Altrecht Actueel

Patiënten ggz positief over digitale zorg in coronatijd

Een groot deel van de behandelde patiënten in de ggz in de regio Utrecht blijkt positieve ervaringen te hebben met digitale zorg, zoals met beeldbellen. Van deze mensen wil ruim de helft (ook) digitaal zorg blijven ontvangen na de coronapandemie. Dat blijkt uit onderzoek onder ruim 4200 patiënten van Altrecht, GGz Centraal en het UMC Utrecht. De onderzoekers pleiten ervoor dat zorgprofessionals de optie van digitale zorg blijven bespreken met de patiënt, ook als de situatie na corona weer terug naar normaal gaat.

Driekwart van de patiënten gaf aan dat hun behandeling was omgezet naar een vorm op afstand, zoals via telefoon of beeldbellen. Van hen wil meer dan de helft de behandeling (deels) op afstand voortzetten, ook als een fysieke afspraak in de instelling weer mogelijk is na de coronapandemie. Floortje Scheepers, psychiater in het UMC Utrecht: ‘Het beeld is positiever dan we hadden verwacht. Een ouder vertelde bijvoorbeeld dat hun kind veel minder stress ervoer voor het digitale consult dan voor een fysiek bezoek aan de psycholoog met de bijbehorende reis. Ook de contacten op afstand zelf werden gewaardeerd door patiënten; twee van de drie patiënten vonden deze prettig en meer dan helft van de patiënten vond het contact even goed als bij een fysiek contact. Tussen groepen patiënten waren de verschillen gering. 

 ‘We zagen eigenlijk in elke doelgroep van patiënten een aandeel enthousiastelingen van digitale zorg, een aandeel gematigd positieven en een aandeel patiënten met vooral kritiek’, aldus Barbara Montagne, klinisch psycholoog GGZ Centraal. Deze resultaten tonen aan dat de positieve en minder positieve ervaringen niet toe te schrijven zijn aan een specifieke groep binnen de ggz. Dit pleit voor nuance  maar bovenal voor het leveren van maatwerk door het bespreken van de opties voor digitale behandeling met de patiënt. Montagne: ‘We zien echter om ons heen dat we nu al weer grotendeels terugveren naar onze oude gebruiken van fysieke consulten. Dat mag, maar liever niet uit gewoonte, maar pas nadat je met de patiënt de opties besproken hebt en hierin samen een keuze hebt gemaakt.’

 

Versnelde omslag naar digitale zorg

De coronapandemie heeft de hele wereld op zijn kop gezet, ook de ggz. De zorg moest doorgaan, maar kon, zeker in het begin, in de meeste gevallen alleen op afstand worden georganiseerd. Dat betekende voor veel ggz-organisaties een hele omslag. Dit leidde tot veel stress en een hoge werkdruk onder het zorgpersoneel, maar ook tot resultaat: drie kwart van de lopende behandelingen is op afstand gecontinueerd. Zorg op afstand kon altijd al, maar de toepassing is tot nu toe altijd beperkt gebleven. Suzy Matthijssen, klinisch psycholoog Altrecht: “Het was ondenkbaar dat we een intensieve traumabehandeling voor complexe PTSS goed zouden kunnen vormgeven online. Door de crisis móesten we echter wel, en hebben we alles zo goed mogelijk voorbereid met filmpjes, specifieke beeldbeeldprogramma’s en linkjes naar modules en vragenlijsten. De eerste patiënte knapte fantastisch op. Nu, inmiddels zoveel groepen verder, kunnen we ook zeggen dat de eerste patiënte geen toevalstreffer was. Voor ons blijft er nu een vast deel van de patiënten online de intensieve behandeling doen.” Niet alleen voor professionals maar zeker ook voor patiënten was het een omschakeling. Ongeveer 9 op de 10 patiënten beschikten over de benodigde faciliteiten om te kunnen bellen of beeldbellen. De resultaten uit dit onderzoek zijn voor de instellingen een stimulans om samen met cliëntenraden de digitale zorg een plek te geven binnen de algehele zorgverlening.

 

Regionale samenwerking digitale transformatie in de zorg

Het gezamenlijke onderzoek van Altrecht, GGz Centraal en het UMC Utrecht is onderdeel van een breder samenwerkingsverband: ADACT (applied data science and computer technology). Samen stimuleren we de toepassing van digitale zorg, en proberen we te leren en verbeteren door middel van gezamenlijke data analyses. Het vergroten van de digitale vaardigheden en kennis over de digitale mogelijkheden is een belangrijk doel en ons inziens noodzakelijk om betere en meer gepersonaliseerde, zorg aan onze patiënten te kunnen bieden, nu en in de toekomst.

 

 

Tamara Berends promoveert op Terugvalpreventie bij Anorexia Nervosa met online symposium

Anorexia Nervosa (AN) is een ernstige psychiatrische ziekte waarbij het patiënten niet meer lukt door hun problemen met eten hun lichaamsgewicht te handhaven op een voor de leeftijd en lengte minimaal normaal gewicht. Zij raken vaak extreem vermagerd. Ook is sprake van een gestoorde lichaamsbeleving en een hevige angst om aan te komen of dik te worden. Terugval is veelvoorkomend, een op de drie patiënten ervaart een terugval na een succesvolle behandeling. Daarom is de Richtlijn Terugvalpreventie Anorexia Nervosa ontwikkeld (www.relapse-an.com): een gestructureerde methode voor terugvalpreventie in de klinische praktijk.

Verpleegkundig specialist bij Altrecht eetstoornissen Rintveld, Tamara Berends, schreef haar proefschrift ‘Relapse Prevention Anorexia Nervosa’ met als doel bewijsmateriaal op te bouwen voor het gebruik en de effectiviteit van de bestaande richtlijn en om meer inzicht te krijgen in de verschillende aspecten van het proces van terugval, om zo de richtlijn verder te verbeteren en te onderbouwen.

De studies die Tamara in haar proefschrift beschrijft, geven inzicht in het proces van terugval vanuit het perspectief van de patiënt, de professional en de wetenschap. De Richtlijn blijkt een nuttig instrument bij terugvalpreventie. Het advies is dan ook dat alle patiënten met AN aan het einde van hun behandeling een persoonlijk terugvalpreventieplan opstellen en dat zij na het afronden van hun behandeling laagfrequent gemonitord worden gedurende een periode van tenminste 18 maanden, waarin is gebleken dat het risico op terugval het hoogst is.

Uitnodiging online symposium Terugvalpreventie
Ter ere van de promotie van Tamara Berends wordt een online symposium gehouden op 8 december 2020 van 15.30 tot 18.00 uur, met sprekers over het thema Terugvalpreventie, zowel in de algemene psychiatrie, als in de behandeling van eetstoornissen. Aanmelding is noodzakelijk en kan via: r.van.der.zeijst@altrecht.nl.

Programma

15:30 uur: Welkom door Prof. dr. Annemarie van Elburg (voorzitter)

– Terugvalpreventie Psychiatrie: Prof. dr. Berno van Meijel
– Terugvalpreventie ARFID: Renate Neimeijer
– Terugvalpreventie BED: Dr. Alexandra Dingemans
– Terugvalpreventie vanuit Leefstijl: Sonja van Hamersveld
– Terugvalpreventie AN: Tamara Berends

18:00 uur: Afsluiting

Uitnodiging promotie Tamara Berends
Op 11 december 2020 om 12.45 uur promoveert Tamara Berends op haar proefschrift ‘Relapse Prevention Anorexia Nervosa’ De promotie is online bij te wonen. De link is te vinden op www.uu.nl/organisatie/actueel/agenda een week voor de datum van de verdediging.

 

Nieuwe leden en voorzitter Raad van Toezicht Altrecht

Altrecht is blij met de komst van Gert-Jan van der Vossen als nieuwe voorzitter van de raad van toezicht en Tabo Goudswaard en Marc van den Berg als nieuwe leden. Altrecht zocht de nieuwe leden vanwege vertrek van twee leden in verband met het bereiken van de statutaire termijn, één lid vanwege conflicterende compliance met een nevenactiviteit en de voorzitter vanwege vertrek om drukke werkzaamheden. De raad van toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken bij Altrecht.

Lees meer

 

Active Recovery Triad biedt perspectief aan patiënten in langdurende ggz-zorg

Active Recovery Triad (afgekort ART) voorziet in kaders voor optimale herstelondersteunende behandeling voor een groep patiënten die langer durend afhankelijk is van ggz zorg.

Lees meer

 

Resultaten eerste patiënte ‘online intensieve traumabehandeling’

22 mei 2020. Het Intensieve ambulante traumabehandelingsprogramma van het Altrecht Academisch Angstcentrum is kort na de uitbraak van COVID-19 in Nederland gestart met het geheel omvormen van het programma naar een variant die geheel online is. Hoofd van het intensieve behandelprogramma Suzy Matthijssen: “Hoewel er geen evidentie is dat online behandelen het veel slechter zou doen dan face to face waren we heel benieuwd naar de resultaten.” De eerste patiënte reeds op 31 maart gestart en is recentelijk gezien voor de laatste nameting. Het is voor het eerst in de wereld dat een dergelijk intensief traumabehandelingsprogramma geheel online is uitgevoerd.

Lees meer

 

Psychosociale hulp voor zorgmedewerkers regio Utrecht

14 mei 2020. GGZ instellingen Altrecht en Indigo ondersteunen (zorg)professionals in regio Utrecht die door Corona in de problemen komen. Iedereen die beroepsmatig voor of met coronapatiënten werkt, kan terecht bij Altrecht en Indigo Midden Nederland voor ondersteuning, psychologische hulp en/of nazorg. Contact kan worden opgenomen via het mailadres: covidhulp@altrecht.nl.

Lees meer