Gebiedsteams ggz

Lister en Altrecht werken samen in de wijk

Lister en Altrecht(specialistische ggz)  werken per 1 maart op een nieuwe manier samen in het gebiedsteam ggz (geestelijk gezondheidszorg). Het gebiedsteam biedt inwoners met een ernstige psychische aandoening behandeling en begeleiding dichtbij huis, in de wijk. Daarbij werken we nauw samen met huisartsen, wijk of buurtteams en andere (zorg)partijen in de wijk. Hierdoor sluit de zorg beter aan bij wat mensen nodig hebben. Patiënten worden zo sneller en meer op maat ondersteund.
Het Gebiedsteam ggz is een netwerksamenwerking. Het is geen nieuwe organisatie. Het is een aanbod van geïntegreerde begeleiding en behandeling van nu nog Lister en Altrecht. Binnen ieder gebied wordt de samenwerking met de netwerkpartners gaandeweg verder vorm gegeven.

Zorg in de buurt

Er zijn in totaal elf gebiedsteams in het werkgebied van Lister en Altrecht. In de stad Utrecht zijn acht teams en in de gemeenten Houten, Nieuwegein, Ijsselstein, Lopik en Vianen (regio Lekstroom) zijn drie teams. De proeftuinen GGZ in de wijk in Lunetten, Overvecht en Houten zijn opgenomen in de Gebiedsteams GGZ en werken verder volgens de afspraken die in deze gebieden zijn gemaakt.

Doelgroep

Het Gebiedsteam ggz biedt begeleiding en behandeling aan volwassenen met een ernstige psychiatrische aandoening. Bij deze patiënten is veelal sprake van ernstige beperkingen op sociaal en/of maatschappelijk functioneren die het gevolg zijn van de psychiatrische stoornis en waarbij gecoördineerde zorg vanuit professionele hulpverlening in een zorgnetwerk is geïndiceerd.

Daarnaast richt het Gebiedsteam ggz  zich op cliënten die niet uit eigen beweging in zorg komen maar die zorg wel behoeven. Concreet gaat het om mensen die voorheen in zorg waren bij de ambulante teams van Lister of bij Altrecht-FACT, ACT of het OGGZ-team (bemoeizorg). Patiënten die gespecialiseerde behandeling nodig hebben die niet primair aanwezig is het Gebiedsteam ggz, krijgen die expertise elders binnen de regio aangeboden. De bedoeling is dat er samengewerkt wordt met het Gebiedsteam ggz.

Utrecht gebiedsteam ggz Lister en Altrecht

Procedure aanmelding

Maatwerkvoorziening wmo
In de wijze van aanmelding voor individuele begeleiding in de Wmo verandert niets. Aanmeldingen in Utrecht verlopen via het buurtteam. Zij kunnen rechtstreeks aanmelden bij hun Lister-contactpersoon in het werkgebied van het buurtteam. Aanmeldingen in Houten, Nieuwegein IJsselstein, Lopik en Vianen verlopen via het Sociaal team of Sociaal loket in de desbetreffende gemeente.

Specialistische ggz bij Altrecht
Ook in de verwijzing naar specialistische ggz verandert op dit moment niets. Verwijzingen kunnen, zoals u gewend bent, via Altrecht Entree blijven lopen.

Consultatie en advies

De gebiedsteams zijn beschikbaar voor consultatie, advies en overleg rondom casuïstiek uit de wijk. Binnenkort zijn hiervoor in elk gebiedsteam functionarissen beschikbaar.

Bereikbaarheid

In de lijst contactgegevens  vindt u per gebied de naam van de gebiedscoördinator en informatie over de bereikbaarheid van het team. Voor een deel van de gebiedsteams is al een locatie beschikbaar in het werkgebied, andere teams maken nog gebruik van huisvesting buiten het gebied. Voor de teams van Utrecht Oost Noordoost, Utrecht Zuidwest, Overvecht Zuid en Leidsche Rijn Vleuten de Meern zijn we nog op zoek naar een passend kantoor. Hier vindt u de postcodegebieden. 

Praktijk

Marlies en Matthijs zijn ervaringsdeskundig casemanager bij Altrecht en werken in een gebiedsteam ggz samen met onder andere Lister.

“We kunnen nu snel even met collega’s van andere organisaties overleggen, omdat we elkaar kennen en op dezelfde plek werken”, vertelt Matthijs. “De patiënt is snel op de juiste plek en hoeft niet langs allerlei loketten. Laatst had ik contact met een moeder wiens zoon uit huis moest worden geplaatst. Doordat ik nu letterlijk een collega van Lister op zijn rug kon tikken en hem vroeg mee te gaan om met moeder en zoon te praten, kunnen we nu samen kijken welke woonsituatie voor hem het meest geschikt is .”

Marlies: “Een praktijkondersteuner ggz van de huisarts behandelde een patiënt met een psychotische kwetsbaarheid. De patiënt wilde geen specialistische ggz, maar had wel dringend hulp nodig. Van een eventuele psychose wilde de patiënt niets weten, maar praten over hooggevoeligheidsklachten mocht wel. Ik ben toen een paar keer met de praktijkondersteuner mee gegaan om vanuit mijn ervaring over deze klachten te praten. Zo konden we snel de noodzakelijke ondersteuning bieden en erger voorkomen. Je ziet mensen tijdig. Je lost niet alleen crisissituaties op, maar kunt ook samen de kwaliteit van leven en de kans op herstel vergroten.”

Wijkgericht werken, werken in de wijkWijkgericht werken, werken in de wijkKeyword: wijkgericht werken)