Privacystatement als u in behandeling bent (geweest)

Inleiding

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze nieuwe wet vervangt de oude Wet Bescherming Persoonsgegevens. De AVG zorgt ervoor dat er binnen de gehele Europese Unie dezelfde privacy wetgeving geldt. Hiernaast is er in de zorg nog andere zorgspecifieke wet- en regelgeving waarin nadere regels over de privacy van de patiënt zijn opgenomen, bijvoorbeeld in de Wet Op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Als patiënt heeft u recht op bescherming van uw persoonlijke gegevens. Dit betekent onder andere dat alleen degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij uw behandeling inzage krijgen in uw dossier en zij moeten daar vertrouwelijk mee omgaan. De informatie mag alleen met uw toestemming aan anderen (zoals uw partner) worden doorgegeven. Altrecht hecht veel waarde aan de privacy van haar patiënten en medewerkers en vertelt u daarom graag meer over hoe Altrecht omgaat met uw privacy.

Welke gegevens verwerkt Altrecht over u?

Altrecht is wettelijk verplicht een medisch dossier te voeren. Dit houdt in dat alle (persoons)gegevens die voor uw behandeling noodzakelijk zijn, verzameld worden in uw persoonlijke dossier met als doel het verlenen van goede en passende zorg.

Uw herleidbare persoonsgegevens worden alleen gedeeld met derden wanneer Altrecht hiertoe een wettelijke plicht of meldrechten heeft, er sprake is van een conflict van plichten of wanneer u hiervoor toestemming verleend heeft. Bij een wettelijke verplichting tot delen kunt u denken aan de gegevens die wij aan de zorgverzekeraar, gemeente of het Centrum Indicatiestelling Zorg sturen, zodat uw zorg wordt betaald of het delen van noodzakelijke gegevens met de toezichthouders binnen de zorg.

Voor een aantal verwerkingen van tot u herleidbare gegevens is uw toestemming nodig. Wanneer er geen wettelijke grondslag is voor het verwerken van gegevens vragen we toestemming aan u om gegevens bij een ander op te vragen of om gegevens aan een ander te verstrekken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het informeren van uw familie.

Wanneer de AVG geen grondslag biedt voor een specifieke verwerking, zal u om toestemming worden gevraagd, bijvoorbeeld voor wetenschappelijk onderzoek of het opvragen van uw gegevens bij een andere zorgverlener. Uw keuze om wel of geen toestemming te verlenen voor een specifieke verwerking van gegevens kunt u te allen tijde heroverwegen.

Beveiliging persoonsgegevens

Altrecht draagt er zorg voor om uw gegevens passend te beveiligen en heeft hiervoor maatregelen genomen. Wij gebruiken hiervoor het specifieke beveiligingskader voor de zorg: de NEN 7510.

Bewaartermijn van uw gegevens

De wettelijke bewaartermijn van uw gegevens is 15 jaar of langer als dat nodig is voor een goede hulpverlening. Dit is vastgelegd in de WGBO. De bewaartermijn start op het moment dat uw behandeling of begeleiding bij ons is afgerond. De bewaartermijn voor dossiers van minderjarigen begint als de patiënt de meerderjarigheidsgrens (18 jaar) bereikt. De bewaartermijn voor gegevens gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek is in beginsel 15 jaar.

De Wet BOPZ (Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen) bepaalt verder dat het dossier na het einde van de BOPZ-maatregel 5 jaar moet worden bewaard. Deze gegevens mogen niet eerder vernietigd worden, zelfs niet op uw verzoek. Deze termijn kan worden verlengd als dat voor een goed hulpverlenerschap nodig is.

Rechten met betrekking tot uw medisch dossier

U heeft op grond van de AVG de volgende rechten met betrekking tot uw gegevens/medisch dossier:

  1. Inzage in uw dossier
  2. Het verkrijgen van een kopie
  3. Correctie en toevoeging
  4. Vernietiging
  5. Gegevensoverdraagbaarheid
  6. Beperken van de verwerking

Op de Altrecht website vindt u onder het tabblad veel gestelde vragen – dossier, meer informatie met betrekking tot deze rechten en hoe u deze kunt uitoefenen.

Wanneer reageert Altrecht op een verzoek tot het uitoefenen van uw rechten?

Aan een verzoek wordt zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand, gehoor gegeven. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek kan die termijn nog eens met twee maanden worden verlengd. Voordat aan het verzoek wordt voldaan, kan naar een geldig legitimatiebewijs worden gevraagd.

Bij een verzoek tot vernietiging van een dossier kan deze termijn worden overschreden indien de facturatiecyclus van uw behandeling bij ons en met uw zorgverzekeraar nog niet is afgerond. Direct na afronding zal Altrecht overgaan tot vernietiging.

Bezwaar tegen het delen van diagnose-informatie op factuur

U heeft het recht ervoor te kiezen dat gegevens die herleidbaar zijn tot uw diagnose niet op de factuur voor de zorgverzekeraar komen te staan. Wenst u gebruik te maken van dit recht, bespreek dit dan met uw behandelaar. Gezamenlijk kunt u een formulier invullen en ondertekenen. Wij sturen deze verklaring daarna op aan de zorgverzekeraar en nemen een kopie van het formulier op in uw medisch dossier.

Wetenschappelijk onderzoek

Binnen Altrecht vindt regelmatig wetenschappelijk onderzoek plaats. Het doel hiervan is om behandelingen te verbeteren en daarvoor aanwezige kennis uit te breiden. Mogelijk benadert Altrecht u om te vragen of u wilt deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek. Als u hiervoor open staat, krijgt u eerst mondelinge en schriftelijke informatie over het onderzoek. Daarna beslist u zelf of u meedoet aan het onderzoek. Als u meedoet, ondertekent u een verklaring waarin u toestemt met deelname aan het onderzoek en het gebruik van de verzamelde gegevens voor het onderzoeksdoel.

Altrecht kan voor wetenschappelijk onderzoek gebruik maken van gegevens uit uw dossier. Deze gegevens worden anoniem gemaakt en zijn daardoor niet tot u te herleiden. In dat geval is toestemming van de patiënt niet vereist. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dit aangeven bij uw behandelaar.

Privacyreglement

Privacyreglement 2021

Functionaris gegevensbescherming

Ashley Middag is functionaris gegevensbescherming voor Altrecht. Als functionaris gegevensbescherming houdt zij toezicht op het borgen van uw privacy. Indien u een klacht heeft over zaken die verband houden met de verwerking van uw persoonsgegevens of met het uitoefenen van uw rechten, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

U kunt contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming via a.middag@altrecht.nl.

Contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens kan via de website van de autoriteit: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

Zie ook - Privacy: algemene informatie