Interesse voor het gebiedsgericht werken binnen de ggz

9 oktober 2019

Op maandag 7 oktober bezochten verschillende partijen uit de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en het sociaal domein de gebiedsteams ggz van Altrecht. Centraal stond de intensieve samenwerking tussen netwerkpartners in de gebiedsteams.

De bezoekers gingen met verschillende gebiedsteammedewerkers van Altrecht met de fiets op pad. Ze bezochten een aantal kenmerkende locaties. Herstart van het Leger des heils – de voordeur voor daklozen, een 24-uurs opvang voor daklozen met een harddrugs- of alcoholverslaving van de Tussenvoorziening en De Boerderij van Lister, waar mensen wonen met een psychiatrische- en/of verslavingsachtergrond. De bezoekers waren duidelijk onder de indruk van de complexe problematiek, de bevlogenheid van de medewerkers en de intensieve samenwerking aan herstel.

Korte lijnen
De bezoeken gaven een goed beeld van de samenwerking in de gebiedsteams ggz. Door de korte lijnen kunnen we sneller zorg op maat bieden en kan beter gebruik worden gemaakt van elkaars kennis, ervaring en vaardigheden. Dit is ook precies het doel van het gebiedsgerichte werken binnen de ggz. Bij Altrecht helpen wij mensen met een complexe psychiatrische problematiek. Onze doelgroep kampt vaak met een combinatie van problemen. Veel mensen die bij Altrecht in behandeling zijn, hebben naast psychiatrische hulpvragen ook problemen op andere, vaak meerdere levensterreinen. Dit noodzaakt tot intensieve samenwerking met netwerkpartners.

Toekomst van de ggz
Op deze dag is met elkaar naar de toekomst van de ggz gekeken. In het hoofdlijnenakkoord zijn afspraken gemaakt om de kwaliteit en de toegankelijkheid van de ggz verder te verbeteren. Het ideaalbeeld voor de toekomst is dat er goed naar mensen wordt geluisterd, dat ze de hulp krijgen die nodig is, afgestemd op hun behoefte en dat deze hulp snel wordt geleverd. De gebiedsteams ggz zijn een goed voorbeeld van hoe dit er in de praktijk uit kan zien. Tegelijkertijd vraagt Altrecht wel aandacht voor de schotten in de zorg. In de gebiedsteams worden goede stappen gezet, maar vaak moet wel om schotten heen worden gewerkt, denk bijvoorbeeld aan de vele financieringsstromen binnen de ggz.