Voor naasten

Wanneer iemand een psychiatrische ziekte heeft, is dat ook voor de familie* een ingrijpende gebeurtenis. Altrecht probeert daarom familieleden zo goed mogelijk te informeren en te betrekken bij de behandeling.

* Op deze pagina’s spreken we steeds over ‘familie’. Met familie bedoelen we in dit geval ouders, partners, kinderen en andere familieleden, maar óók andere direct betrokkenen, zoals vrienden en bekenden. Dus alle naasten van de patiënt.

Informatie

De familie is vaak betrokken bij de behandeling van patiënten. Hierover worden afspraken gemaakt met de patiënt. Meestal is de patiënt het ermee eens dat de familie geïnformeerd wordt over en betrokken wordt bij de behandeling. Maar dat is niet altijd het geval. Soms wil een patiënt tijdelijk niets te maken hebben met de familie. Onze  hulpverleners spannen zich altijd in om het contact tussen familie en patiënt zodanig te herstellen dat familie geïnformeerd en betrokken mag worden bij de behandeling.

Richtlijnen

Om ervoor te zorgen dat de contacten tussen familie en hulpverleners goed verlopen, heeft Altrecht de richtlijnen familiebeleid vastgelegd. In de richtlijnen staan de afspraken over de manier waarop de hulpverleners van Altrecht met familie omgaan en betrekken bij de behandeling.

Meer informatie over het familiebeleid en de richtlijnen zelf vindt u in de brochure Familiebeleid.

Brochure Familiebeleid

 

Heeft u vragen of opmerkingen over het familiebeleid? Mail dan naar: familiebeleid@altrecht.nl.

Familieraad

U als familielid weet als geen ander wat het betekent als iemand in behandeling is bij de geestelijke gezondheidszorg. Uw ervaringsdeskundigheid levert een belangrijke bijdrage aan de verbetering van de zorg voor de patiënt. Vanuit die ervaring is er een familieraad van, door en voor familie van patiënten bij Altrecht.

De familieraad komt op voor de gezamenlijke belangen van familie. Op die manier wil de familieraad bijdragen aan goede zorg voor hen. Zij is ervan overtuigd dat patiënten door Altrecht beter behandeld kunnen worden, als u als familielid nauwer bij de behandeling betrokken wordt.

De familieraad is een onafhankelijk orgaan en heeft bevoegdheden die gebaseerd zijn op een overeenkomst met de raad van bestuur van Altrecht.

Via de familieraad kunt u als familielid gevraagd en ongevraagd uw visie geven op de hulpverlening van Altrecht.
De familieraad:

 • behartigt gezamenlijke belangen van familie;
 • overlegt met bestuur en management;
 • geeft advies aan bestuur en management;
 • overlegt met de patiëntenraad van Altrecht;
 • bemiddelt bij collectieve klachten, vragen en problemen;
 • stimuleert de betrokkenheid van familie bij de behandeling.

Hoe werkt de familieraad?

Als de familieraad regelmatig dezelfde klachten of vragen hoort over een afdeling of een regeling, helpt de familieraad bij het zoeken naar een oplossing. Voor de behandeling van individuele klachten of vragen verwijst de familieraad door naar de familievertrouwenspersoon.

Om het doel van de familieraad te bereiken is intensief contact met u nodig. Wij nodigen u uit ons te laten horen wat u van de zorg en hulpverlening vindt, zodat wij weten hoe wij uw belangen goed kunnen behartigen en u kunnen vertegenwoordigen.

De familieraad kan altijd versterking gebruiken. Familieleden van patiënten die in behandeling zijn bij Altrecht kunnen lid worden. Voor diverse werkzaamheden zijn mensen nodig.
Meld u aan! Als u niet zo van vergaderen houdt, kunt u bijvoorbeeld namens familie meepraten in de redactie van het patiënten- en familieblad, een onderzoekje doen of beleidsstukken van advies voorzien.

Nieuwsbrief Familieraad

De familieraad wil graag in direct contact komen met zoveel mogelijk familie en naastbetrokkenen van patiënten van Altrecht. Al deze mensen worden door de familieraad vertegenwoordigd. Daarom heeft de familieraad het initiatief genomen voor een nieuwsbrief over het ‘familienieuws’ van Altrecht.

De nieuwsbrief verschijnt 3 á 4 keer per jaar. Hij wordt per mail verstuurd aan alle familieleden, waarvan de familieraad een mailadres heeft. Daarnaast kunt u de nieuwsbrief op deze pagina altijd bekijken.

De nieuwsbrief op uw mailadres ontvangen? Geef uw mailadres door via: familieraad@altrecht.nl.

Nieuwsbrief 16 december 2019.
Nieuwsbrief 15 juni 2019
Nieuwsbrief 13 maart 2018.
Nieuwsbrief december 2017.
Nieuwsbrief oktober 2017.
Nieuwsbrief april 2017.
Nieuwsbrief oktober 2016.
Nieuwsbrief mei 2015
.

Contact

Heeft u interesse? Wilt u meer weten of denkt u erover lid te worden van de familieraad? Of wilt u knelpunten waar u tegenaan loopt binnen Altrecht met de familieraad bespreken? U bent van harte welkom!

Neem contact op met mevrouw Judith Keuning, ondersteuner familieraad op maandag (09.00-17.00 uur), dinsdag (09.00-12.00 uur), donderdag (09.00-17.00 uur) en vrijdag (10.00-15.00). Tel. 06 – 2220 1966. E-mail: familieraad@altrecht.nl.
U kunt ook het antwoordformulier invullen waarop u kunt aangeven hoe u betrokken wilt worden bij Altrecht en de Familieraad.

Familie-ambassadeurs

De familie-ambassadeurs zijn ‘de oren en ogen’ van de familieraad en Altrecht om het familiebeleid tot in de ‘haarvaten’ van Altrecht te laten doordringen. Een familieambassadeur is een medewerker die zich inspant om, samen met andere betrokken collega’s, het contact met de familie binnen een afdeling of team op de kaart te krijgen. Hij/zij doet dit onder meer door het ontplooien van initiatieven voor familieactiviteiten.

Familievertrouwenspersoon

U kunt als familie of naaste vragen hebben over de zorg voor uw naaste. Soms kan het moeilijk zijn om contact te leggen met de behandelaar. U krijgt de goede persoon niet te pakken of de instelling beroept zich op de geheimhoudingsplicht. Het kan ook zijn dat u een klacht  heeft over de behandeling of de manier waarop de behandelaar met u omgaat.
De familievertrouwenspersoon steunt u bij het leggen en onderhouden van contacten met behandelaars en managers van de instelling. Zij zet zich in voor een zo goed mogelijke samenwerking tussen u en de instelling en uw naastbetrokkene.

Wat kan de familievertrouwenspersoon voor u doen?

 • Adviseren en ondersteunen in contacten met de hulpverlening en eventueel bij klachtenprocedures.
 • Een luisterend oor bieden bij problemen.
 • De weg wijzen naar informatievoorziening en ondersteuningsmogelijkheden.

Vertrouwelijk
Wat u de familievertrouwenspersoon vertelt, is en blijft vertrouwelijk. De familievertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht. Zij geeft zonder uw toestemming geen informatie door aan anderen, ook niet aan uw naaste of zijn hulpverlener.

Contact
U kunt kosteloos en rechtstreeks een beroep doen op de familievertrouwenspersoon. Ook is er geen toestemming nodig van de patiënt. Contact kan telefonisch plaatsvinden of via de mail. Ook kan er zo nodig een afspraak gemaakt worden.

Jacqueline Rodenburg is te bereiken via 06 – 5334 8555 of j.rodenburg@familievertrouwenspersoon.nl. Haar werkdagen zijn: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Christiaan Verweij is te bereiken via 06 – 1557 2907 of c.verweij@lsfvp.nl. Zijn werkdagen zijn: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.

Meer informatie over de familievertrouwenspersoon vindt u op de website van de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen: www.lsfvp.nl.

Familiecoaching

Wanneer zich bij iemand een ernstige psychiatrische aandoening voordoet, dan roept dat bij zijn/haar familieleden vaak heftige emoties op: verbijstering, angst, zorgen, wanhoop. Voor naastbetrokkenen van patiënten van Altrecht kan de familiecoaching worden ingezet.

Er wordt dan door een familie-ervaringsdeskundige contact opgenomen met de familie.

 • De familie-ervaringsdeskundige heeft zélf een familielid met een vergelijkbare aandoening.
 • De familie-ervaringsdeskundige heeft veel praktische kennis over die aandoening en over behandelmogelijkheden. Maar vooral: de familie-ervaringsdeskundige begrijpt als geen ander de problemen en de zorgen van de familieleden van de patiënt.
 • De familie-ervaringsdeskundige heeft veel praktische tips over de omgang met de patiënt. Wanneer de familieleden goed worden geïnformeerd en ondersteund, dan blijven ze zelf beter op de been en dan kunnen ze ook de patiënt beter helpen om zijn/haar leven weer op de rails te krijgen.
 • De familie-ervaringsdeskundige voert gesprekken met de familie onder leiding van een sociaal psychiatrisch verpleegkundige. Die brengt zijn/haar psychiatrische kennis in.
 • De medewerkers van de familiecoaching hebben géén inzicht in het medisch dossier van de patiënt. Patiënten hoeven in dit opzicht niet te vrezen voor privacy-schending.
 • De patiënt zelf hoeft niet bij de gesprekken aanwezig te zijn.

De gesprekken in het kader van familiecoaching worden direct doorbelast naar de zorgverzekering van de patiënt. Aan de patiënt en de familieleden wordt dan daarvoor niets in rekening gebracht.

U bent naastbetrokkene van een patiënt van Altrecht? Wellicht zal de behandelaar van uw familielid het initiatief nemen om familiecoaching aan u aan te bieden. Maar u kunt uiteraard ook zelf het initiatief nemen: vraag de desbetreffende behandelaar of de familiecoaching met u contact opneemt.

De filmpjes hieronder geven meer informatie over Familiecoaching.

voor-naasten_familiecoaching-1

voor-naasten_familiecoaching-2

Wanneer u meer informatie wilt over familiecoaching of met een familiecoach in contact wilt komen dan kunt u contact opnemen met:

… of download hier de informatieflyers:

Familieorganisaties

Familieorganisaties organiseren vaak bijeenkomsten voor lotgenoten om informatie over de ziekte te geven en uit te wisselen. Daarnaast is er vaak de mogelijkheid voor persoonlijke ondersteuning: telefonische hulp of individuele belangenbehartiging.

 • Familieorganisaties gericht op familieleden van patiënten met allerlei diagnoses:
  – Labyrinth in Perspectief: labyrint-in-perspectief.nl.
 • Familieorganisaties gericht op familieleden van patiënten met een bepaalde psychiatrische ziekte:
  – Balans. Vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag, waaronder ADHD, dyslexie, Asperger en PDD-NOS: www.balansdigitaal.nl.
  – Ypsilon. Vereniging van familieleden en naastbetrokkenen van mensen met een verhoogde kwetsbaarheid voor psychose: www.ypsilon.org.
 • Organisaties die zich richten op de familie én het zieke familielid samen:
  – VMDB. Vereniging voor Manisch depressieven en betrokkenen: www.vmdb.nl.
  – NVA. Nederlandse vereniging voor autisme: www.autisme.nl.
 • Naasten in kracht: een initiatief en website voor naasten van mensen met een psychische kwetsbaarheid (partners, kinderen, ouders, broers, zussen en goede vrienden). Via de website krijg je informatie, tips, inspiratie en steun. Vooral van elkaar: www.naasteninkracht.nl.
 • Overige nuttige websites:
  www.kopopouders.nl, steun bij opvoeding voor ouders met psychische problemen en hun partner.
  www.113.nl, ondersteuning bij vermoeden van zelfmoordgedachten bij iemand in de omgeving.
  www.indigo.nl
  www.mantelzorgpsychiatrie.nl
  www.familievan.nl
  www.mantelzorg.nl
  www.mantelzorgutrecht.nl
  www.ggzutrecht.nl
  www.ggzwegwijzer.nl
  www.koppkvo.nl, hulp voor kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblemen

Klachtenregeling familie

We hopen natuurlijk dat u tevreden bent over de contacten met de hulpverleners en de zorg die uw familielid krijgt. Maar het kan zijn dat uw vragen niet naar tevredenheid beantwoord worden of dat er een verschil van mening is met de hulpverlener over de wijze waarop u als familielid bij de behandeling betrokken wordt. Ook kunt u klachten hebben over de bejegening door hulpverleners van Altrecht jegens uzelf.
We vinden het belangrijk om ongenoegens en klachten van familie zo vroeg mogelijk te horen. Daardoor kunnen klachten en ongenoegens meestal snel worden opgelost. Het is vaak het beste om uw klacht eerst te bespreken met degene tegen wie uw klacht zich richt of met diens leidinggevende. Misschien kunt u tot een oplossing komen. Als dat niet lukt kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris.

Via de klachtenfunctionaris

Hebt u als familie of direct betrokkene van een patiënt van Altrecht een klacht over de wijze waarop u als familielid wordt bejegend of bijvoorbeeld onvoldoende wordt geïnformeerd, dan kunt u hier ook over klagen. Ook in dergelijke situaties kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris met uw vragen en die kan u tevens informeren over de mogelijkheden om tot een oplossing te komen.
Als familielid of vertegenwoordiger kunt u met toestemming van de patiënt ook namens de patiënt klagen over zijn behandeling. Ook kunt u zelfstandig klagen als u ten onrechte niet als vertegenwoordiger wordt beschouwd.En de klachtenfunctionaris geeft u informatie over de manier van werken van de klachtencommissie. Ook kan de klachtenfunctionaris uw vragen beantwoorden over de mogelijkheden van ondersteuning door bijvoorbeeld een familievertrouwenspersoon.

 • U kunt de klachtenfunctionaris bellen van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 tot 12.00 uur via het telefoonnummer: 06 3075 7936.
 • U kunt ook mailen naar  klachtenfunctionaris@altrecht.nl.

Via de familievertrouwenspersoon

De klachtenfunctionaris zal u informeren over de mogelijkheden om ondersteuning te krijgen bij een klacht door de familievertrouwenspersoon (FVP), maar u kunt ook zelf contact opnemen. Samen met de FVP kunt u ook naar de klachtenfunctionaris gaan voor hulp bij het oplossen van uw klacht. U kunt uw verhaal bij hem of haar kwijt als het u even teveel wordt en als u behoefte hebt aan iemand die naar u luistert. De FVP is onafhankelijk, geeft advies en kan bemiddelen tussen u en de hulpverlener.

Via de klachtencommissie

Mocht er in overleg met de klachtenfunctionaris voorgesteld worden dat de klacht het beste via bemiddeling kan worden opgelost  dan kunt u de klacht via de klachtenfunctionaris indienen bij de Klachtencommissie familie/naastbetrokkenen. De klachtenfunctionaris kan u helpen bij het invullen van het klachtmeldingsformulier en kan u ook begeleiden bij het indienen van de klacht.

De klachtencommissie zal u een bemiddelingsgesprek voorstellen, onder leiding van de voorzitter van de commissie. Mocht de klacht niet door bemiddeling opgelost kunnen worden dan kan een klacht ook behandeld worden in een hoorzitting. De klachtencommissie kan uw klacht gegrond of ongegrond verklaren.
Ook bij een klachtbehandeling via de klachtencommissie kunt u zich laten ondersteunen door een familievertrouwenspersoon (FVP).

U kunt het ingevulde klachtmeldingsformulier sturen naar:

Commissie Klachtenbehandeling familie/naastbetrokkenen Altrecht:

Willem Arntsz Huis, gebouw Doelen
Lange Nieuwstraat 119
3512 PG  Utrecht
06 – 3058 4044

De raad van bestuur van Altrecht laat de klacht behandelen door de klachtencommissie. De verdere procedure kunt u lezen in de brochure familiebeleid.

Lees hier hoe u als patiënt een klacht kunt indienen.