Verwijsindex en meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Huiselijk geweld en kindermishandeling: een groot maatschappelijk probleem, waarop hulpverleners tijdens hun werk altijd alert moeten zijn. Daarom is er wetgeving, die de signalering en aanpak ervan moet verbeteren.
In de diagnostiek en behandeling van psychiatrische stoornissen wordt de schade van huiselijk geweld betrokken, vandaar dat onze hulpverleners met verwijsindex en meldcode werken.

Verwijsindex

De verwijsindex (VIR) is een digitaal systeem dat signalen van hulpverleners over jongeren waar een hulpverlener zich zorgen over maakt (tot 23 jaar) bij elkaar brengt. Door een registratie in de verwijsindex weten hulpverleners sneller of een kind ook bekend is bij een collega hulpverlener (of instelling), zodat zij kunnen overleggen over de beste aanpak.
De verwijsindex is erop gericht vroegsignalering bij hulpverleners/organisaties te stimuleren en informatie-uitwisseling tussen hulpverleners te bevorderen. Tevens wordt hiermee een signaal afgegeven aan de ouder(s) door met hen te communiceren dat er een registratie plaatsvindt. Voor een registratie in de verwijsindex is geen toestemming nodig. In de verwijsindex staat nooit informatie over de behandeling. Alleen naam, BSN-nummer en de hulpverlener worden geregistreerd.
Een registratie in de verwijsindex is niet hetzelfde als het doen van een melding op basis van de meldcode. De verwijsindex is alleen bedoeld om een eventuele samenwerking tussen hulpverleners op gang te brengen. Nogmaals; uitwisseling over de inhoud vindt alleen plaats met toestemming van de ouders en/of het kind/de jongere.

Meldcode huiselijk geweld

Ggz-instellingen zijn verplicht te werken volgens de wettelijke Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit houdt in dat is vastgelegd hoe hulpverleners moeten handelen in geval van (een vermoeden van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Altrecht maakt gebruik van de KNMG Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, zoals deze door de overheid is vastgesteld. De meldcode bestaat uit een stappenplan waarin ook de verwijsindex wordt meegenomen.

Dit plan bestaat uit de volgende stappen:

  1. Het signaleren van (een vermoeden van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling.
  2. Het bespreken van de signalen met één of meerdere collega hulpverleners binnen Altrecht en/of extern; op dit moment wordt er ook gekeken of de signalen aanleiding geven tot een registratie in de verwijsindex.
  3. Een gesprek met de ouders en/of het kind/de jongere.
  4. Wegen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling met behulp van een gevalideerd instrument.
  5. Beslissen: hulp organiseren of melden.

Belangrijk: voordat er hulp wordt aangeboden of een melding wordt gedaan, wordt dit altijd eerst besproken met de ouders en/of de patiënt.

Meer informatie