Klachtenregeling patiënten Altrecht

Bent u niet tevreden over de zorg van medewerkers van Altrecht of hebt u een klacht? Dan zijn er bij Altrecht verschillende mogelijkheden om gehoord én geholpen te worden.

Eerst rechtstreeks proberen

Het is vaak het beste om uw ongenoegen of klacht eerst te bespreken met degene tegen wie uw ongenoegen zich richt. Bent u het bijvoorbeeld niet eens met de medicijnen die u krijgt, of hebt u ongenoegen over de behandeling, praat dan eerst met uw behandelaar. Misschien kunt u in een gesprek tot een oplossing komen. In plaats van bij de medewerker zelf, kunt u ook bij de afdelingsleiding terecht.

Via de klachtenfunctionaris

Mariella Swart is de klachtenfunctionaris van Altrecht. De klachtenfunctionaris probeert samen met u de klacht zo laagdrempelig mogelijk op te lossen. Zij luistert naar u als u uw ongenoegen of klacht niet zelf kunt oplossen met uw behandelaar. Bij de klachtenfunctionaris kunt u uw verhaal kwijt en zij kan u vervolgens bijstaan. De klachtenfunctionaris kent Altrecht goed en is in dienst van Altrecht. De klachtenfunctionaris zal proberen met  ondersteuning en advies een oplossing te vinden, bijvoorbeeld door samen met u contact te leggen met de medewerker van Altrecht waarover u ontevreden bent. De klachtenfunctionaris kan u dus goed op weg helpen bij een klacht en u ook van veel informatie voorzien.

Mocht u toch kiezen voor bemiddeling dan zal de klachtenfunctionaris u verwijzen naar de klachtencommissie die de bemiddeling uitvoert. De klachtenfunctionaris kan u wel vooraf behulpzaam zijn met het opschrijven van de klacht. Klik hier voor het klachtmeldingsformulier. En de klachtenfunctionaris geeft u informatie over de manier van werken van de klachtencommissie. Ook kan de klachtenfunctionaris uw vragen beantwoorden over de mogelijkheden van ondersteuning door bijvoorbeeld een patiëntvertrouwenspersoon.

Contact

 • U kunt de klachtenfunctionaris bellen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op het telefoonnummer: 06 3075 7936. Spreekt u eventueel de voicemail in, dan wordt u zo snel mogelijk terug gebeld.
 • U kunt ook mailen naar  klachtenfunctionaris@altrecht.nl.

Hieronder kunt u de klachtenregeling in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de zorg (Wkkgz) downloaden.

Klachtenregeling Wkkgz Altrecht

 

Via een vertrouwenspersoon

De klachtenfunctionaris zal u informeren over de mogelijkheden om ondersteuning te krijgen bij een klacht door de patiëntenvertrouwenspersoon (PVP), maar u kunt ook zelf vragen naar een PVP binnen de afdeling. Samen met de PVP kunt u ook naar de klachtenfunctionaris gaan voor hulp bij het oplossen van uw klacht. De PVP stelt zich op aan de kant van de patiënt en is dus partijdig. De PVP is niet in dienst van Altrecht. De PVP geeft patiënten van Altrecht die zijn opgenomen of op wie de wet BOPZ van toepassing is advies en bijstand bij de handhaving van hun rechten en kan u ook hulp bieden als u een klacht wilt indienen.

 • Meer informatie vindt u op de website van de PVP: https://www.pvp.nl.
 • Patiënten die in ambulante of deeltijd behandeling zijn kunnen de Helpdesk PVP bellen: telefoon 0900 4448888.
 • Klinische en ambulante patiënten van de ggz kunnen via een chat anoniem ondersteuning krijgen van een patiëntenvertrouwenspersoon (pvp). Indien mogelijk wordt de vraag of klacht direct via de chat afgehandeld. Mocht er persoonlijke of telefonische ondersteuning nodig zijn en de cliënt gaat daarmee akkoord, dan kan dat alsnog worden geregeld.  De chat is open van maandag t/m donderdag van 19.00 tot 21.00 uur en is bereikbaar via www.pvp.nl.

 

Klachtbehandeling door de Klachtencommissie patiënten en naasten (KCPN)

Wanneer u samen met de klachtenfunctionaris tot de conclusie komt dat uw klacht niet tot een oplossing komt, dan kunt u de klacht via de klachtenfunctionaris indienen bij de Klachtencommissie patiënten en naasten (KCPN). De klachtenfunctionaris kan u helpen bij het invullen van het klachtmeldingsformulier en bij het indienen van de klacht bij de Klachtencommissie. Behandeling van uw klacht door de Klachtencommissie kent een aantal mogelijkheden:

 • de hulpverlener of instelling geeft een schriftelijke reactie naar aanleiding van uw klacht, u bent tevreden en trekt de klacht in;
 • u kiest voor een bemiddelingsgesprek;
 • u kiest voor een hoorzitting.

De commissie bestaat uit twee leden en een onafhankelijke voorzitter (jurist).
Ook bij een klachtbehandeling via de Klachtencommissie kunt u zich laten ondersteunen door een patiëntenvertrouwenspersoon (PVP).

BOPZ-klachten via Klachtencommissie patiënten en naasten
Patiënten die gedwongen (onvrijwillig) zijn opgenomen, in het kader van de Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ), kunnen een BOPZ-klacht rechtstreeks bij de Klachtencommissie indienen, dus zonder tussenkomst van de klachtenfunctionaris. Ondersteuning van een patiëntenvertrouwenspersoon (PVP) is niet noodzakelijk, maar wel aan te bevelen.

BOPZ-klachten zijn klachten tegen een aangezegde dwangbehandeling, toepassing middelen en maatregelen, beperking van fundamentele rechten (beperking bewegingsvrijheid, beperking internet, etc.) wilsonbekwaamheidsverklaring en/of gedwongen toediening van voedsel en vocht.

Bij een dergelijke BOPZ-klachtbehandeling kunt u een patiëntenvertrouwenspersoon (PVP) inschakelen die goed op de hoogte is van uw rechten als gedwongen opgenomen patiënt.
BOPZ-klachten worden meestal in een hoorzitting behandeld.
Voor indiening van BOPZ-klachten kunt u het BOPZ klachtmeldingsformulier invullen en toesturen aan de Klachtencommissie (alleen te gebruiken bij gedwongen opname bij Altrecht).

Contact

 • klachtencommissiepatienten@altrecht.nl
 • telefoon 06 3058 4044 (ma, di, do, vrij: 9.00–12.00 uur)

Reglement Klachtencommissie patiënten en naasten

 

Familie

Hebt u als familie of direct betrokkene van een patiënt van Altrecht een klacht over de wijze waarop u als familielid wordt bejegend of bijvoorbeeld onvoldoende wordt geïnformeerd, dan kunt u hier ook over klagen. Ook in dergelijke situaties kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris met uw vragen en zij kan u tevens informeren over de mogelijkheden om tot een oplossing te komen. Op de website van Altrecht op de familiepagina’s vindt u meer informatie over de klachtenbehandeling voor familie.
Als familielid of vertegenwoordiger kunt u met toestemming van de patiënt ook namens de patiënt klagen over zijn behandeling. Ook kunt u zelfstandig klagen als u ten onrechte niet als vertegenwoordiger wordt beschouwd.

Klacht over medepatiënt

Hebt u last van ongewenst gedrag van uw medepatiënten, zoals verbale of fysieke agressie, intimidatie, diefstal, pesten of treiteren? Lukt het u niet om die persoon aan te spreken op dit ongewenste gedrag en duidelijk te maken dat u hier niet van gediend bent? Heeft u al geprobeerd om de kwestie bij uw behandelaar of andere medewerkers van de afdeling aan te kaarten? Dan kunt u voor ondersteuning en advies aankloppen bij het Meldpunt Ongewenste Omgangsvormen.
De vertrouwenspersoon biedt op de eerste plaats een luisterend oor en de gelegenheid tot het voeren van een persoonlijk gesprek. Wanneer u dat wenst kan hij of zij u adviseren of bemiddelen in een gesprek met de betreffende medepatiënt. Ook is het mogelijk om praktische hulp te vragen, bijvoorbeeld bij het doen van aangifte.

 • Het Meldpunt Ongewenste Omgangsvormen is te bereiken via: 06 3012 3066. Buiten kantooruren kunt u een bericht inspreken; u wordt dan de volgende werkdag teruggebeld.
 • U kunt ook mailen: ongewensteomgangsvormen@altrecht.nl.