bepaalde tijd niet om gebruik te maken van het bewustzijn met alle gedachten, gevoelens en herinneringen. Iemand staat als het ware los van zichzelf.

  Een dissociatieve stoornis is vaak een reactie op een situatie van extreme stress, een bijzonder angstige situatie die iemand meestal niet bewust meer beleeft. Deze stress duurde meestal lang en vond vaak plaats in de kindertijd. Door de dissociatie kan iemand nare gevoelens, die opgeroepen worden door een traumatische ervaring, wegdrukken en eraan ontsnappen.

  Dissociatieve verschijnselen kunnen ook voorkomen bij verschillende psychische stoornissen, zoals bij diverse angststoornissen, stemmingsstoornissen, bij psychose of bij persoonlijkheidsstoornissen.

  agressief gedrag, antisociaal gedrag, CD, gedragsstoornis, ODD, opstandig gedrag

  Er is sprake van een gedragsstoornis als je gedurende langere tijd gedrag vertoont waar anderen erg veel last van hebben. En als dat gedrag duidelijk een nare invloed heeft op je eigen functioneren.

  Het is normaal dat kinderen zich tegen volwassenen verzetten. Ook liegen, vechten en pesten komen wel eens voor bij kinderen die zich normaal ontwikkelen. Maar als dit gedrag langere tijd duurt en het duidelijk een nare invloed heeft op het functioneren van het kind, kan er sprake zijn van een oppositioneel-opstandige of een antisociale gedragsstoornis. Deze begrippen worden hieronder uitgelegd.

  Oppositioneel-opstandig gedrag (ODD)

  Oppositioneel-opstandig gedrag (ODD)is gedrag waarbij het kind zich verzet tegen de leiding van volwassenen. Hij of zij weigert om te doen wat wordt gevraagd of reageert driftig op correcties en verboden. Ook kan het kind doen alsof het iets niet gehoord heeft, iets is vergeten of iets net anders doen dan werd gevraagd.

  Antisociaal gedrag (CD)

  Antisociaal gedrag (CD) is gedrag van het kind waarbij anderen geweld wordt aangedaan, bijvoorbeeld vechten en stelen, bedreigen, liegen of spijbelen.

  Agressief gedrag

  Gedrag is agressief als met opzet schade wordt toegebracht aan een andere persoon of aan een voorwerp, bijvoorbeeld door slaan, schoppen of vernielen. Of gedrag waarvan andere mensen veel last ondervinden zoals pesten, schreeuwen, uitschelden en bedreigen.

  Gedragsstoornissen kunnen verschillende oorzaken hebben, die elkaar ook onderling kunnen versterken. De oorzaak van een gedragsstoornis kan liggen in de opvoeding van het kind. Als ouders bijvoorbeeld onvoldoende regels stellen of als ze inconsequent en vaak hard straffen of weinig toezicht houden op het doen en laten van hun kind, dan kan dat leiden tot een ODD of CD. Deze opvoedingskenmerken kunnen voor een deel samenhangen met eigenschappen van de ouders, zoals gedeprimeerdheid of prikkelbaarheid, psychiatrische problemen, delinquentie of huwelijksproblemen.

  Andere mogelijke oorzaken van gedragsstoornissen zijn leerproblemen, spraak- en taal problemen, problemen in de motoriek, zwakbegaafdheid, middelenmisbruik of emotionele problemen. Tot slot kan ook erfelijke aanleg een rol spelen.

  Brainwiki

   

  nachtmerries, posttraumatische stress, seksueel misbruik, trauma

  Trauma betekent eigenlijk: wond. Het is een emotionele beschadiging die is ontstaan na het meemaken van een schokkende gebeurtenis. Als het verwerken van een gebeurtenis niet goed lukt, blijf je klachten houden in het dagelijks leven in het gezin, op school of met je vrienden. Je probeert bijvoorbeeld bepaalde plekken te ontwijken, je hebt nachtmerries of je wordt snel boos of juist bang en teruggetrokken.

  Er zijn veel gebeurtenissen die tot trauma’s kunnen leiden:

  • Acute, onverwachte schokkende gebeurtenissen, zoals een ernstig auto-ongeluk, brand, of je ouders gaan scheiden.
  • Schokkende gebeurtenissen die veel langer duren, zoals ernstige verwaarlozing, seksueel misbruik, huiselijk geweld of, bij vluchtelingen, oorlogsgeweld. Je voelt je steeds onveilig en je hebt bijvoorbeeld last van nachtmerries.

  Kinderen kunnen op heel verschillende manieren reageren op traumatische gebeurtenissen.

  • Peuters en kleuters worden bijvoorbeeld prikkelbaar en ze krijgen slaapproblemen en lichamelijke ziekteverschijnselen, zoals diarree. Naast angstig en teruggetrokken gedrag en separatieangst kan er ook sprake zijn van terugval in kinderlijk gedrag (bijvoorbeeld weer in bed plassen of op de duim zuigen) en van woede-uitbarstingen.
  • Lagere schoolkinderen kunnen nachtmerries krijgen of de gebeurtenis steeds weer opnieuw beleven. Sommige kinderen trekken zich helemaal terug in een eigen wereld, andere worden juist agressief. Ook kunnen zich problemen voordoen op school door bijvoorbeeld concentratieproblemen.
  • Adolescenten kunnen of erg meegaand en teruggetrokken worden of juist erg agressief en opstandig. Dit kan leiden tot ruzies met ouders en problemen op school.

  Posttraumatische stress

  De reacties op een traumatische gebeurtenis kunnen direct na de gebeurtenis ontstaan. Maar het kan ook gebeuren dat de reactie pas (veel) later komt. Deze vorm van trauma heet posttraumatische stress en komt vaak voor na langdurige stresssituaties als (oorlogs)geweld of seksueel misbruik. Kenmerkend voor posttraumatische stress is de herbeleving van het gebeurde (in nachtmerries, flashbacks of herhalend spel), overdreven waakzaam zijn en het vermijden van situaties die aan de gebeurtenissen doen denken.

  Seksueel misbruik

  Seksueel misbruik is voor een kind of jongere een traumatische ervaring. Zowel voor het kind als voor de betrokken ouder(s). Het is een onderwerp waar het kind en de ouders het liever niet over willen hebben, maar als het is gebeurd dringt het zich steeds weer op.

  Seksueel misbruik kan veel geestelijke en ook lichamelijke gevolgen hebben. Kinderen kunnen last krijgen van onder andere:

  • Angst om alleen te zijn, om naar de wc te gaan, om langs bepaalde plekken te lopen;
  • Onzekerheid over zichzelf, het uiterlijk, de eigen gezondheid;
  • Schaamtegevoel, bijvoorbeeld over het eigen lichaam, over bloot-zijn;
  • Schuldgevoel over wat is gebeurd;
  • Slaapproblemen zoals inslaapproblemen of nachtmerries;
  • Woedebuien op voor ouders onverwachte momenten;
  • Teruggetrokken gedrag, zoals verdrietig zijn, zich afsluiten;
  • Geseksualiseerd gedrag zoals overmatige belangstelling voor seksualiteit, seksueel getinte spelletjes doen;
  • Lichamelijke problemen zoals buikpijn of bedplassen.

  Kenniscentrum Kinder- en jeugdpsychiatrie

  Brainwiki

   

  angst, depressie, nachtmerries, posttraumatische stress, seksueel misbruik, trauma

  Trauma betekent eigenlijk: wond. Het is een emotionele beschadiging die is ontstaan na het meemaken van een schokkende gebeurtenis. Als het verwerken van een dergelijke gebeurtenis niet goed lukt, blijven er klachten bestaan die het dagelijks leven verstoren.

  Een gebeurtenis die een intens gevoel van machteloosheid oproept bij de persoon in kwestie noemen we traumatisch. Daarbij zorgt de gebeurtenis voor een acute verstoring in het leven. De normale loop van het bestaan wordt doorbroken. Had de persoon tot aan de gebeurtenis het vooruitzicht op een leven dat zich in een bepaalde lijn zou ontwikkelen, daarna ervaart hij of zij het leven als compleet veranderd.

  Er zijn heel veel gebeurtenissen die tot trauma’s kunnen leiden:

  • Acute, onverwachte schokkende gebeurtenissen, zoals een ernstig auto-ongeluk of brand, maar ook een scheiding.Er is sprake van een eenmalige traumatische ervaring die duidelijk is afgebakend.
  • Schokkende gebeurtenissen die veel langer achtereen optreden (bijvoorbeeld ernstige verwaarlozing, seksueel misbruik, huiselijk geweld of, bij vluchtelingen, oorlogsgeweld) en die zich kenmerken door permanente dreiging en zich herhalende schokkende ervaringen. Het gaat dan om herhaalde en vaak ook langdurige traumatisering.

  Voor het verwerken van een schokkende gebeurtenis is tijd nodig. Als die verwerking te lang duurt, of helemaal uitblijft, is er sprake van een trauma. Iemand kan dan niet meer normaal functioneren, bijvoorbeeld omdat hij probeert bepaalde alledaagse situaties te ontwijken.

  De verschijnselen van een trauma zijn divers. Mensen kunnen last hebben van nare gevoelens, nachtmerries en herbeleving van de traumatiserende gebeurtenis. Ook kan men lijden aan angsten, slaapstoornissen, geheugenverlies, gespannen zijn, prikkelbaar en boos zijn en depressieve gevoelens.

   

   

  hallucinaties, psychose, psychosegevoeligheid, schizoaffectief, schizofrenie, wanen

  Achter elke boom kan een moordenaar zitten. Dat denk je als je net een heftige thriller hebt gezien, en je loopt door een donker bos. In de wind hoor je iemand gillen. Je hebt milde psychotische ervaringen: een waandenkbeeld van bedreiging, een hallucinatie van stemmen. Maar je hebt geen volle psychose, omdat je afstand kunt nemen. Je bent in staat om te toetsen wat echt is en wat niet.

  We kunnen allemaal bang zijn, en we hebben allemaal het vermogen om ons dingen in te beelden. Dat moet. Om flexibel te kunnen reageren op de wereld om ons heen moeten we er voortdurend betekenis aan geven: waarom doet mijn baas zo vervelend? Hebben die twee iets met elkaar? Lachen de passagiers in de bus me uit? Om goed om te gaan met zulke vragen is het heel gezond om soms een beetje achterdochtig te zijn, of om in je hoofd met jezelf te praten.

  Maar extreme achterdocht (wanen) en het waarnemen van stemmen waar je geen controle meer over hebt (hallucinaties) belemmeren je functioneren. De achterdocht of stemmen zijn dan geen normale ervaringen meer, maar psychotische symptomen waar je hulp voor nodig hebt.

  Wat is een volle psychose?

  Als je een psychose hebt, heb je niet alleen last van wanen of hallucinaties. Een psychose is een mengbeeld (syndroom) van verschillende soorten symptomen. De mix ziet er bij iedereen anders uit. De één heeft bijvoorbeeld vooral gevoelens van wantrouwen, de ander hoort vooral vijandige stemmen. Weer een ander heeft juist last van stemmingswisselingen en is de ene keer diep somber en traag (depressie) en de volgende keer abnormaal uitgelaten en hyperactief (manisch). Nog weer andere patiënten ervaren onvoldoende motivatie om dagelijkse taken uit te voeren (motivatieproblemen), gebrek aan aandacht en concentratie, en kunnen minder goed plannen en leren (cognitieproblemen).

  Psychosegevoeligheid

  Hoewel elke psychose dus anders is, gaan we uit van één enkel begrip: psychose, of, nog correcter: psychotisch syndroom.

  In de psychiatrie zijn traditioneel zo’n 20 verschillende soorten ‘schizo’-diagnosen in gebruik voor mensen met een psychose: van schizofrenie en schizoaffectief tot kortdurende psychotische stoornis en psychotische stoornis NAO. Wij kiezen echter voor het eenvoudige begrip psychose of psychosegevoeligheid, omdat deze term alle 20 diagnostische groepen met elkaar verbindt.

  Met dank aan de PsychoseNet, de website over psychose, stemming en de weg naar herstel.

  PsychoseNet

  angst, angststoornis, depressie, emotieregulatie

  Angst- en stemmingsstoornissen vormen een grote groep psychiatrische ziekten die bij Altrecht Kinder-, Jeugd- en jongvolwassenenpsychiatrie wordt onderverdeeld in depressieve stoornissen, angststoornissen en emotieregulatiestoornissen.

  Depressieve stoornissen

  Iedereen, ook een kind of een puber, maakt wel eens een periode mee waarin het minder goed gaat en de stemming zakt of de prikkelbaarheid toeneemt. Om te kunnen spreken van een depressie heb je een sombere, prikkelbare stemming en/of je hebt geen zin meer in leuke dingen. En dan niet zomaar een keer, maar gedurende de meeste uren van de dag en de meeste dagen van de week. En dat gevoel is langere tijd aanwezig. Met andere woorden: Je bent ‘ziek van somberheid’.

  Wat de diagnose bij kinderen en pubers lastig maakt is dat de gedaalde stemming niet voortdurend aanwezig hoeft te zijn. Een kind leeft bij afleiding vaak tijdelijk op, om daarna weer snel terug te zakken in somberheid of prikkelbaarheid. Dit maakt dat de omgeving vaak denkt dat het kind zich aanstelt. Ook zijn kinderen en pubers vaak meer prikkelbaar dan somber, wat maakt dat de diagnose gemist kan worden.

  Bij adolescenten kan het gaan om depressieve gevoelens, een bedrukte stemming, stemmingsschommelingen, suïcidaliteit, eigenwaardeproblemen en misbruik van alcohol of drugs.

  Angststoornissen

  Angst is een normale gezonde emotionele reactie op acuut gevaar. Het zorgt ervoor dat lichaam en geest snel en goed reageren op een bedreigende situatie. Ieder mens is in zijn leven wel eens bang of in paniek. Soms gaat de angst niet weg en je kunt dan letterlijk ziek zijn van angst.

  Sommige mensen zijn voortdurend angstig of hebben paniekaanvallen. Iemand die in het (recente) verleden getuige of slachtoffer is geweest van geweld of zich als kind ernstig bedreigd heeft gevoeld, kan terugkerende angstaanvallen hebben.

  Je spreekt pas van een angststoornis wanneer het slecht met je gaat omdat je zo bang bent, dat daardoor je normale leven thuis, op school en onder vrienden belemmerd wordt.

  Emotieregulatiestoornissen

  Emotieregulatiestoornis is de term die wordt gebruikt als een kind of jongere ernstige problemen heeft bij het omgaan met emoties.

  De verschijnselen bij een emotieregulatiestoornis zijn heel verschillend. Er is een gemeenschappelijk kenmerk dat er langdurig, onaangepaste patronen zijn van voelen, denken en handelen, die zich uiten bij het aangaan van relaties, op het werk en op school.

  Een emotieregulatiestoornis kan zich op heel veel manieren uiten:

  •  snel wisselende stemming met een bozige, ontevreden en verwijtende ondertoon
  • de neiging om de eigen gedachten, overtuigingen en gedragingen af te kraken;
  • zelfbeschadiging, onrealistische hoge eisen aan zichzelf stellen, intense schaamte, zelfhaat en op zichzelf gerichte woede;
  • niet alleen kunnen zijn.

  Er kan ook sprake zijn van hallucinaties en paranoïde ervaringen. Deze zijn van korte duur en komen vooral voor tijdens stressvolle situaties.

  Brainwiki

  Kenniscentrum Kinder- en jeugdpsychiatrie

   

   

  angst, angststoornis, paniekaanval, paniekstoornis

  Angst is een normale gezonde emotionele reactie op acuut gevaar. Het zorgt ervoor dat lichaam en geest snel en goed reageren op een bedreigende situatie. Ieder mens is in zijn leven wel eens bang of in paniek.

  Maar sommige mensen zijn voortdurend angstig of hebben paniekaanvallen. Iemand die in het (recente) verleden getuige of slachtoffer is geweest van geweld of zich als kind ernstig bedreigd heeft gevoeld, kan terugkerende angstaanvallen hebben.

  We spreken van een angststoornis als irreële angst duidelijk lijden veroorzaakt en iemand beperkt in het sociale leven en werk. Eén op de vijf Nederlanders krijgt in zijn leven te maken met een angststoornis. Een angststoornis kan ook voorkomen in combinatie met andere psychische problemen of lichamelijke klachten.

  Fonds Psychische Gezondheid

  Hersenstichting

Contact

Locaties
 • Aventurijn, Wier

Citroenvlinder 4
3734 AD Den Dolder
030-2256306
wier_frontoffice@altrecht.nl

Route naar begin terrein en 9292 Reisadvies
Let op: soms verwijst Google u naar de Distelvlinder in Bilthoven. Dit is niet juist! U kunt dan beter Dolderseweg 164 in Den Dolder als adres invoeren.

 • Aventurijn, Wier+

Dagpauwoog 1
3735 AE Den Dolder
030-2256306
wier_frontoffice@altrecht.nl

Route naar het begin terrein en 9292 Reisadvies
Volg vervolgens de borden op het terrein.

Let op: soms verwijst Google u naar de Distelvlinder in Bilthoven. Dit is niet juist! U kunt dan beter Dolderseweg 164 in Den Dolder als adres invoeren.

 • Aventurijn, Ambulant centrum

Mimosastraat 2-4
3551 DC Utrecht
030-2308866
acaasecretariaat@altrecht.nl

Route en 9292 Reisadvies

 

Route
 • Aventurijn, de Kei

Keistraat 3
3512 HV Utrecht
030-2347333
dekeisecretariaat@altrecht.nl

Route en 9292 Reisadvies