Visie op toezicht

Visie op toezicht: raad van toezicht van stichting Altrecht

 

Inleiding
De raad van toezicht van Altrecht heeft de taak toezicht te houden op de besturing door de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in Altrecht als maatschappelijke onderneming. De raad van toezicht heeft een eigenstandige positie en voert het toezicht houden uit vanuit een eigen visie op toezicht. Deze visie ondersteunt uiteraard de visie en missie van Altrecht.

Missie (bestaansrecht Altrecht)
Kinderen, jongeren en (jong) volwassenen met psychiatrische problematiek willen een leven zoals de meeste mensen dat willen. Altrecht ondersteunt hen daarom bij hun ontwikkeling van (lichamelijke) gezondheid, functioneren en identiteit, zodat zij al hun rollen in de samenleving weer zo goed mogelijk kunnen innemen. Het is van belang om patiënten weer hoop te geven en uitzicht op een leven dat hij of zij zelf wil leiden. Dit kunnen we niet alleen. We doen het samen met naasten en met (informele) netwerkpartners. Onze inbreng is psychiatrische diagnostiek en behandeling. Wij blijven ons ontwikkelen om de zorg steeds verder te verbeteren door behandelingen samen met patiënten en hun naasten te evalueren, door mensen op te leiden en door praktijkgericht onderzoek te doen.

Visie (welke waarden zijn daarbij van belang)
De patiënt en zijn of haar naasten staan bij Altrecht voorop. Daarbij wordt uitgegaan van het individuele proces van herstel en wordt de autonomie van de patiënt bevorderd. Om dit te bereiken zetten onze medewerkers hun expertise ten volle in en stellen zij zich professioneel bescheiden, gelijkwaardig en hoffelijk op. Dit zowel in de relatie met de patiënt als in de relatie met (in)formele netwerkpartners. De medewerkers zijn bevlogen en voelen zich gewaardeerd, betrokken en ondersteund, waardoor zij met toewijding naast de patiënt staan in zijn of haar herstelproces. Mede door onze opleidings- en onderzoeksfunctie dragen de medewerkers actief bij aan het evalueren, uitdragen en verder ontwikkelen van (Top)GGZ- expertise zowel intern als aan netwerkpartners. Dat doen zij door middel van consultatie en deskundigheidsbevordering.

De zorg die geboden wordt is gepast, waarbij de keuze van de interventie bepaald wordt door criteria als doelbewust, doelgericht en doelmatig.

Doel van toezicht
De raad van toezicht beoogt met zijn functioneren bij te dragen aan de besturing van de stichting Altrecht, het functioneren van de organisatie als geheel, de verwezenlijking van haar maatschappelijke doelstellingen, alsmede aan het voldoen aan de reële maatschappelijke verwachtingen die aan Altrecht worden gesteld. Dit betekent dat het toezicht zich richt op de algemene gang van zaken, het beleid, de kwaliteit van zorg en de daarmee samenhangende processen.

Namens wie wordt het toezicht uitgeoefend?
De raad van toezicht houdt toezicht vanuit de maatschappelijke doelstelling van stichting Altrecht. De raad van toezicht onderscheidt daarbij interne belanghebbenden, zoals de patiënten, hun naasten, de medewerkers, externe belanghebbenden zoals de zorgaanbieders, gemeenten, verzekeraars en andere regionale en landelijke stakeholders.

De raad van toezicht onderhoudt primair contact met de intern belanghebbenden en volgt op constructief-kritische wijze of Altrecht haar maatschappelijke opdrachten waarmaakt. In het proces van besluitvorming ziet de raad van toezicht erop toe dat de belangen van alle belanghebbenden zorgvuldig worden afgewogen.

De visie van de raad van toezicht
De raad van toezicht ziet integraal toe op het besturingsproces van Altrecht, met aandacht voor resultaten en kernwaarden zoals in de missie en visie zijn verwoord. De raad van toezicht heeft aandacht voor de risico’s en is verantwoordelijk voor een goed toezicht dat past bij Altrecht.

Daarbij hanteert de raad van toezicht de volgende uitgangspunten:

 • de raad van toezicht maakt deel uit van Altrecht, maar voert het intern toezicht onafhankelijk uit.
 • de raad van toezicht past de Governancecode Zorg 2017 toe.
 • de raad van toezicht is beschikbaar wanneer nodig voor Altrecht.
 • de raad van toezicht weet wat er in de organisatie speelt, zowel onder patiënten, naasten en medewerkers, als leidinggevenden en bestuurders.
 • de raad van toezicht handelt transparant en streeft naar zichtbaarheid voor intern en externe stakeholders.
 • de raad van toezicht zoekt afhankelijk van tijd en situatie/onderwerp naar een evenwicht tussen betrokkenheid en distantie.
 • de raad van toezicht heeft de thema’s financiële stabiliteit, kwaliteit  en veiligheid van zorg en HRM binnen de raad van toezicht belegd binnen verschillende commissies. Zo is er een financiële commissie, commissie kwaliteit en veiligheid en een personele commissie. Alle raad van toezichtleden zijn verantwoordelijk voor het geheel.

Taken en rollen van de raad van toezicht
De raad van toezicht vindt het zijn taak om een constructief-kritische dialoog aan te gaan met de raad van bestuur over doelen, besturing, risico’s en resultaten van Altrecht. Binnen deze taak zijn verschillende rollen te onderscheiden:

 • toezichthoudende rol: informatie verzamelen, oordeelsvorming en zo nodig interveniëren.
 • adviserende rol: adviseren van en meedenken met de raad van bestuur op basis van de aanwezige kennis en expertise in de raad van toezicht.
 • maatschappelijke rol: verbindingen leggen met de samenleving door de ontwikkelingen in de omgeving en samenleving te verbinden met de organisatie.
 • werkgeversrol: benoemen, ontslaan en beoordelen van de leden van de raad van bestuur, alsmede het bepalen van de arbeidsvoorwaarden van de leden van de raad van bestuur.

De raad van toezicht hecht waarde aan deskundigheidsbevordering om zijn rol als toezichthouder op hoog niveau te kunnen blijven uitvoeren. Er wordt om die reden aandacht besteed aan een professionaliseringsprogramma voor raad van toezichtleden. In 2018 wordt hier nadere invulling aan gegeven. Naast het professionaliseringsprogramma worden er jaarlijks evaluatiebijeenkomsten gehouden, waar het functioneren van de raad van toezicht als toezichthouder centraal staat en waar verschillende rollen, zoals de rol van voorzitter en de leden van de specifieke commissies, geëvalueerd worden. Zoals in de Governancecode Zorg gesteld wordt tenminste eenmaal per drie jaar de evaluatiebijeenkomst door een onafhankelijk externe begeleider begeleid.

De raad van toezicht voert jaarlijks met elk van de leden van de raad van bestuur een gesprek over het individuele functioneren en tevens over het functioneren als raad van bestuur als geheel. Dit wordt gedaan op basis van de 360 graden-beoordelingsmethodiek. Tijdens de gesprekken met de betreffende leden van de raad van bestuur wordt ook de persoonlijke ontwikkeling besproken en de vraag of de bestuurder en de organisatie nog bij elkaar passen. Naast de individuele gesprekken voert de raad van toezicht ook gesprekken met de raad van bestuur over de samenwerking en ontwikkeling in het team en de samenwerking met de leidinggevenden en de medezeggenschapsorganen.

Om aan te tonen dat de leden van de raad van bestuur actief werken aan hun professionele ontwikkeling en beschikken over zelfreflectief vermogen, maakt het doorlopen van het NVZD-accreditatietraject onderdeel uit van de functie.

Goed Toezicht door transparantie en informatie-uitwisseling
Op basis van T-rapportages, A3 en nieuwsbulletins van (zorg)eenheden wordt de raad van toezicht geïnformeerd over Altrecht. Tevens  worden  de bespreekpunten en uitkomsten van de financiële commissie, commissie kwaliteit en veiligheid en de personele commissie gedeeld met de voltallige raad van toezicht. Door strategiesessies, inspiratiebijeenkomsten en door iedere raad van toezichtvergadering het eerste half uur te besteden aan een inhoudelijk thema, heeft de raad van toezicht zicht op ontwikkelingen en innovatie van de organisatie. De raad van toezicht heeft structurele jaarlijkse contacten met de ondernemingsraad, patiëntenraad en familieraad. Tevens vindt er jaarlijks een bijeenkomst met de raad van toezicht, raad van bestuur en leidinggevenden plaats. Daarnaast brengt de raad van toezicht locatiebezoeken. Op deze manier houdt de raad van toezicht ‘feeling’ met wat er leeft in de organisatie.

Leden van de raad van toezicht

 • de heer G.J. van der Vossen (Gert-Jan) – (voorzitter)
 • mevrouw S.D.T. Zandstra (Ditri)
 • de heer H. Abeln (Hein)
 • de heer B.S. Berkvens (Bram)
 • de heer M.J.M. van den Berg (Marc)
 • de heer T. Goudswaard (Tabo)