Toekomstige gebiedsvisie voor de Willem Arntsz Hoeve klaar

10 november 2016

De gebiedsvisie voor de Willem Arntsz Hoeve (WA Hoeve) is goedgekeurd door het college en wordt voorgelegd aan de gemeenteraad Zeist. Een werkgroep van ruim dertig leden heeft gekeken wat de toekomstige mogelijkheden zijn en wat past bij het dorp Den Dolder. De werkgroep heeft als gezamenlijke visie dat de WA Hoeve een unieke historische plek in de natuur wordt met een ruimtelijke mix van wonen, werken, zorg, cultuur en recreatie in een dorpse setting.

 

Een werkgroep, bestaande uit mensen en organisaties die een belang hebben of voelen bij het gebied, hebben het afgelopen jaar samen nagedacht over de kwaliteiten en toekomst van de WA Hoeve. Ook Altrecht nam als eigenaar van de WA Hoeve deel aan deze werkgroep. De gemeente zat niet in de werkgroep maar heeft het proces begeleid.

 

Altrecht verlaat WA Hoeve gefaseerd

Door ontwikkelingen in de zorg, waarbij de ambulante zorg steeds verder wordt geprofessionaliseerd, zijn er minder klinische behandelplekken nodig. Hierdoor is er sprake van leegstand op de WA Hoeve. Verwacht wordt dat de leegstand de aankomende tijd zal toenemen. Omdat dit financieel voor Altrecht erg nadelig is zullen de panden de aankomende tien jaar gefaseerd worden afgestoten. Uiteindelijk zal Altrecht de gehele locatie verlaten. Naar verwachting blijven de forensische klinieken Roosenburg en Wier+ het langst hun zorg op de WA Hoeve uitvoeren. Dit heeft te maken met de specifieke eisen die voor deze vorm van zorg aan de huisvesting worden gesteld, waardoor deze zorg niet snel realiseerbaar is op een andere locatie. Daarnaast zijn er vrij recent forse investeringen gedaan waardoor deze panden vroegtijdig verlaten, financieel niet haalbaar is voor Altrecht.

 

Uitkomst visie

Door de visie krijgen monumentale panden die nu leeg staan of leeg komen te staan weer een toekomst en worden nieuwe ontwikkelingen mogelijk die passen bij het dorp. Zo is er vastgelegd waar gebouwd mag worden en waar de natuur ruimte krijgt. Maar ook hoe de verkeerstromen binnen het gebied lopen en dat het een levendig gebied moet worden met een mix van soorten huizen en bewoners.

 

Roxanne Vernimmen, psychiater en bestuursvoorzitter van Altrecht, is verheugd over de uitkomst van de gebiedsvisie: “De WA Hoeve is een uniek gebied met een rijke geschiedenis van zorg. Door de historische verbondenheid tussen Altrecht en het dorp Den Dolder, zijn we er trots op dat we samen met omwonenden en belanghebbenden zijn gekomen tot een gezamenlijke toekomstvisie voor de WA Hoeve. Door uiteenlopende belangen was dit geen gemakkelijk traject. Maar door de enorme betrokkenheid en inzet van alle partijen is dit gelukt. Voor Altrecht is het van belang dat de continuïteit van zorg gewaarborgd blijft en dat er samen met omwonenden en betrokken kan worden gewerkt aan een nieuwe toekomst voor dit prachtige gebied. De gebiedsvisie is hiervoor de eerste belangrijke stap.”

 

Woningaantal

In de totstandkoming van de visie bleek het woningaantal een belangrijk discussiepunt. Dit in relatie tot de opbrengsten die Altrecht uit de verkopen nodig heeft voor de continuïteit van zorg. In de visie is uiteindelijk opgenomen dat er gestuurd wordt op een zo beperkt mogelijk woningaantal waarbij tenminste de benodigde opbrengst voor Altrecht wordt gerealiseerd.

 

Planning

De gebiedsvisie is openbaar en dus voor iedereen die geïnteresseerd is in te zien. Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de inhoud. De gemeenteraad neemt in januari 2017 een besluit over de visie. Daarna kan Altrecht een nieuw bestemmingsplan indienen. De eerste ontwikkelingen op het terrein worden vanaf 2018 verwacht. Dat betekent uiteraard niet dat er tot die tijd niets gebeurt. Altrecht is al geruime tijd bezig om leegstaande panden zoveel mogelijk een tijdelijke bestemming te geven, Ook de komende jaren zal zij dat doen richting definitieve herontwikkeling van het gebied.