F-ACT, ACT Utrecht, Bemoeizorg en F-ACT centrum

Wat is het en hoe werkt het?

Wat is F-ACT?

F-ACT staat voor Flexible Assertive Community Treatment. Het is een bewezen effectieve werkwijze, waarbij in multidisciplinair teamverband geestelijke gezondheidszorg wordt geboden. Het gaat hierbij om ambulante, wijkgerichte zorg: rehabilitatie, crisiszorg, behandeling en hulp bij herstel door verschillende mensen die in één team samenwerken. De teams bieden, afhankelijk van de situatie van de patiënt, meer of minder intensieve zorg. Hulpverleners sluiten zoveel mogelijk aan bij de vraag en mogelijkheden van patiënt, familie of belangrijke anderen. De contacten vinden plaats op één van onze locaties, bij de patiënt thuis of elders. Voor mensen die zorg mijden die zij wel hard nodig hebben, is er bemoeizorg.

Hoe werkt F-ACT?

Elke patiënt heeft een eerst aanspreekbare behandelaar en een vaste psychiater of psychiater in opleiding als hoofdbehandelaar. De hoofdbehandelaar is verantwoordelijk voor de uitvoering van het behandelplan en de eerst aanspreekbare behandelaar zorgt voor de coördinatie van de zorg. Als een patiënt in crisis is of dreigt te komen, wordt het hele team op de hoogte gebracht. Het hele team biedt dan samen de noodzakelijke zorg. Als de crisis voorbij is, kan de intensiteit van de zorg weer omlaag.

Bemoeizorg

Bemoeizorg (OGGZ  = Openbare Geestelijke Gezondheidszorg) heeft de functie van een zogenaamde ‘voordeur’ voor mensen met ernstige problemen op het gebied van psychiatrie en/of verslaving, die zelf geen hulp willen of kunnen zoeken. Hierbij gaat het om patiënten die overlast veroorzaken, maar ook om mensen met ‘stille’ problematiek. Onder stille problematiek verstaan we: het vaak grote psychische en/of sociale leed achter gesloten deuren, waarbij geen sprake is van overlast.
Het team zoekt, legt en onderhoudt actief contact met de patiënt en probeert de hulpvraag en problematiek in kaart te brengen (bemoeizorg). De doelstelling is de patiënt naar passende zorg toe te leiden. Deze zorg kan binnen de zorgeenheid worden geboden, door andere zorgeenheden binnen Altrecht of door andere organisaties. De toeleiding duurt gemiddeld zo’n 9 maanden, maar is zo kort mogelijk.

ACT Utrecht

ACT staat voor Assertive Community Treatment. ACT is een model dat intensieve, ambulante hulpverlening biedt aan mensen die ernstige problemen ervaren als gevolg van een psychiatrische ziekte en/of verslaving. Vaak is er langdurige, intensieve zorg nodig op verschillende terreinen zoals financiën, wonen (o.a. dak- en thuisloosheid), werken, contacten met anderen en gedrag. Het herstelproces kan meerdere jaren in beslag nemen.

De hulpverlening heeft een outreachend karakter: de dienstverlening vindt bij voorkeur plaats in de onmiddellijke nabijheid van de woon- of verblijfplaats van de patiënt.

Het doel van de ACT zorg is het sociale functioneren en de kwaliteit van leven van patiënten te verbeteren. Aan de hand van een behandelplan, een crisispreventie-actieplan en een rehabilitatieplan bieden de teams ondersteuning waar nodig, waar mogelijk samen met de familie en in samenwerking met andere organisaties en instanties.

Het ACT Utrecht is er voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen en (veel) sociaal-maatschappelijke problemen. Het team biedt intensieve hulp, behandeling en ondersteuning.

F-ACT centrum

Als patiënten gebaat zijn bij dagopvang, dagbehandeling of een kort verblijf, kunnen zij terecht in het F-ACT centrum. Ook hier wordt door medewerkers nauw samengewerkt met organisaties voor beschermd en begeleid wonen en met een organisatie als WIJ 3.0.

 

Terug naar Gebiedsteams ggz