Aventurijn Jeugd

Jongeren die steeds maar in de problemen komen omdat hun gedrag niet begrepen wordt, voelen zich kwetsbaar en niet gezien. Als je steeds te maken hebt met nieuwe conflicten komen je relaties onder druk te staan. En als dát zo is…. zie dan maar eens je opleiding te volbrengen of je werk goed te doen!

 Als Aventurijn Jeugd willen en kunnen we deze jongeren helpen. Jongeren met psychiatrische problematiek eventueel in combinatie met gedragsproblemen, verslaving of verstandelijke problematiek (lvb): dat is ons terrein. Niet alleen ligt daar onze kennis en ervaring; daar ligt ook onze overtuiging dat iedere jongere met zijn talenten en beperkingen recht heeft op perspectief op de verschillende levensgebieden.

Voor wie zijn wij er?

Jongeren die wonen in provincie Utrecht, die

  • Tussen de 12 en 23 jaar zijn (ongeacht hun IQ). Forensische zorg, waarbij we kennis kunnen inzetten van bijvoorbeeld lvb , verslaving, tienermoeders, schoolmijders, gedragsproblemen(bijv. risicogedrag) en systeemtherapie.
  • Tussen de 0 en 23 jaar zijn, en een verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek (Wier, sglvg-zorg).
  • kampen met grensoverschrijdend gedrag en (het vermoeden van) onderliggende psychiatrische- en verslavingsproblematiek. Zij zijn vaak gedragsmoeilijk, (dreigend) forensisch en overlast gevend, maar ook kwetsbaar.
  • psychosociale problemen hebben, waarbij een stabiele gezins-/woonsituatie ontbreekt, en/of uitvallen op school/ werk. Vaak is bij hen een verhoogd risico op huiselijk geweld en kindermishandeling en vatbaarheid voor verslaving (drugs, gaming, gokken e.d.).
  • (potentieel) maatschappelijk bedreigend zijn (o.a. dreigende radicalisering)
  • matige tot geen motivatie voor behandeling hebben, meestal veroorzaakt door teleurstellende ervaringen in het verleden. Deze jongeren moeten ‘verleid’ worden tot zorg.

Lees meer in de Infosheet Aventurijn Jeugd

 

 

Vinden en (ver)binden: waar zijn we goed in?

In de kliniek opnemen: dat doen we niet. In plaats daarvan komt de jongere naar ons voor poliklinische behandeling (als dat kan) of komen we naar hem toe (als dat nodig is).

Roos (18)

"Het lijkt wel of niets in mijn leven lukt, ik word er gek van!

Lees meer

Aventurijn Jeugd zorgt voor de diagnostiek en behandeling en werkt nauw samen met de buurtteams voor jeugd en andere ketenpartners. Het snel kunnen schakelen van outreachend intensief contact (ACT Jeugd Team) naar regulier poli-contact (Poli Jeugd Team) en als het moet weer terug, is waar we trots op zijn en wat ons uniek maakt.

Een goede behandeling: dat lukt alleen als je goed contact hebt en dus kunt aansluiten bij de belevingswereld van de jongere. Als je wilt uitgaan van de kracht van de jongere – en dat willen we- kom je dus bij hem thuis, op school, bij de sport, zodat je een goed beeld hebt van zijn functioneren in verschillende situaties.

‘Zelf de regie houden’: dat vinden we heel belangrijk. De jongere neemt de touwtjes weer in handen en wij ondersteunen daarbij. Dat doen we door het gericht inzetten van erkende behandelmodules. De behandeling kan bestaan uit psycho-educatie, medicatie en diverse individuele therapievormen (zoals cognitieve gedragstherapie, AR op maat, EMDR, ouderbegeleiding en gezinstherapie (oa RGT)).

Aventurijn Jeugd biedt haar behandeling dus poliklinisch (Poli Jeugd Team) aan als outreachend in de leefomgeving van de jongere (ACT Jeugd Team)

Wat doet het (forensische) ACT Jeugd Team?

Vaak start het (forensische)ACT Jeugdteam als de jongere (nog) niet gemotiveerd of in staat is om naar onze poli te komen. De motivatie voor de behandeling is dus ons eerste aandachtspunt. ACT betekent ‘assertive community treatment’: hulpverleners met verschillende achtergrond zijn in één team verantwoordelijk voor de jongeren die op dat moment in zorg zijn. Of het nu om psychiatrische problemen, gedragsproblemen, verslaving, samenleven, wonen, opleiding & werk of financiën gaat: alles grijpt in elkaar en de hulpverleners zijn allemaal op de hoogte van de persoonlijke situatie.

Bart (48)

"We zagen Sjors alleen maar verder afglijden, hoe machteloos kun je je voelen...

Lees meer

De kracht is dus het gezamenlijke werken, het snelle werken (geen wachtlijst), en het contact met de jongere in zijn eigen (woon of werk) omgeving. Dat betekent dat we soms op zoek moeten om het eerste contact te maken. Maar ook, dat het iedere keer weer anders is en de samenstelling van het aanbod bij iedere jongere verschilt.

We komen dus in alle hoeken en gaten van de samenleving en schakelen van zeer intensieve (forensische)zorg en behandeling naar ondersteuning. In eerste instantie om de crisis te bezweren, maar ook om te zorgen dat de jongere weer grip krijgt op zijn leven, waardoor hij in staat is eigen keuzes te maken. Dat betekent dat we de jongere over een langere tijd (kunnen) volgen. We zijn aanwezig in de provincie Utrecht en kunnen makkelijk schakelen naar de regio’s Den Haag en Rotterdam.

Wat doet het Poli Jeugd Team?

Wanneer de jongere in staat is om naar de Poli in Utrecht te komen, kunnen we hem daar helpen met diagnostiek en de behandeling die daarop volgt.

De diagnostiek is het uitgangspunt, daarin doen we psychiatrisch en psychologisch onderzoek en/of onderzoek op school en in het gezin, inclusief de opvoedingsstijl en de opvoedingsachtergrond van de ouders.

Daarna volgt de behandeling: samen met de jongere pakken we de problemen aan die zijn omgeving voor grote opvoedingsvraagstukken stelt. Gedragsproblemen, zoals een kort lontje door de vele ruzies met leeftijdsgenoten of problemen op school en/of met justitie, vallen hieronder. We willen graag dat het kind en het gezin samen verder kunnen met de handvatten die wij ze in de behandeling geven.

Bent u verwijzer?

Verwijzers kunnen (digitaal) aanmelden Altrecht Entree of Acaa-aanmeldingen@altrecht.nl. Voor het ACT Jeugd team Stad Utrecht mailt u naar teamactjeugd@altrecht.nl

 

 

Samenwerking in Fivoor

Aventurijn-Fivoor-e-mail-signage

De drie zorglijnen van Aventurijn (forensische psychiatrie, Wier/sglvg en Jeugd) zijn in een vergaande samenwerking met De Kijvelanden en Palier Forensische Psychiatrie in de nieuwe organisatie Fivoor.

Wachttijden

Wachttijden in de zorg zijn altijd vervelend. Altrecht doet er alles aan om deze wachttijden zo kort mogelijk te houden.
Belt u voor extra informatie met onze aanmeldcoördinatoren voor de actuele situatie en overleg.

Poli Jeugd Kim den Otter of Lottie Tel 030-2308866
ACT Jeugd Lekstroom Amy Timmermans: 06-15097053
ACT Jeugd Utrecht west Lonneke Kuiper: 030-2308866
ACT Jeugd Utrecht Stad Mina Zambib: 030-2308866
Act Jeugd Eemland/Zuidoost Nicole van der Veen: 06-10755115

Aanmeldingswachttijd

Locatie  Aanmeldingswachttijd in weken
Poli Jeugd 8
ACT Jeugd Lekstroom 0
ACT Jeugd Utrecht West 0
ACT Jeugd Utrecht Stad 4
ACT Jeugd regio Eemland/Zuidoost 4

 

**De wachttijd genoemd bij poli Jeugd geldt niet voor de doelgroep orthoforensische jongeren. Hier is geen wachttijd voor. Voor de doelgroep LVB bij de poli Jeugd is de huidige wachttijd 12 weken.

Deze informatie is voor het laatst bijgewerkt op 23 november 2017.

Toelichting op de wachttijden

Aanmeldingswachttijd Dit is het aantal weken tussen het moment dat een patiënt of verwijzer een eerste afspraak maakt bij een zorgaanbieder voor een intakegesprek, tot het moment dat de patiënt hiervoor bij de zorgaanbieder terecht kan.

Behandelingswachttijd Dit is het aantal weken tussen de intake en de start van de behandeling.

Zorgbemiddeling Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u (eventueel bij een andere zorgaanbieder) binnen vier weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen tien weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Contact

Locaties
  • Aventurijn, Ambulant centrum

Mimosastraat 2-4
3551 DC Utrecht
030-2308866
acaasecretariaat@altrecht.nl

Route en 9292 Reisadvies

 

Route