Aventurijn forensische psychiatrie

Jonas: “ Ik snap dat mensen me als dader zien, maar ik ben ook slachtoffer. Na mijn behandeling hier wil ik het allebei niet meer zijn, dan wil ik gewoon man, broer, zoon en vader kunnen zijn.”
Als je door je forensische en psychiatrische problemen grensoverschrijdend gedrag vertoont, en je daardoor in aanraking bent gekomen met politie of justitie (of dat dreigt te gebeuren) kunnen wij je misschien helpen.

Voor wie zijn we er?

Als je in de problemen bent gekomen, waardoor je vrijheid ter discussie staat en je de wereld als vijandig ervaart, is het logisch dat je toekomstverwachtingen laag zijn. Wij willen je laten zien dat dit niet nodig hoeft te zijn. Wij willen met je mee denken, vooral als het gaat om psychiatrische klachten bovenop forensische problemen.
We bieden onze behandeling zowel klinisch als ambulant aan, het verschil is dat je in de kliniek ook (tijdelijk) verblijft, bij de ambulante behandeling woon je zelfstandig ? Bovendien schakelen we gemakkelijk van kliniek naar ambulant als dat kan, en weer terug als dat moet.

Giel

"Ik kreeg een psychose en heb in die sfeer een delict gepleegd. Ik ben er alles door kwijtgeraakt..

Lees meer

Er zijn diverse redenen waarom het kan zijn dat je behandeling bij ons krijgt. Vaak is het omdat dit verplicht is door een uitspraak van de strafrechter of een aanwijzing vanuit de Officier van Justitie. Ook kan het zijn dat je in de penitentiaire inrichting verblijft vanwege een straf, maar dat je vanwege je psychische problemen in behandeling komt bij ons. Geregeld is het zo dat een toezichthouder van de reclassering meekijkt of je goed in behandeling komt en blijft.
Vaak kun je je hele behandeling bij ons volgen. Soms is de behandeling die wij bieden slechts een deel van je hele traject, bijvoorbeeld voor het stuk resocialisatie of crisisopvang.

Ook buiten justitie om kun je in bepaalde situaties bij ons een behandeling krijgen. Bijvoorbeeld als je vanuit je psychische problemen dingen doet die gevaarlijk of verboden zijn, maar nog zonder dat dit heeft geleid tot een veroordeling door de rechter. In zulke situaties is de behandeling vrijwillig.

De kern is dat we met onze behandeling willen aansluiten op de problemen van de patiënt. Het gaat dan om behandeling van een psychiatrische ziekte, maar we kijken juist ook naar andere problemen die in je leven spelen. Denk daarbij aan problemen met wonen, relaties, geld, zingeving of scholing.
We werken samen met jouw aan herstel. Daarbij werken we op een manier die zorgt dat ook de maatschappij (de buitenwereld) veiliger wordt. Om dit te doen werken we meestal samen met andere instanties waar je mee te maken hebt.

Wat doen we in de ambulante behandeling?

In ons Ambulant Centrum, in de binnenstad in Utrecht, beginnen we met een intakegesprek en een eventueel aanvullend onderzoek door een gz-psycholoog of psychiater. Daarmee willen we het probleem en de hulpvraag verder verduidelijken. De ambulante behandeling is vooral individueel gericht, omdat er grote verschillen zijn tussen de patiënten.
Bij de meeste patiënten richten we ons op het stoppen en voorkomen van onder andere agressieregulatie-problemen zoals huiselijk geweld, seksueel grensoverschrijdend gedrag of ander grensoverschrijdend gedrag zoals vermogensdelicten en brandstichting. Vaak is hierbij sprake van onderliggende of bijkomende problematiek zoals verslaving, een verstandelijke beperking, persoonlijkheidsproblematiek, psychose, ADHD of autisme spectrum stoornissen.
We werken multidisciplinair, wat betekent dat veel verschillende disciplines (psychiaters, psychologen, dramatherapeuten, psychomotore therapeuten, SPV’ers en casemanagers) met jou samenwerken aan herstel. Daardoor zijn er veel verschillende vormen van therapie en ondersteuning beschikbaar. We kunnen je ook helpen met praktische zaken als financiën en werk.
Behandeling vindt zoveel mogelijk plaats bij ons op de locatie. Als het nodig is zoeken we iemand die bij ons in behandeling thuis op, of op een andere plek waar hij of zij verblijft. Natuurlijk doen we dit in afstemming met degene waar het om gaat. Er moet een goede reden zijn om de behandeling zo vorm te geven.

Wat doen we in de kliniek?

In Den Dolder hebben we onze kliniek. Deze kliniek bestaat uit verschillende onderdelen. De belangrijkste delen zijn de forensisch psychiatrische kliniek Roosenburg en de forensisch psychiatrische kliniek Wier.

Roosenburg is een forensisch psychiatrische afdeling (afgekort: FPA). Hier kun je worden opgenomen als dit past bij je strafrechtelijke maatregel of wanneer je gezondheidstoestand dit vereist. Roosenburg is een beveiligde kliniek. De beveiliging bestaat bijvoorbeeld uit hekken en een aantal gesloten deuren. Het belangrijkste stuk beveiliging komt door het contact tussen degene die bij ons in behandeling is en de medewerkers.
Het verblijf in de kliniek maakt mogelijk dat er veel wordt gedaan aan behandeling en het werken aan toekomstperspectief. We maken daarvoor gebruik van voorzieningen in de kliniek en verder op het terrein waar de kliniek staat.

Of je zelf vrij in- en uit kunt lopen is afhankelijk van je strafrechtelijke maatregel en hoe het met je gaat. Het kan ook zijn dat je ambulant wordt behandeld en tijdelijk in de kliniek bent als het niet goed met je gaat of dat je zelf hebt gevraagd om hulp bij bijvoorbeeld het hanteren van je stemmingswisselingen of trauma’s.
Hoe dan ook: in de kliniek is alles gericht om je te helpen bij de weg terug. Zo hanteren we gestandaardiseerde methodes voor risico-management, hebben we een breed scala aan therapievormen en spelen sport en ontspanning een rol bij herstel en resocialisatie.

Forensische zorg - wat is dat?

Wat mag wel en wat mag niet in een forensische kliniek?

 

Kliniek Wier heeft ook behandeling voor mensen met forensische problemen. Die kliniek is ook een FPA, maar dan speciaal voor mensen waarbij het leren en ontwikkelen op een aangepast tempo verlopen. >> Wier SGLVG

Hoe lang duurt de behandeling?

Dat is voor iedereen anders, de afspraken daarover worden voor iedere patiënt in een eigen behandelplan vastgelegd. Meestal begint de behandeling met in kaart brengen van de problemen die spelen, gesprekken met een psychiater of psycholoog en een waar nodig aanvullend onderzoek naar je gezondheid.
Tijdens de behandeling is de terugkeer naar een meer normale situatie een terugkerend thema: richt de patiënt zich op een beschermde woonvorm, langdurige zorg of zelfstandig woonplek? Soms is ook terugplaatsing naar de instelling van herkomst nodig.

Bent u familie of kennis?

Dan is het contact met Aventurijn ongetwijfeld niet het eerste en enige behandelcontact en hebt u al veel meegemaakt binnen de forensische psychiatrie.
Wij stemmen de behandeling zo goed mogelijk af met uw naaste, onze patiënt, en we mogen u alleen informeren over de situatie van de patiënt als deze dat goed vindt. Dit betekent dat wij u als familielid of naaste vaak wel willen informeren, maar dit soms niet mogen. Maar contact met ons is uiteraard altijd mogelijk!

Altrecht heeft een actief familiebeleid, onder andere in de vorm van familievertrouwenspersonen. >> Familiebeleid

Het is goed voor u om te weten, dat er in geval van opname in de kliniek uiteraard bezoekgelegenheid is. Dan kan het zijn dat de spullen die u voor de patiënt meeneemt, door ons gecontroleerd worden vanuit oogpunt van veiligheid.

Krijg ik de beste zorg?

Dat kunnen we moeilijk van onszelf zeggen, maar feit is wel dat we jarenlange kennis en expertise blijven combineren met steeds nieuwe inzichten binnen de forensische psychiatrie. De wetenschap staat niet stil, en ook daar leveren we onze bijdrage aan. Zo wordt er bij ons onderzoek gedaan naar agressie binnen zorginstellingen en het verband tussen voedingsstoffen en gedrag. Wetenschappelijk onderzoek en onze ervaring in de praktijk kunnen elkaar versterken.
Daarnaast houden we samen met andere instellingen voor forensische psychiatrie gegevens bij over de groepen die in behandeling zijn. In een databank worden geanonimiseerde gegevens opgeslagen zoals kenmerken van behandelduur, verandering van klachten en vervolgzorg.
Natuurlijk geloven we ook in de bijdrage die e-health kan hebben. Met behulp van toepassingen op het vlak van e-health zoeken we naar mogelijkheden om de zorg en veiligheid te verbeteren.
Op verschillende plekken binnen Aventurijn werken medewerkers met ervaringsdeskundigheid. Deze hulpverleners hebben vanuit hun eigen ervaringen een extra waarde die ze toevoegen in de begeleiding van patiënten en in de samenwerking met collega’s.

Samenwerking in Fivoor

De drie zorglijnen van Aventurijn (forensische psychiatrie, Wier/sglvg en Jeugd) zijn in een vergaande samenwerking met De Kijvelanden en Palier Forensische Psychiatrie in de nieuwe organisatie Fivoor.

Aventurijn-Fivoor-e-mail-signage

Wachttijden

De actuele wachttijd voor opnames fluctueert sterk en wordt wekelijks aangepast. Belt u voor extra informatie met onze opname-coördinatoren voor de actuele situatie en overleg.

Wier kliniek WLZ (en ambulant): Laurenz Lokhorst, 06-46597737
Wier kliniek Justitie: Marina Spijkerman, 06-15838907
Roosenburg kliniek: Frank Verhoef, 030-2256290
Kade 17: Aernout Koning, 030-2308866
Forensisch FACT LVB: Otto Has, 030-2308866
Forensisch FACT Regio: Otto Has, 030-2308866
Forensisch onderzoek: Aernout Koning, 030-2308866

Aanmeldingswachttijd

Locatie  Aanmeldingswachttijd in weken
WKG ambulant 27
WKG kliniek 0
Kade17 6
Forensisch FACT LVB 7
Forensisch FACT Regio 10

Deze informatie is voor het laatst bijgewerkt op 8 augustus 2017.

Toelichting op de wachttijden

Aanmeldingswachttijd Dit is het aantal weken tussen het moment dat een patiënt of verwijzer een eerste afspraak maakt bij een zorgaanbieder voor een intakegesprek, tot het moment dat de patiënt hiervoor bij de zorgaanbieder terecht kan.

Behandelingswachttijd Dit is het aantal weken tussen de intake en de start van de behandeling.

Zorgbemiddeling Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u (eventueel bij een andere zorgaanbieder) binnen vier weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen tien weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Buurtcoach

De buurtcoach van Aventurijn  (06-51 42 3309 en buurtcoach@altrecht.nl) is voor inwoners en winkeliers in Den Dolder het aanspreekpunt, met het doel een goed leef- en woonklimaat te realiseren op en rondom de Willem Arntsz Hoeve. U kunt bij de buurtcoach terecht met uw zorgen en ideeën.
De buurtcoach is zeven dagen per week actief op het terrein, in het dorp en rondom het station, van 15.30 tot 23.30. Buiten deze tijden wordt de telefoon doorgeschakeld naar een collega.

Ziektebeelden bij deze zorgeenheid

  alcohol, cannabis, drugs, medicijnen, middelenmisbruik, verslaving

  Verslaving aan een bepaalde stof ontstaat meestal geleidelijk. In het begin gebruikt iemand af en toe een verdovend of stimulerend middel voor de gezelligheid, om te kunnen ontspannen of om erbij te horen.

  Maar na verloop van tijd ontstaat een sterke lichamelijke en/of geestelijke behoefte aan het middel die steeds belangrijker wordt ten opzichte van andere dingen in het leven.

  Er is meestal sprake van verslaving als iemand moeite heeft om het gebruik van een middel te beheersen, steeds meer nodig heeft om hetzelfde effect te bereiken, plezier in andere dingen verliest en doorgaat met het gebruik ondanks de nadelige gevolgen voor lichaam en geest.

  We spreken van een verslaving als iemand afhankelijk is van een of meer middelen of een of meer middelen langdurig misbruikt.

  Verslaving kan allerlei problemen veroorzaken, bijvoorbeeld met de lichamelijke gezondheid, met werk of opleiding, met politie of justitie en met familie, partner of vrienden. Verslaving komt ook vaak voor in combinatie met andere psychische stoornissen.

  Iemand die verslaafd is lijdt niet alleen zelf onder de problemen, maar ook de omgeving lijdt eronder. Daarom is de hulpverlening voor mensen met een verslaving ook gericht op zijn of haar familie en direct betrokken.

  Middelen als cannabis, maar ook cocaïne, heroïne, partydrugs en alcohol kunnen bij een daarvoor kwetsbare persoon psychoses uitlokken en zij kunnen het functioneren van iemand met schizofrenie destabiliseren.

  Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie

  angst, angststoornis, depressie, emotieregulatie

  Angst- en stemmingsstoornissen vormen een grote groep psychiatrische ziekten die bij Altrecht Kinder-, Jeugd- en jongvolwassenenpsychiatrie wordt onderverdeeld in depressieve stoornissen, angststoornissen en emotieregulatiestoornissen.

  Depressieve stoornissen

  Iedereen, ook een kind of een puber, maakt wel eens een periode mee waarin het minder goed gaat en de stemming zakt of de prikkelbaarheid toeneemt. Om te kunnen spreken van een depressie heb je een sombere, prikkelbare stemming en/of je hebt geen zin meer in leuke dingen. En dan niet zomaar een keer, maar gedurende de meeste uren van de dag en de meeste dagen van de week. En dat gevoel is langere tijd aanwezig. Met andere woorden: Je bent ‘ziek van somberheid’.

  Wat de diagnose bij kinderen en pubers lastig maakt is dat de gedaalde stemming niet voortdurend aanwezig hoeft te zijn. Een kind leeft bij afleiding vaak tijdelijk op, om daarna weer snel terug te zakken in somberheid of prikkelbaarheid. Dit maakt dat de omgeving vaak denkt dat het kind zich aanstelt. Ook zijn kinderen en pubers vaak meer prikkelbaar dan somber, wat maakt dat de diagnose gemist kan worden.

  Bij adolescenten kan het gaan om depressieve gevoelens, een bedrukte stemming, stemmingsschommelingen, suïcidaliteit, eigenwaardeproblemen en misbruik van alcohol of drugs.

  Angststoornissen

  Angst is een normale gezonde emotionele reactie op acuut gevaar. Het zorgt ervoor dat lichaam en geest snel en goed reageren op een bedreigende situatie. Ieder mens is in zijn leven wel eens bang of in paniek. Soms gaat de angst niet weg en je kunt dan letterlijk ziek zijn van angst.

  Sommige mensen zijn voortdurend angstig of hebben paniekaanvallen. Iemand die in het (recente) verleden getuige of slachtoffer is geweest van geweld of zich als kind ernstig bedreigd heeft gevoeld, kan terugkerende angstaanvallen hebben.

  Je spreekt pas van een angststoornis wanneer het slecht met je gaat omdat je zo bang bent, dat daardoor je normale leven thuis, op school en onder vrienden belemmerd wordt.

  Emotieregulatiestoornissen

  Emotieregulatiestoornis is de term die wordt gebruikt als een kind of jongere ernstige problemen heeft bij het omgaan met emoties.

  De verschijnselen bij een emotieregulatiestoornis zijn heel verschillend. Er is een gemeenschappelijk kenmerk dat er langdurig, onaangepaste patronen zijn van voelen, denken en handelen, die zich uiten bij het aangaan van relaties, op het werk en op school.

  Een emotieregulatiestoornis kan zich op heel veel manieren uiten:

  •  snel wisselende stemming met een bozige, ontevreden en verwijtende ondertoon
  • de neiging om de eigen gedachten, overtuigingen en gedragingen af te kraken;
  • zelfbeschadiging, onrealistische hoge eisen aan zichzelf stellen, intense schaamte, zelfhaat en op zichzelf gerichte woede;
  • niet alleen kunnen zijn.

  Er kan ook sprake zijn van hallucinaties en paranoïde ervaringen. Deze zijn van korte duur en komen vooral voor tijdens stressvolle situaties.

  Brainwiki

  Kenniscentrum Kinder- en jeugdpsychiatrie

   

   

  hallucinaties, psychose, psychosegevoeligheid, schizoaffectief, schizofrenie, wanen

  Achter elke boom kan een moordenaar zitten. Dat denk je als je net een heftige thriller hebt gezien, en je loopt door een donker bos. In de wind hoor je iemand gillen. Je hebt milde psychotische ervaringen: een waandenkbeeld van bedreiging, een hallucinatie van stemmen. Maar je hebt geen volle psychose, omdat je afstand kunt nemen. Je bent in staat om te toetsen wat echt is en wat niet.

  We kunnen allemaal bang zijn, en we hebben allemaal het vermogen om ons dingen in te beelden. Dat moet. Om flexibel te kunnen reageren op de wereld om ons heen moeten we er voortdurend betekenis aan geven: waarom doet mijn baas zo vervelend? Hebben die twee iets met elkaar? Lachen de passagiers in de bus me uit? Om goed om te gaan met zulke vragen is het heel gezond om soms een beetje achterdochtig te zijn, of om in je hoofd met jezelf te praten.

  Maar extreme achterdocht (wanen) en het waarnemen van stemmen waar je geen controle meer over hebt (hallucinaties) belemmeren je functioneren. De achterdocht of stemmen zijn dan geen normale ervaringen meer, maar psychotische symptomen waar je hulp voor nodig hebt.

  Wat is een volle psychose?

  Als je een psychose hebt, heb je niet alleen last van wanen of hallucinaties. Een psychose is een mengbeeld (syndroom) van verschillende soorten symptomen. De mix ziet er bij iedereen anders uit. De één heeft bijvoorbeeld vooral gevoelens van wantrouwen, de ander hoort vooral vijandige stemmen. Weer een ander heeft juist last van stemmingswisselingen en is de ene keer diep somber en traag (depressie) en de volgende keer abnormaal uitgelaten en hyperactief (manisch). Nog weer andere patiënten ervaren onvoldoende motivatie om dagelijkse taken uit te voeren (motivatieproblemen), gebrek aan aandacht en concentratie, en kunnen minder goed plannen en leren (cognitieproblemen).

  Psychosegevoeligheid

  Hoewel elke psychose dus anders is, gaan we uit van één enkel begrip: psychose, of, nog correcter: psychotisch syndroom.

  In de psychiatrie zijn traditioneel zo’n 20 verschillende soorten ‘schizo’-diagnosen in gebruik voor mensen met een psychose: van schizofrenie en schizoaffectief tot kortdurende psychotische stoornis en psychotische stoornis NAO. Wij kiezen echter voor het eenvoudige begrip psychose of psychosegevoeligheid, omdat deze term alle 20 diagnostische groepen met elkaar verbindt.

  Met dank aan de PsychoseNet, de website over psychose, stemming en de weg naar herstel.

  PsychoseNet

  angst, depressie, nachtmerries, posttraumatische stress, seksueel misbruik, trauma

  Trauma betekent eigenlijk: wond. Het is een emotionele beschadiging die is ontstaan na het meemaken van een schokkende gebeurtenis. Als het verwerken van een dergelijke gebeurtenis niet goed lukt, blijven er klachten bestaan die het dagelijks leven verstoren.

  Een gebeurtenis die een intens gevoel van machteloosheid oproept bij de persoon in kwestie noemen we traumatisch. Daarbij zorgt de gebeurtenis voor een acute verstoring in het leven. De normale loop van het bestaan wordt doorbroken. Had de persoon tot aan de gebeurtenis het vooruitzicht op een leven dat zich in een bepaalde lijn zou ontwikkelen, daarna ervaart hij of zij het leven als compleet veranderd.

  Er zijn heel veel gebeurtenissen die tot trauma’s kunnen leiden:

  • Acute, onverwachte schokkende gebeurtenissen, zoals een ernstig auto-ongeluk of brand, maar ook een scheiding.Er is sprake van een eenmalige traumatische ervaring die duidelijk is afgebakend.
  • Schokkende gebeurtenissen die veel langer achtereen optreden (bijvoorbeeld ernstige verwaarlozing, seksueel misbruik, huiselijk geweld of, bij vluchtelingen, oorlogsgeweld) en die zich kenmerken door permanente dreiging en zich herhalende schokkende ervaringen. Het gaat dan om herhaalde en vaak ook langdurige traumatisering.

  Voor het verwerken van een schokkende gebeurtenis is tijd nodig. Als die verwerking te lang duurt, of helemaal uitblijft, is er sprake van een trauma. Iemand kan dan niet meer normaal functioneren, bijvoorbeeld omdat hij probeert bepaalde alledaagse situaties te ontwijken.

  De verschijnselen van een trauma zijn divers. Mensen kunnen last hebben van nare gevoelens, nachtmerries en herbeleving van de traumatiserende gebeurtenis. Ook kan men lijden aan angsten, slaapstoornissen, geheugenverlies, gespannen zijn, prikkelbaar en boos zijn en depressieve gevoelens.

   

   

  angst, angststoornis, paniekaanval, paniekstoornis

  Angst is een normale gezonde emotionele reactie op acuut gevaar. Het zorgt ervoor dat lichaam en geest snel en goed reageren op een bedreigende situatie. Ieder mens is in zijn leven wel eens bang of in paniek.

  Maar sommige mensen zijn voortdurend angstig of hebben paniekaanvallen. Iemand die in het (recente) verleden getuige of slachtoffer is geweest van geweld of zich als kind ernstig bedreigd heeft gevoeld, kan terugkerende angstaanvallen hebben.

  We spreken van een angststoornis als irreële angst duidelijk lijden veroorzaakt en iemand beperkt in het sociale leven en werk. Eén op de vijf Nederlanders krijgt in zijn leven te maken met een angststoornis. Een angststoornis kan ook voorkomen in combinatie met andere psychische problemen of lichamelijke klachten.

  Fonds Psychische Gezondheid

  Hersenstichting

Contact

Locaties
 • Aventurijn, Roosenburg

Distelvlinder 5
3734 AA Den Dolder
030-2256290
RoosenburgReceptie@altrecht.nl

Route naar begin terrein en 9292 Reisadvies
Let op: soms verwijst Google u naar de Distelvlinder in Bilthoven. Dit is niet juist! U kunt dan beter Dolderseweg 164 in Den Dolder als adres invoeren.

 • Aventurijn, Wier+

Dagpauwoog 1
3735 AE Den Dolder
030-2256306
wier_frontoffice@altrecht.nl

Route naar het begin terrein en 9292 Reisadvies
Volg vervolgens de borden op het terrein.

Let op: soms verwijst Google u naar de Distelvlinder in Bilthoven. Dit is niet juist! U kunt dan beter Dolderseweg 164 in Den Dolder als adres invoeren.