Voor naasten

Een psychiatrische ziekte is niet alleen voor de patiënt, maar ook voor zijn of haar naasten* erg ingrijpend. Altrecht informeert en betrekt naasten daarom zo goed mogelijk over en bij de behandeling.

 

 

Verslag familiesymposium 2020

Lees hier het korte verslag van het online familiesymposium van 26 november 2020: ‘Het belang van de naaste in het triadisch werken’.

Of kijk hier het symposium terug:

 

In de brochure ‘De patiënt, zijn naasten en Altrecht hebben elkaar nodig’ vindt u de belangrijkste informatie over de naastenbetrokkenheid bij Altrecht. Heeft u vragen of opmerkingen over het familiebeleid? Mail dan naar: familiebeleid@altrecht.nl.

brochure Familiebeleid

 

* Onder naasten verstaan we: familie (ouders, partners, kinderen, broers, zussen), vrienden, buren en andere belangrijke personen voor de patiënt.

Richtlijnen over het contact tussen naasten en Altrecht

In de door Altrecht en de familieraad opgestelde ‘richtlijnen naastenbetrokkenheid Altrecht’ is bepaald hoe medewerkers van Altrecht en naasten elkaar informeren, met elkaar omgaan en hoe de naasten betrokken worden bij de behandeling. De richtlijnen vindt u op de midden pagina’s van de brochure ‘De patiënt, zijn naasten en Altrecht hebben elkaar nodig.

Deze richtlijnen zijn gebaseerd op de GGZ Standaard: Generieke module ‘Samenwerking en ondersteuning naasten van mensen met psychische problematiek’.

Het komt voor dat een patiënt (tijdelijk) geen contact wil met zijn of haar naasten. Maar ook dan heeft de naaste recht op informatie. Medewerkers doen al het mogelijke om het contact tussen naasten en patiënt te herstellen, zodat zij geïnformeerd en betrokken zijn bij de behandeling.

Het contact tussen naasten en Altrecht

Bij alle behandelteams van Altrecht worden naasten betrokken bij de behandeling, vaak zelfs met ‘maatwerk’ per team. Een aantal medewerkers is familieambassadeur: zij stimuleren de betrokkenheid tussen naasten en behandelteam.

Volgens de richtlijnen is een naaste welkom bij het intake- of opnamegesprek, of de naaste (contactpersoon) wordt binnen twee weken uitgenodigd voor een gesprek.

Hoe ondersteunt Altrecht naasten?

Een psychiatrische ziekte is ingrijpend en er kunnen veel vragen zijn over hoe hiermee om te gaan. Ook de gezondheidsconsequenties voor naasten kunnen groot zijn en vaak krijgen naasten pas in de gaten dat zij hulp nodig hebben als het te laat is. Naast praktische ondersteuning hebben naasten soms ook emotionele steun nodig bij verdriet, rouw en veranderingen in de relatie met de patiënt om de steun aan de patiënt te blijven volhouden. Direct contact met naasten, op een zo kort mogelijke termijn, is van groot belang. De medewerkers van Altrecht kunnen u algemene informatie geven over de ziekte en adviseren hoe u met de patiënt om kunt gaan.

Welke mogelijkheden zijn er binnen en buiten Altrecht?

Psycho-educatiebijeenkomsten
Een aantal afdelingen organiseert bijeenkomsten voor patiënten samen met hun naasten waarin algemene informatie gegeven wordt over de ziekte, hoe je ermee om kunt gaan en waar ook ruimte is voor lotgenotencontact.

Gesprekken volgende de PIMM-methode
Tijdens de PIMM-coachgesprekken komen vaak een of meerdere van de volgende onderwerpen aan bod: (rol)veranderingen, uw veerkracht en uw netwerk. Ook het voorkomen van (extra) spanningen in uw relatie, verlieservaringen en het leren omgaan met grenzen komen aan bod.  Aan de hand van uw persoonlijke situatie bespreekt u welke onderwerpen voor u passend zijn. De gesprekken vinden thuis plaats of op de polikliniek. Er zijn geen kosten verbonden aan deze ondersteuning.

Familie (naasten) bijeenkomsten
Regelmatig organiseren behandelteams familie(naasten)bijeenkomsten met als doel samen met meerdere naasten informatie en ervaringen uit te wisselen. Als u voor dergelijke bijeenkomsten uitgenodigd wilt worden, kunt u dat aangeven bij het betreffende team.

Familiecoaching
Naasten kunnen coaching krijgen over de omgang met de patiënt. De kosten voor de coaching worden vergoed door de zorgverzekering van de patiënt. Meer informatie staat op deze website of www.ggzfamiliecoaching.nl.

Familieorganisaties
Familieorganisaties organiseren bijeenkomsten om informatie over de ziekte te geven en ervaringen uit te wisselen (lotgenotencontact). Ook bieden ze persoonlijke ondersteuning: telefonische hulp of individuele belangenbehartiging.

Familie-ambassadeurs

De familie-ambassadeurs zijn ‘de oren en ogen’ van de familieraad en Altrecht om het familiebeleid tot in de ‘haarvaten’ van Altrecht te laten doordringen. Een familieambassadeur is een medewerker die zich inspant om, samen met andere betrokken collega’s, het contact met de familie binnen een afdeling of team op de kaart te krijgen. Hij/zij doet dit onder meer door het ontplooien van initiatieven voor familieactiviteiten.

Nieuwsbrief voor naasten

Drie tot vier keer per jaar brengt Altrecht een nieuwsbrief speciaal voor naasten uit. De eerste aflevering is verschenen. Hieronder vindt u alle afleveringen.

Nieuwsbrief 2 – mei 2021.

Nieuwsbrief 1 – januari 2021.

Familieorganisaties

Familieorganisaties organiseren vaak bijeenkomsten voor lotgenoten om informatie over de ziekte te geven en uit te wisselen. Daarnaast is er vaak de mogelijkheid voor persoonlijke ondersteuning: telefonische hulp of individuele belangenbehartiging.

 • Familieorganisaties gericht op familieleden van patiënten met allerlei diagnoses:
  Labyrinth in Perspectief
 • Familieorganisaties gericht op familieleden van patiënten met een bepaalde psychiatrische ziekte:
  Balans. Vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag, waaronder ADHD, dyslexie, Asperger en PDD-NOS.
  Ypsilon. Vereniging van familieleden en naastbetrokkenen van mensen met een verhoogde kwetsbaarheid voor psychose.
 • Organisaties die zich richten op de familie én het zieke familielid samen:
  VMDB. Vereniging voor Manisch depressieven en betrokkenen.
  NVA. Nederlandse vereniging voor autisme.
 • Naasten in kracht: een initiatief en website voor naasten van mensen met een psychische kwetsbaarheid (partners, kinderen, ouders, broers, zussen en goede vrienden).
 • Overige nuttige websites en brochures:
  www.kopopouders.nl, steun bij opvoeding voor ouders met psychische problemen en hun partner.
  www.113.nl, ondersteuning bij vermoeden van zelfmoordgedachten bij iemand in de omgeving.
  – digitale brochure ‘Leven met een suïcidale naaste
  www.indigo.nl
  www.mantelzorgpsychiatrie.nl
  www.familievan.nl
  www.mantelzorg.nl
  www.mantelzorgutrecht.nl
  www.ggzutrecht.nl
  www.ggzwegwijzer.nl
  – Jellinek heeft speciaal aanbod voor kinderen en jongeren die opgroeien met een ouder of gezinslid met psychische problematiek: KOPPKOV. Zie de website voor meer info over het preventieve groepsaanbod en individueel aanbod.

Wat kunt u doen als u als naaste een klacht heeft?

We vinden het belangrijk om ongenoegens en klachten van naasten zo vroeg mogelijk te horen. Daardoor kunnen deze meestal snel worden opgelost. Het is vaak het beste om uw klacht eerst te bespreken met degene tegen wie uw klacht zich richt of met diens leidinggevende. Misschien kunt u tot een oplossing komen. Als dat niet lukt kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris.

Via de klachtenfunctionaris

Hebt u als naaste van een patiënt van Altrecht een klacht over de wijze waarop u wordt bejegend of bijvoorbeeld onvoldoende wordt geïnformeerd en/of betrokken bij de behandeling, dan kunt u hier over klagen. In dergelijke situaties kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris. Zij kan u informeren over de mogelijkheden om tot een oplossing te komen.

Meer informatie over klachtenbehandeling bij Altrecht.

Via de klachtencommissie

Mocht er in overleg met de klachtenfunctionaris voorgesteld worden dat de klacht het beste via bemiddeling kan worden opgelost, dan kunt u de klacht via de klachtenfunctionaris indienen bij de Klachtencommissie Patiënten en Naasten.

Meer informatie over klachtenbehandeling bij Altrecht.

Via de familievertrouwenspersoon

Tijdens de behandeling van uw klacht, kunt u zich laten bijstaan door de familievertrouwenspersoon. De familievertrouwenspersoon is onafhankelijk, geeft advies en kan bemiddelen tussen u en de hulpverlener.

Meer informatie over de familievertrouwenspersoon.https://lsfvp.nl/

Commissie Klachtenbehandeling familie/naastbetrokkenen Altrecht:

U kunt het ingevulde klachtmeldingsformulier sturen naar:

Willem Arntsz Huis, gebouw Doelen
Lange Nieuwstraat 119
3512 PG  Utrecht
06 – 3058 4044

De raad van bestuur van Altrecht laat de klacht behandelen door de klachtencommissie. De verdere procedure kunt u lezen in de brochure ‘De patiënt, zijn naasten en Altrecht hebben elkaar nodig.