Klachtenregeling patiënten Altrecht

Bent u niet tevreden over de zorg van medewerkers van Altrecht of hebt u een klacht? Dan zijn er bij Altrecht verschillende mogelijkheden om gehoord én geholpen te worden.

Eerst rechtstreeks proberen

Het is vaak het beste om uw ongenoegen of klacht eerst te bespreken met degene tegen wie uw ongenoegen zich richt. Bent u het bijvoorbeeld niet eens met de medicijnen die u krijgt, of hebt u ongenoegen over de behandeling, praat dan eerst met uw behandelaar. Misschien kunt u in een gesprek tot een oplossing komen. In plaats van bij de medewerker zelf, kunt u ook bij de afdelingsleiding terecht.

Via de klachtenfunctionaris

Mariëlla Swart is de klachtenfunctionaris van Altrecht. De klachtenfunctionaris probeert samen met u de klacht zo laagdrempelig mogelijk op te lossen. Zij luistert naar u als u uw ongenoegen of klacht niet zelf kunt oplossen met uw behandelaar. Bij de klachtenfunctionaris kunt u uw verhaal kwijt en zij kan u vervolgens bijstaan. De klachtenfunctionaris kent Altrecht goed en is in dienst van Altrecht. De klachtenfunctionaris zal proberen met  ondersteuning en advies een oplossing te vinden, bijvoorbeeld door samen met u contact te leggen met de medewerker van Altrecht waarover u ontevreden bent. De klachtenfunctionaris kan u dus goed op weg helpen bij een klacht en u ook van veel informatie voorzien.

Mocht u toch kiezen voor bemiddeling dan zal de klachtenfunctionaris u verwijzen naar de klachtencommissie die de bemiddeling uitvoert. De klachtenfunctionaris kan u wel vooraf behulpzaam zijn met het opschrijven van de klacht. Klik hier voor het klachtmeldingsformulier. En de klachtenfunctionaris geeft u informatie over de manier van werken van de klachtencommissie. Ook kan de klachtenfunctionaris uw vragen beantwoorden over de mogelijkheden van ondersteuning door bijvoorbeeld een patiëntvertrouwenspersoon.

Contact

 • U kunt de klachtenfunctionaris bellen op werkdagen via 06 3075 7936. Spreekt u eventueel de voicemail in, dan wordt u zo snel mogelijk terug gebeld.
 • U kunt ook mailen naar  klachtenfunctionaris@altrecht.nl.

Hieronder kunt u de klachtenregeling in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de zorg (Wkkgz) downloaden.

Klachtenregeling Wkkgz Altrecht

 

Via een patiëntenvertrouwenspersoon

De PVP (patiëntenvertrouwenspersoon) is een onafhankelijke stichting en de vertrouwenspersonen zijn niet in dienst bij een ggz-instelling. U kunt bij een  (PVP) terecht als u:

 • te maken krijgt (of heeft gehad) met verplichte zorg. Dat kan verplichte zorg in een ggz organisatie, maar ook verplichte zorg die u thuis of ergens anders (ambulant) krijgt.
 • vrijwillig bent opgenomen in een ggz organisatie.
 • thuis vrijwillige zorg krijgt, maar te maken krijgt met drang of mogelijke dwang.

Bij drang of mogelijke dwang kunt u denken aan bijvoorbeeld de volgende situaties: wanneer er geen verplichte zorg wordt verleend, maar de behandelaar zegt dat hij daar wel over nadenkt. Of wanneer u onder druk gezet wordt om bepaalde zaken te doen of te laten, omdat er anders verplichte zorg voor u wordt aangevraagd.

De PVP biedt geen advies en bijstand wanneer u op een andere plek, bijvoorbeeld thuis (of een beschermende woonvorm) vrijwillige zorg ontvangt en er géén sprake is van drang of mogelijke dwang.

 • Meer informatie vindt u op de website van de PVP: https://www.pvp.nl.
 • Patiënten kunnen de Helpdesk PVP bellen: telefoon 0900 4448888.

Klachtbehandeling door de Klachtencommissie patiënten en naasten

Wanneer u samen met de klachtenfunctionaris tot de conclusie komt dat uw klacht niet tot een oplossing komt, dan kunt u de klacht via de klachtenfunctionaris indienen bij de Klachtencommissie patiënten en naasten. De klachtenfunctionaris kan u helpen bij het invullen van het klachtmeldingsformulier (Wkkgz) en bij het indienen van de klacht bij de Klachtencommissie. Behandeling van uw klacht door de Klachtencommissie kent een aantal mogelijkheden:

 • de hulpverlener of instelling geeft een schriftelijke reactie naar aanleiding van uw klacht, u bent tevreden en trekt de klacht in.
 • u kiest voor een bemiddelingsgesprek.
 • u kiest voor een hoorzitting.
  De commissie bestaat uit twee leden en een onafhankelijke voorzitter (jurist).
  Ook bij een klachtbehandeling via de Klachtencommissie kunt u zich laten ondersteunen door een patiëntenvertrouwenspersoon (pvp).

BOPZ-klachten en Wvggz-klachten via Klachtencommissie patiënten en naasten
Patiënten van Altrecht, het UMCU en het Sint Antoniusziekenhuis die gedwongen (onvrijwillig) zijn opgenomen in het kader van de Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) of patiënten die verplichte zorg ontvangen in het kader van de Wet verplichte ggz (Wvggz), kunnen een BOPZ- of Wvggz-klacht rechtstreeks bij de Klachtencommissie indienen, dus zonder tussenkomst van de klachtenfunctionaris. Ondersteuning door een patiëntenvertrouwenspersoon (pvp) is niet noodzakelijk, maar wel aan te bevelen.

BOPZ-klachten zijn klachten tegen een aangezegde dwangbehandeling, toepassing middelen en maatregelen, beperking van fundamentele rechten (beperking bewegingsvrijheid, beperking internet, etc.) wilsonbekwaamheidsverklaring en/of gedwongen toediening van voedsel en vocht.

Wvggz-klachten zijn klachten met betrekking tot beslissingen over de wilsbekwaamheid, de inhoud van de zelfbindingsverklaring, de toegepaste tijdelijk verplichte zorg in het kader van de te nemen crisismaatregel (met uitzondering van optreden van politie), de inhoud van het dossier, het uitvoeren van de verplichtingen door de zorgaanbieder, de uitvoering van de crisismaatregel, de voortzetting van de crisismaatregel of de zorgmachtiging door de zorgverantwoordelijke, de geneesheer-directeur en de zorgaanbieder, over beslissingen inzake de tijdelijk verplichte zorg in noodsituaties, over het veiligheidsonderzoek en de huisregels, over een beslissing inzake overplaatsing, tijdelijke onderbreking en beëindiging van de opgelegde maatregel, over aan de beëindiging van de zorgmachtiging verbonden voorwaarden en over de intrekking van de voorwaardelijke beëindiging, over de inhoud van die voorwaarden, over de evaluatie van de maatregel wanneer wordt beoogd die te beëindigen en over de geheimhoudingsplicht van de zorgaanbieder, de geneesheer-directeur, de zorgverantwoordelijke en hun medewerkers. De commissie kan ook schadevergoedingen toekennen.

Bij een BOPZ- of Wvggz-klachtbehandeling kunt u een patiëntenvertrouwenspersoon (pvp) inschakelen die goed op de hoogte is van uw rechten.
BOPZ- en Wvggz-klachten worden meestal in een hoorzitting behandeld.

Voor indiening van BOPZ-klachten kunt u het BOPZ-klachtmeldingsformulier invullen en toesturen aan de Klachtencommissie (alleen te gebruiken bij gedwongen opname bij Altrecht).
Voor indiening van Wvggz-klachten kunt u het Wvggz-klachtmeldingsformulier invullen en toesturen aan de Klachtencommissie.

Contact
• klachtencommissiepatienten@utrechtggz.nl
• telefoon 06 3058 4044 (alle werkdagen: 9.00 – 12.00 uur)

Voor Wkkgz-klachten zie:

Reglement Klachtencommissie patiënten en naasten

 

Voor BOPZ- en Wvggz-klachten zie:

Reglement Klachtencommissie Bopz en Wvggz

 

Het BOPZ- en Wvggz-klachtenformulier en de hierboven genoemde klachtreglementen zijn van toepassing voor patiënten van Altrecht, het UMCU en het Sint Antoniusziekenhuis die gedwongen (onvrijwillig) zijn opgenomen in het kader van de Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) of patiënten die verplichte zorg ontvangen in het kader van de Wet verplichte ggz (Wvggz).

Geanonimiseerde uitspraken klachtencommissie Altrecht

Een website van de in 2020 ingestelde GGZ Klachtencommissie Patiënten en Naasten Utrecht (GKPNU) is momenteel onder constructie. Op deze website vindt u de geanonimiseerde uitspraken van de klachtencommissie patiënten en naasten van Altrecht. Dit in het kader van de nieuwe Wet verplichte ggz (Wvggz).

Familie

Hebt u als familie of direct betrokkene van een patiënt van Altrecht een klacht over de wijze waarop u als familielid wordt bejegend of bijvoorbeeld onvoldoende wordt geïnformeerd, dan kunt u hier ook over klagen. Ook in dergelijke situaties kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris met uw vragen en zij kan u tevens informeren over de mogelijkheden om tot een oplossing te komen. Op de website van Altrecht op de familiepagina’s vindt u meer informatie over de klachtenbehandeling voor familie.
Als familielid of vertegenwoordiger kunt u met toestemming van de patiënt ook namens de patiënt klagen over zijn behandeling. Ook kunt u zelfstandig klagen als u ten onrechte niet als vertegenwoordiger wordt beschouwd.

Klacht over medepatiënt

Hebt u last van ongewenst gedrag van uw medepatiënten, zoals verbale of fysieke agressie, intimidatie, diefstal, pesten of treiteren? Lukt het u niet om die persoon aan te spreken op dit ongewenste gedrag en duidelijk te maken dat u hier niet van gediend bent? Heeft u al geprobeerd om de kwestie bij uw behandelaar of andere medewerkers van de afdeling aan te kaarten? Dan kunt u voor ondersteuning en advies aankloppen bij het Meldpunt Ongewenste Omgangsvormen.
De vertrouwenspersoon biedt op de eerste plaats een luisterend oor en de gelegenheid tot het voeren van een persoonlijk gesprek. Wanneer u dat wenst kan hij of zij u adviseren of bemiddelen in een gesprek met de betreffende medepatiënt. Ook is het mogelijk om praktische hulp te vragen, bijvoorbeeld bij het doen van aangifte.

 • Het Meldpunt Ongewenste Omgangsvormen is te bereiken via: 06 1585 2574. Buiten kantooruren kunt u een bericht inspreken; u wordt dan de volgende werkdag teruggebeld.
 • U kunt ook mailen: ongewensteomgangsvormen@altrecht.nl.