Hier vindt u een overzicht van een aantal vaak gestelde vragen. De vragen zijn gerangschikt naar de volgende onderwerpen:

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Aanmelding

Hoe meld ik me aan bij Altrecht?

Altrecht is een tweedelijns ggz-instelling. Voor tweedelijns zorg is altijd een verwijzing nodig. U kunt alleen aangemeld worden bij Altrecht door officiële verwijzers, zoals huisarts, medisch specialist, bedrijfsarts, jeugdarts en buurtteamVoor Jeugd en de Wet Langdurige Zorg is zowel een verwijzing van de huisarts als een beschikking van de gemeente nodig. Met de verwijsbrief kunt u zich bij ons melden, wij vragen vervolgens de beschikking op bij de gemeente.

Zodra de aanmelding binnen is bij Altrecht wordt deze verwerkt. U krijgt vervolgens van de afdeling van Altrecht waar u wordt aangemeld een bericht over een eerste afspraak.

naar boven

Wat is het verschil tussen eerste- en tweedelijns zorg?

Bij eerstelijns hulpverleners kunt u terecht zonder verwijzing van de huisarts. Het maatschappelijk werk, en Bureau Jeugdzorg bieden bijvoorbeeld eerstelijns zorg. Voor eerstelijns psychologen is een verwijsbrief vaak wel nodig om de kosten vergoed te krijgen van de zorgverzekeraar.
Voor tweedelijns hulpverlening heeft u altijd een verwijzing van de huisarts of andere verwijzer nodig. Over het algemeen gaat het in de tweede lijn om behandeling van complexere problematiek.

naar boven

Hoe lang is de wachttijd bij Altrecht?

Wachttijden voor behandeling verschillen per afdeling en per vorm van behandeling. Voor een indicatie van de wachttijd vanaf het moment van aanmelding tot aan het eerste gesprek: klik hier. Voor overige wachttijdinformatie kunt u het beste rechtstreeks contact opnemen met betreffende afdeling.

naar boven

Ik ben bij Altrecht in behandeling geweest en wil me opnieuw aanmelden. Kan dat zonder verwijzing?

Een verwijzing is een jaar geldig voor dezelfde zorgvraag. Bij een heraanmelding binnen dit jaar, en wanneer het om hetzelfde probleem gaat, hoeft u dus niet terug naar uw huisarts/verwijzer. U kunt dan rechtstreeks contact opnemen met de afdeling waar u in behandeling was. In alle andere gevallen heeft u wel een nieuwe verwijzing nodig.

Voor Jeugd en de Wet Langdurige Zorg moet je zowel een verwijzing van de huisarts als een beschikking van de gemeente hebben. Met de verwijsbrief kunt u zich bij ons melden, wij vragen vervolgens de beschikking op bij de gemeente.

naar boven

Bij welke afdeling kan ik het beste terecht?

Bij welke afdeling u behandeld wordt, hangt af van de problematiek waarvoor u wordt aangemeld. Uw huisarts/verwijzer kan dit met u bespreken. Daarnaast worden de aanmeldingen die binnenkomen bij Altrecht beoordeeld door de Centrale Entree die, indien nodig in overleg met de verwijzer, de aanmelding doorverwijst naar een van de Altrecht-afdelingen.

naar boven 

Kan ik met spoed aangemeld worden?

Wanneer uw situatie zo ernstig is dat de reguliere wachttijd niet overbrugd kan worden, kan er  een zogenaamde subacute aanmelding gedaan worden. De huisarts beoordeelt of dit nodig is en geeft dit bij de aanmelding aan, met vermelding van de reden. In geval van acute crisis kan de huisarts de crisisdienst inschakelen.

naar boven

Ik woon niet in de regio, kan ik toch behandeling krijgen bij Altrecht?

In principe bent u vrij in de keuze van ggz-instelling waar u behandeld wilt worden, ook als dat een instelling buiten de regio is. Dit geldt zeker voor behandelingen bij gespecialiseerde afdelingen zoals de TOPGGz-afdelingen. Er kunnen echter situaties zijn  waarin het niet wenselijk of zelfs niet mogelijk is buiten uw eigen regio behandeling te krijgen. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een crisisachtige situatie. Ook komt het voor dat instellingen/afdelingen een aannamestop voor cliënten buiten de regio hanteren, bijvoorbeeld wanneer de wachttijd te ver oploopt.

Het werkgebied van Altrecht omvat de volgende gemeenten:

Abcoude
Breukelen
Bunnik
De Bilt
De Ronde Venen
Doorn
Driebergen
Harmelen
Houten
Lexmond
Loenen
Lopik
Maarssen
Maartensdijk
Montfoort
Nieuwegein
Oudewater
Utrecht
Vianen
Vleuten
Wijk bij Duurstede
Woerden
IJsselstein
Zeist

Altrecht heeft voor 2015 contracten afgesloten met gemeenten in de regio’s Utrecht Stad, Utrecht Zuidoost, Utrecht West. Eemland, Lekstroom, Gooi en Vechtstreek en Food Valley. Dat betekent dat verwijzers uit deze gemeenten kinderen (onder de 18 jaar) naar ons kunnen verwijzen.
Kijk hier voor het volledige overzicht.

naar boven

Ik twijfel aan mijn diagnose, elders gesteld. Kan ik bij Altrecht een second opinion aanvragen?

U kunt bij Altrecht een second opinion laten doen. Het is nodig dat u hiervoor aangemeld wordt, bij voorkeur door uw huidige behandelaar. Een andere officiële verwijzer kan ook aanmelden. Klik hier voor informatie over de aanmeldprocedure. Uw verwijzer dient bij de aanmelding aan te geven dat het om een second opinion gaat.

naar boven

Een naaste van mij verkeert in psychische nood, kan Altrecht helpen?

Als u in aanraking komt met iemand die psychische, psychiatrische, verslavings- en/of sociale problemen heeft, kunt u hem/haar adviseren zijn/haar problemen te bespreken met de huisarts. Deze kan vervolgens besluiten om hem of haar aan te melden bij Altrecht.

Wanneer iemand in acuut gevaar is of gevaar oplevert voor anderen, neemt u dan contact op met de politie. Deze kan zo nodig de crisisdienst van Altrecht inschakelen.

Wanneer iemand hulp nodig heeft, maar hij/zij kan of wil er zelf niet om vragen, bestaat de mogelijkheid om zogenaamde “bemoeizorg” in te schakelen. Dat gaat als volgt:

Voor mensen in de stad Utrecht kunt u zich wenden tot Meld- en Actiepunt OGGZ.

Voor mensen in de regio Midden Westelijk Utrecht kunt u contact opnemen met het Meldpunt Zorg en Overlast.

naar boven

Wat te doen in geval van een crisissituatie?

Bent u patiënt van Altrecht? Dan kunt u tijdens kantoortijden contact opnemen met uw behandelafdeling. Buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met uw huisarts. De huisarts schakelt  indien nodig de crisisdienst  van Altrecht in.

Bent u geen patiënt van Altrecht? Neemt u in geval van crisis dan altijd eerst contact op met uw huisarts. Deze kan indien nodig de crisisdienst inschakelen.

naar boven

----------------------------------------------------------------------------------------------

Behandeling

Kan ik mijn eigen hulpverlener kiezen?

In principe krijgt u de behandelaar toegewezen die over de meeste deskundigheid beschikt op het gebied van uw klachten. Maar als u een specifieke voorkeur hebt (bijvoorbeeld voor een mannelijke of een vrouwelijke hulpverlener), dan proberen wij daar zoveel mogelijk rekening mee te houden.

naar boven 

Ik spreek geen Nederlands, kan ik behandeling krijgen bij Altrecht?

Ja. Wanneer u geen Nederlands spreekt, kunt u zich laten vergezellen door iemand die uw taal en de Nederlandse taal beheerst (en die 18 jaar of ouder is), of u kunt zelf een tolk inschakelen. De kosten hiervan komen voor eigen rekening. Wanneer Altrecht inschat, op grond van eigen indruk of aan de hand van informatie van de verwijzer, dat zonder interventie sprake is van gevaar, huurt Altrecht een tolkendienst op haar kosten in (in het kader van de wet WGBO). 

naar boven

Kan ik een second opinion krijgen?

Als u twijfelt aan de gestelde diagnose of een beslissing van uw hulpverlener, kunt u advies vragen aan een andere hulpverlener. Dat kan iemand van Altrecht zijn,  of een hulpverlener van een andere instelling. Dit wordt  een zogenaamde ‘second opinion’ genoemd. Op de afdeling, bij uw behandelaar, of bij de ggz-instelling naar keuze, kunt u informeren hoe u een second opinion aanvraagt.

naar boven 

Wanneer wordt de hulpverlening beëindigd?

Als uw probleem is opgelost of andere hulpverlening is geregeld, kunt u in overleg met uw hulpverlener de behandeling beëindigen. Mocht u het niet eens zijn met de beslissing van uw hulpverlener de behandeling te beëindigen of krijgt u niet de gewenste hulpverlening, bespreek dat dan eerst met de hulpverlener of zijn/haar leidinggevende. Als u er samen niet uitkomt, kunt u om een ‘second opinion’ vragen. Als u de hulpverlening wilt stoppen en uw hulpverlener is het daar niet mee eens, dan kan hij u verzoeken een verklaring te ondertekenen waarin u te kennen geeft zelf te willen stoppen met de behandeling.

naar boven

Wanneer word ik gedwongen opgenomen?

U kunt gedwongen worden opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis om twee redenen:

De eerste reden is wanneer u thuis woont en er sprake is van gevaar voor uzelf of voor anderen. In  zo’n geval bestaat de angst dat u zichzelf of anderen iets aandoet of dat u zichzelf verwaarloost vanwege uw psychiatrische problemen.

Daarnaast kunt u te maken krijgen met een gedwongen opname wanneer u al vrijwillig bent opgenomen. Bijvoorbeeld als u tegen het advies van de behandelaar de instelling wilt verlaten en er sprake is van een dreigend gevaar. Of als u zelf van mening bent dat u geen behandeling nodig heeft en de arts van mening is dat er gevaar dreigt als u geen behandeling krijgt.

Wilt u meer informatie over uw rechten en plichten bij een gedwongen opname, dan heeft de afdeling een aantal brochures voor u beschikbaar.

naar boven 

Het klikt niet tussen mijn behandelaar en mij. Kan ik een andere behandelaar krijgen?

Het is belangrijk dat u een hulpverlener heeft waarin u vertrouwen heeft. U kunt van hulpverlener veranderen wanneer dit vertrouwen er niet is. U kunt dit met uw behandelaar zelf bespreken, of met de afdelingsleiding.

naar boven 

Kan ik tijdens mijn opname bezoek ontvangen?

Ja, dat kan. De afspraken over het ontvangen van bezoek, bezoektijden e.d. verschillen per afdeling. Informeert u hiernaar bij uw behandelafdeling.

naar boven

Kan ik betrokken worden bij de behandeling van mijn partner/familielid/vriend of vriendin?

De familie (ouders, partners, kinderen en andere directbetrokkenen) is vaak betrokken bij de zorg en de begeleiding van patiënten. Hierover worden afspraken gemaakt met de patiënt. Meestal is de patiënt het er mee eens dat de familie geïnformeerd wordt over en betrokken wordt bij de behandeling. Maar dat is niet altijd het geval. Soms wil een patiënt tijdelijk niets te maken hebben met de familie. Maar ook dan heeft de familie recht op informatie. Bovendien hebben de hulpverleners ook een inspanningsplicht om het contact tussen familie en patiënt zodanig te herstellen dat familie geïnformeerd en betrokken mag worden bij de behandeling. De familievertrouwenspersoon kan ook een rol spelen in het ondersteunen bij contacten met de hulpverlening. Lees ook de informatie over het familiebeleid van Altrecht.

naar boven

Mijn partner, familielid heeft een psychiatrisch probleem. Kan ik ook ondersteuning krijgen?

Naast betrokkenheid bij de behandeling van de partner/het familielid (zie vorige vraag) zijn er voor directbetrokkenen van iemand met een psychiatrische ziekte diverse mogelijkheden voor ondersteuning.

Ondersteuning vanuit de behandelafdeling van de partner/het familielid: informeert u bij de behandelafdeling naar de mogelijkheden.
Voor informatiebijeenkomsten, cursussen en trainingen: Indigo Preventie; www.indigo.nl.
Voor hulp via internet: www.familievan.nl en www.survivalkid.nl.
Voor lotgenotencontact: zie www.labyrint-in-perspectief.nl.

naar boven

Iemand in mijn omgeving veroorzaakt overlast. Kan Altrecht ingrijpen?

Zowel in de stad Utrecht als in de regio midden westelijk Utrecht werken een aantal instellingen, waaronder Altrecht, samen om mensen die overlast veroorzaken te helpen.

Voor mensen in de stad Utrecht kunt u zich wenden tot Meld- en Actiepunt OGGZ.

Voor mensen in de regio Midden Westelijk Utrecht kunt u contact opnemen met het Meldpunt Zorg en Overlast

naar boven

Effectmeting

Indien u bent doorverwezen naar of in behandeling bent bij Altrecht, stellen wij regelmatig samen met u vast of uw behandeling aanslaat. Daarom vragen wij u geregeld om vragenlijsten in te vullen. Sinds het voorjaar van 2011 is dit wettelijk verplicht voor alle GGz-instellingen in Nederland. Klik hier voor meer informatie.

naar boven

Algemene leveringsvoorwaarden ggz

Altrecht biedt haar hulpverlening aan conform de algemene leveringsvoorwaarden ggz. Klik hier voor meer informatie.

naar boven


----------------------------------------------------------------------------------------------

Kosten

Wie betaalt de kosten van behandeling door Altrecht?

De behandeling - ambulant èn kortdurend klinisch verblijf (= tot 365 dagen) - bij Altrecht wordt vergoed door uw zorgverzekeraar vanuit de basisverzekering. Deze kosten vallen - voor iedereen van 18 jaar of ouder - onder het (verplichte en eventueel vrijwillig gekozen) eigen risico van uw polis. Vanaf dat bedrag wordt de behandeling bij Altrecht door uw verzekeraar vergoed. 
 
Soms is na een jaar klinische behandeling een verdere langdurende klinische behandeling noodzakelijk. Dit kan in één van onze klinieken.De eerste drie jaar opname wordt gefinancierd vanuit de zorgverzekeringswet. Wij verwijzen u naar uw zorgverzekeraar voor meer informatie hierover.

Na het derde jaar gaat de financiering over naar de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Hiervoor is een indicatie voor een zorgzwaartepakket nodig.
Om voor een zorgzwaartepakket in aanmerking te komen, dient u een aanvraag in te dienen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ is een onafhankelijk overheidsorgaan, dat de indicaties afgeeft voor langerdurende klinische zorg  in de vorm van zorgzwaartepakketten (ZZP). Met uw indicatiebesluit kunt u naar een zorgaanbieder toegaan, die de betreffende geïndiceerde zorg aan u kan leveren. Omdat het doen van een CIZ-aanvraag behoorlijk ingewikkeld is en u vaak al bij ons bekend bent, helpen wij u graag bij het tijdig doen van zo’n aanvraag.
Bij Altrecht kunt u terecht met een GGZB ZZP. Dit zijn ZZP’s specifiek voor opnames in een behandelinstelling in de Geestelijke Gezondheidszorg.

Voor de soorten en inhoud van deze ZZP’s verwijzen we u naar de website van Zorginstituut Nederland

In 2015 worden er nieuwe zorgprofielen ontwikkelt, die in 2016 in zullen gaan. Deze zullen de huidige ZZP’s vervangen. Zodra deze profielen bekend zijn zullen we op deze website communiceren hierover.

Altrecht Aventurijn/Wier
Er is een specifiek zorgzwaartepakket voor mensen met een licht verstandelijke handicap en ernstige gedragsproblemen, nl de 1SGLVG ZZP. Altrecht beschikt over de speciale afdeling Wier, die landelijk erkend is om aan deze bijzondere doelgroep zorg te leveren. Zonder deze landelijke erkenning, kan een instelling geen SGLVG-zorg bieden.
Voor de inhoud van dit ZZP verwijzen wij u naar de website van het Zorginstituut Nederland

naar boven

Ik heb vragen over een factuur die ik van mijn zorgverzekeraar heb ontvangen m.b.t. behandeling bij Altrecht

Voor vragen over facturen van uw zorgverzekeraar kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Wij hebben op deze pagina al even voor u op een rijtje gezet hoe de factuur is opgebouwd.  

naar boven

----------------------------------------------------------------------------------------------

Rechten en plichten

Wat zijn mijn rechten?

Als klant van de gezondheidszorg - en dus ook van Altrecht - heeft u bepaalde rechten. Die rechten staan beschreven in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en in de Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ). De WGBO omvat de algemene patiëntenrechten en de BOPZ de rechten (en de beperkingen daarvan) als u gedwongen bent opgenomen.

Wanneer u contact heeft met een hulpverlener, ontstaat een hulpverleningsrelatie, die gebonden is aan regels. De hulpverlener belooft een ‘goed hulpverlener’ te zijn en zorgvuldig met informatie om te gaan. De patiënt belooft de hulpverlener zo goed mogelijk te informeren en zich in te spannen de gemaakte afspraken na te komen.

naar boven

Welke informatie krijg ik?

U hebt recht op goede informatie over Altrecht, over uw probleem, de mogelijke hulpverlening, het doel daarvan, de kans van slagen, de tijd die een behandeling in beslag zal nemen en eventuele nadelen en bijwerkingen, bijvoorbeeld van medicijnen. U heeft ook recht op informatie over eventuele andere mogelijkheden dan de voorgestelde behandeling. Dat alles in begrijpelijke bewoordingen.

naar boven

Wat staat in het behandelplan?

De afspraken tussen hulpverlener en patiënt worden gezamenlijk in een behandelplan vastgelegd. In dit behandelplan staan de hulpvraag, de diagnose, de gekozen hulpverlening of therapie en de na(a)m(en) van uw hulpverlener(s). Pas als dat gedaan is, kunt u toestemming geven voor de hulpverlening. Een behandelplan moet na verloop van tijd met u worden besproken en - zo nodig - worden bijgesteld. Ook als het behandelplan verandert, moet u toestemming geven. U kunt altijd uw toestemming intrekken en samen met uw hulpverlener naar een andere oplossing zoeken. Duidelijke informatie krijgen en het geven van toestemming gaan altijd samen.

naar boven

Wat moet ik doen als de informatie onduidelijk is?

U hebt recht op informatie in voor u begrijpelijke taal. U kunt altijd om nadere uitleg vragen. Indien nodig kan een tolk ingeschakeld worden. Vanaf 1 januari 2012 worden de kosten van een tolk echter niet meer vergoed. Deze kosten komen dan voor eigen rekening. U kunt ook een familielid of goede bekende meenemen naar een gesprek.

naar boven

Wat is (wettelijke) vertegenwoordiging?

In de gezondheidszorg is het wettelijk verplicht dat de patiënt zijn toestemming geeft voor een behandeling. Er zijn uitzonderingen op deze regel. Het kan voorkomen dat een persoon voor langere duur, tijdelijk of gedeeltelijk niet in staat is om te beslissen over belangrijke zaken. Dit kan voorkomen als iemand ernstig ziek is of erg verward. In die gevallen beslist een vertegenwoordiger. Heeft u hiermee te maken en wilt u meer informatie, dan heeft de afdeling een brochure voor u beschikbaar.

naar boven

Wat is een wilsverklaring of crisisprotocol?

Dit is een schriftelijke verklaring waarin u van te voren vastlegt welke behandeling u wenst wanneer u in een crisis raakt en voorziet op zo’n moment niet meer in staat te zijn om besluiten te nemen. Bijvoorbeeld als u opnieuw psychotisch of manisch wordt. Deze verklaring wordt in de geestelijke gezondheidszorg ook wel crisiskaart, crisisprotocol, zelfbindingsverklaring of zelfbindingscontract genoemd. De wilsverklaring heeft geen juridische status. Bij de afdeling kunt u informeren naar de mogelijkheden en plaatselijke regeling.

naar boven

Ik ben hulpverlener en wil overleggen met een medewerker van Altrecht over een patiënt van Altrecht

Altrecht  treedt in overleg met de verwijzer die de patiënt heeft aangemeld bij Altrecht. In alle andere gevallen is overleg alleen mogelijk met schriftelijke instemming van de patiënt.

naar boven

Kan ik een afspraak afzeggen?

Binnen Altrecht geldt: afspraak is afspraak. Bent u verhinderd, laat het ons dan tijdig weten. Wanneer u een afspraak niet kunt nakomen, meldt u zich dan uiterlijk 24 uur voor de afspraak telefonisch af bij uw behandelafdeling. Bij een te late afzegging zullen de meeste afdelingen  € 40,-  in rekening brengen.

naar boven

Is mijn familielid/bekende bij Altrecht in behandeling?

Altrecht dient  zich te houden aan de wettelijke privacyregels  die gelden voor patiënten en mag niet zeggen of mensen wel of niet in behandeling zijn, zelfs niet aan familieleden. Het is aan de patiënt zelf aan wie hij of zij dit al dan niet vertelt.

naar boven


---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Klachten

Ik ben patiënt bij Altrecht en heb een klacht. Waar kan ik deze indienen?

Als u klachten hebt over uw behandeling of bejegening, kunt u deze het beste met de eigen hulpverlener of met de afdelingsleider bespreken. Als dit niet tot een oplossing leidt, kunt u een klacht indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie van Altrecht. Ook kunt u de onafhankelijke patiëntenvertrouwenspersoon inschakelen.

naar boven

Ik ben de naaste van een patiënt en heb een klacht over Altrecht, waar kan ik deze indienen?

Wanneer u als familielid of naastbetrokkene een klacht heeft over de behandeling van uw naaste, kunt u dit met de betreffende hulpverlener bespreken. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk de familievertrouwenspersoon van Altrecht in te schakelen. Deze is onafhankelijk, geeft advies en kan bemiddelen. Leidt ook dit niet tot een oplossing, dan kan een klacht ingediend worden.

naar boven

----------------------------------------------------------------------------------------------

Dossier

Wat komt er in het elektronisch patiëntendossier (EPD)?

Uw behandelplan, de rapportage over wat er tijdens uw behandeling gebeurt, verwijsbrief, medicatieoverzicht, ontslagbrief, kortom alles wat met uw behandeling te maken heeft wordt genoteerd in het dossier. Altrecht werkt met elektronische patiëntendossiers. De bewaartermijn voor medische dossiers is vijftien jaar.

naar boven

Hoe zit het met mijn privacy en het beroepsgeheim?

Alles wat u met uw hulpverlener bespreekt, valt onder het beroepsgeheim. De gesprekken zijn vertrouwelijk en de hulpverlener heeft een geheimhoudingsplicht. Informatie mag alleen aan derden worden gegeven met uw schriftelijke toestemming. Uw naaste familie en partner krijgen alleen informatie over u, als u dat goedvindt. Ook tolken die in sommige situaties worden ingeschakeld, hebben een geheimhoudingsplicht. Uw huisarts wordt wel op de hoogte gesteld van het behandeladvies en het verloop van de behandeling. Als u daar bewaar tegen hebt, kunt u dit aangeven in het eerste gesprek.

De hulpverleners van Altrecht die betrokken zijn bij uw behandeling en het secretariaat van uw behandelafdeling hebben toegang tot uw elektronisch patiëntendossier. Daarnaast kunnen in geval van medische noodzaak zorgverleners van Altrecht via de noodknop toegang krijgen tot uw dossier (bijvoorbeeld de crisisdienst). In dit geval moet de desbetreffende medewerker deze noodzaak omschrijven. Dit wordt strak gecontroleerd. Uw algemene gegevens (denk aan naam, adresgegevens, klantnummer zorgverzekeraar, bsn) zijn voor administratieve doeleinden inzichtelijk voor alle medewerkers die geautoriseerd zijn om nieuwe patiënten in te schrijven.

naar boven

Hoe zit het met inzagerecht?

U kunt een kopie vragen van uw dossier. U heeft recht op inzage in en een gesprek over uw dossier. U mag ook, als u dat wilt, een eigen verklaring toevoegen. In ernstige gevallen kunt u verzoeken bepaalde informatie uit het dossier te verwijderen. U kunt ook zelf om vernietiging vragen.
Bij alle verzoeken die u doet met betrekking tot uw dossier, gelden bepaalde regels. Uw behandelaar kan u hierover informeren. In bijna alle gevallen is een kopie van uw legitimatiebewijs nodig.

naar boven


Hoe zit het met inzagerecht als het gaat om minderjarige kinderen?

Kinderen tot twaalf jaar: kinderen onder de twaalf jaar mogen niet voor zichzelf beslissen, dat doen hun ouders (of voogd). Van beide ouders is voor inzagerecht een legitimatiebewijs en ondertekening noodzakelijk.

Kinderen van twaalf tot zestien jaar: toestemming is nodig van zowel de ouders (of voogd) als van het kind. Van beide ouders en het kind is voor inzagerecht een legitimatiebewijs en ondertekening noodzakelijk.

Kinderen vanaf zestien jaar: in de WBGO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) worden kinderen vanaf hun zestiende jaar gelijkgesteld aan volwassenen.

naar boven

Ik ben bij Altrecht in behandeling geweest en wil graag informatie uit mijn dossier opvragen.

Informatie uit uw medisch dossier dient u schriftelijk aan te vragen. Uw schriftelijk verzoek dient voorzien te zijn van uw handtekening en vergezeld te gaan van een kopie van een geldig identiteitsbewijs. U kunt het verzoek sturen naar:
Altrecht
Centraal Patiëntenarchief
Gebouw Schaerweijde
Levenspad 8
3705 WB Zeist

Binnen maximaal drie weken ontvangt u de gevraagde informatie. U kunt van dit formulier  gebruikmaken om uw informatie op te vragen.
Heeft u een nieuwe behandelaar, dan kunt u de informatie ook rechtstreeks naar uw nieuwe behandelaar laten sturen. Gebruikt u dan het formulier Verzoek medische informatie-derden.

naar boven

Ik wil dat mijn dossier vernietigd wordt, kan dat?

In de Wet geneeskundige behandeloverkomst (WGBO) is opgenomen dat (ex-)patiënten het recht hebben om hun dossiergegevens te laten vernietigen (art. 7:455 lid 1 BW). U kunt ook verzoeken om een deel van uw dossier te laten vernietigen.

Wij kunnen uw dossier NIET vernietigen indien:

• U nu in behandeling bent bij Altrecht;
• Uw dossier nodig is voor de afhandeling van een klachtenprocedure of juridische procedure tegen Altrecht of een van haar medewerkers.
• U onvrijwillig bent opgenomen als psychiatrische patiënt, dan dient het BOPZ-dossier te worden bewaard voor een periode van 5 jaar
• U een erfelijk overdraagbare ziekte hebt waarbij de aanwezigheid van uw dossier een concreet belang van de familie is.

Zijn deze punten niet van toepassing op uw situatie dan kunt u een verzoek tot vernietiging van uw dossier indienen via het 'formulier Verzoek vernietigen dossier'. Als u een deel van het dossier wilt laten vernietigen, geef dat dan duidelijk aan. Het verzoek dient voorzien te zijn van uw handtekening en vergezeld te gaan van een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Als er ten behoeve van u een curator of mentorschap is ingesteld, mag Altrecht niet op uw verzoek ingaan zonder overleg te hebben gevoerd met de curator of de mentor.

Wij moeten u erop wijzen dat wanneer U uw dossier laat vernietigen:
• U aangeeft dat u zich er van bewust bent dat wanneer u later een juridische procedure tegen Altrecht start, het proces wordt bemoeilijkt zonder dossier.
• Wij van u geen informatie meer bezitten wanneer u eventueel opnieuw zorg van ons wilt.
• Ook andere zorginstanties geen informatie meer bij ons kunnen opvragen.

Wat gebeurt er bij het vernietigen van het dossier?

 Alle behandelinhoudelijke gegevens worden verwijderd uit uw elektronische dossier en/of uw papieren dossier wordt vernietigd.
 Alle gegevens in het centrale cliëntensysteem worden geanonimiseerd en zijn niet meer tot een persoon te herleiden.
Uw verzoek tot vernietiging van uw dossier toetsen wij op bovenstaande uitsluitingsgronden. Wij voldoen in principe aan uw verzoek tot vernietiging en wel binnen een termijn van drie maanden (art. 7:455 lid 1 BW).  Wij overschrijden deze termijn indien de administratieve afhandeling van uw behandeling bij ons en met uw zorgverzekeraar nog niet is afgerond. Direct na afronding zullen we overgaan tot vernietiging.

Graag het formulier 'Verzoek vernietigen dossier' sturen naar:
Altrecht
Centraal Patiëntenarchief
Levenspad 8
3705 WB Zeist

naar boven

Kan ik inzage krijgen in het dossier van mijn overleden familielid?

Ook wanneer iemand overleden is, valt het dossier onder de privacyregels. Een verzoek tot inzage in het dossier van een overleden familielid dient schriftelijk gedaan te worden. U kunt dit verzoek sturen naar:
Altrecht
Centraal Patiëntenarchief
Gebouw Schaerweijde
Levenspad 8
3705 WB Zeist

De Geneesheer-directeur van Altrecht beoordeelt of het tegen het belang van de overleden patiënt ingaat wanneer een familielid inzage krijgt.

naar boven

----------------------------------------------------------------------------------------------

Werk en opleiding

Waar vind ik informatie over werken of het volgen van een opleiding bij Altrecht?

Informatie over werken en opleidingen bij Altrecht is te vinden op www.werkenbijaltrecht.nl

naar boven

A-opleiding

Voor informatie over de A-opleiding kunt u contact opnemen met mevrouw Rita Vos: 030 230 86 14.

naar boven

P-opleiding

Klik hier  voor informatie over de P-opleiding bij Altrecht. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met de P-opleider: 030 696 54 80. 

naar boven

Opleiding verpleegkundigen en verpleegkundig specialist

Voor informatie over de opleiding verpleegkundigen en verpleegkundig specialist kunt u contact opnemen met de Altrecht Academie, mevrouw Heleen Otto, via 030 225 60 17. 

naar boven

Ik wil graag stage lopen bij Altrecht. Kan dat?

Altrecht biedt stage mogelijkheden bij alle beroepsgroepen die binnen Altrecht werkzaam zijn. Altrecht Academie coördineert de stage mogelijkheden binnen Altrecht voor MBO & HBO studenten. 
Informatie over en de beschikbare stageplaatsen vind je op www.werkenbijaltrecht.nl  Hier kan je solliciteren op een stage-vacature en vind je meer informatie over het stage lopen binnen Altrecht.

naar boven


Werken bij Altrecht met ervaringsdeskundigheid

Ervaringsdeskundigen zijn medewerkers die zelf patiënt in de geestelijke gezondheidszorg zijn geweest en getraind zijn hun ervaring professioneel in te zetten. Het inzetten van ervaringsdeskundigen is een belangrijk speerpunt voor Altrecht. Contactpersoon bij Altrecht voor vragen over ervaringsdeskundigheid is Odette Hensen (o.hensen@altrecht.nl). Lees meer...

naar boven

vlinder
Home > Vaak gevraagd

Vaak gevraagd